Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Jun 7, 2022
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010) likvidators sasauc likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2022. gada 8. jūlijā plkst. 14.00 SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” telpās Kr.Valdemāra ielā 31.

Darba kārtība:

  1. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu.

Ar revidētu likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2021. gada pārskatu akcionāri var iepazīties likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapas www.reverta.lv sadaļā „Finanšu informācija” sākot ar 2022. gada 15. jūniju.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt likvidatoram papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt likvidatoram lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz likvidatoram rakstveida pieprasījumu, likvidators ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Likvidatora pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2021. gada 8. jūlijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības par izskatāmajiem jautājumiem balsot arī rakstveidā pirms 2022.gada 8.jūlijā noteiktās akcionāru sapulces, iesniedzot likvidējamajai akciju sabiedrībai „Reverta” aizpildītu balsojuma veidlapu, kas pieejama likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā www.reverta.lv, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 7.jūlijam (ieskaitot), šādā kārtībā:

  • veidlapa papīra formātā, kas satur akcionāra notariāli apliecinātu parakstu (juridiskām personām – dalībnieka lēmuma un/vai pilnvarojuma dokumenta oriģināls, kas apliecina pārstāvja balsošanas tiesības), tiek nogādāta likvidējamajai akciju sabiedrībai „Reverta” Kr.Valdemāra ielā 31;
  • veidlapa elektroniskā formātā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (juridiskām personām – dalībnieka lēmums un/vai pilnvarojuma dokuments, kas apliecina pārstāvja balsošanas tiesības, noformēts atbilstoši LR Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām), tiek nosūtīta uz e-pasta adresi reverta@reverta.lv.

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties ar likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā www.reverta.lv.

Ar cieņu,

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” likvidators

Kristaps Timpars

Likvidējamās akciju sabiedrības Reverta” 2022.gada 8.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

BALSOJUMA VEIDLAPA

Gada pārskats