Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Apr 24, 2020
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010) likvidators sasauc likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2020. gada 28. maijā plkst. 14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” telpās Kr.Valdemāra ielā 31.

Darba kārtība:

  1. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu.

Ar revidētu likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2019. gada pārskatu akcionāri var iepazīties likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapas www.reverta.lv sadaļā „Finanšu informācija” sākot ar 2020. gada 13. maiju.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt likvidatoram papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt likvidatoram lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz likvidatoram rakstveida pieprasījumu, likvidators ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Likvidatora pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2020. gada 28. maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties ar likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem sākot ar 2020. gada 13. maiju likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā www.reverta.lv.

Ar cieņu,

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” likvidators

Kristaps Timpars

Likvidējamās akciju sabiedrības “Reverta” 2020. gada 28. maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI