Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Apr 27, 2018
Paziņojums par AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010) likvidators sasauc un paziņo, ka likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 29.maijā plkst. 11.00 VAS „Privatizācijas aģentūra” telpās Kr.Valdemāra ielā 31, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

  1. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2017.gadu.
  3. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju.
  4. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2018.gadam.
  5. Par likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” likvidatoru.

Ar revidētu likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskatu akcionāri var iepazīties likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv sadaļā „Finanšu informācija”.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz likvidatoram rakstveida pieprasījumu, likvidators ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Likvidatora pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2018.gada 29.maijā – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties ar likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem sākot ar 2018.gada 15.maiju likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2018.gada 15.maija līdz 2018.gada 28.maijam, iesniedzot tos Kr.Valdemāra ielā 31, Rīgā, VAS „Privatizācijas aģentūra” 1.stāva informācijas birojā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Ar cieņu,

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” likvidators

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta” 2018.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI