Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

May 29, 2017
AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.
3. Noteikt, ka šie statūtu grozījumi stājas spēkā 2017.gada 30.jūnijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt revīzijas komitejas nolikumu jaunā redakcijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

V Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu
1. Ievēlēt Andri Riekstiņu, personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2. Ievēlēt Svetlanu Koļesņikovu, personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3. Ievēlēt Artūru Neimani, personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
4. Noteikt atlīdzību Revīzijas komitejas locekļiem 850 EUR mēnesī un Revīzijas komitejas priekšsēdētājam 1100 EUR mēnesī.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

VI Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu
Ņemot vērā:
1) Eiropas Komisijas 09.07.2014. lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS „Reverta” jālikvidē līdz 2017.gada beigām,
2) Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.1 panta pirmajā daļā noteikto,
uzsākt akciju sabiedrības „Reverta” likvidāciju 2017.gada 1.jūlijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

VII Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5 par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 15, 2017
AS „Reverta” 2017.g. 29. maija kārtējās akcionāru sapulces Lēmumu projekti

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada 20.aprīļa valdes sēdē un
akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada 28.aprīļa padomes sēdē

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.

III Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.
3. Noteikt, ka šie statūtu grozījumi stājas spēkā 2017.gada 30.jūnijā.

IV Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt revīzijas komitejas nolikumu jaunā redakcijā.

V Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu
1. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
4. Noteikt atlīdzību Revīzijas komitejas locekļiem ________ EUR mēnesī un Revīzijas komitejas priekšsēdētājam __________ EUR mēnesī.

VI Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu
Ņemot vērā:
1) Eiropas Komisijas 09.07.2014. lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS „Reverta” jālikvidē līdz 2017.gada beigām,
2) Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.1 panta pirmajā daļā noteikto,
uzsākt akciju sabiedrības „Reverta” likvidāciju 2017.gada 1.jūlijā.

VII Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5 par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 28, 2017
Paziņojums par AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 14.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam.
4. Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos.
5. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu.
6. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
7. Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu.

Ņemot vērā Komerclikuma 273. panta ceturto daļu, akciju sabiedrības „Reverta” valde informē, ka lēmuma projekts par grozījumiem sabiedrības statūtos ir šāds:
1) „Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2) Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.”

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2017.gada 29.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 28.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779108, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Cieņā

Akciju sabiedrības „Reverta” valde