Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

May 28, 2015
Akciju sabiedrības „Reverta” 2015. gada 28. maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Reverta”
2015.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI


I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu

 1. Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu. 

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
   
 2. Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
  1) Michael Joseph Bourke,
  2) Mary Ellen Collins,
  3) Līgu Kļaviņu,
  4) Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

Jaunievēlēto AS „Reverta” padomes locekļu pēdējo trīs gadu darba pieredze:

Līga Kļaviņa ir Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos kopš 2013. gada marta. No 2011.gada līdz 2013. gadam ieņēmusi Finanšu tirgus politikas departamenta direktores amatu. Arī iepriekš ieņēmusi dažādus ar finanšu un jurisprudences jomu saistītus vadošus amatus. L.Kļaviņa ir absolvējusi Banku augstskolu (maģistra grāds finansēs), Latvijas universitātes Starptautisko attiecību institūtu (maģistra grāds jurisprudencē), un Latvijas Policijas akadēmijas juridisko fakultāti.

Artūrs Neimanis ir Labklājības ministrijas padomnieks administratīvajos, finanšu un personāla politikas jautājumos kopš 2014.gada janvāra. Kopš 2015. gada aprīļa pilda arī AS „Latvijas kuģniecība” padomes locekļa pienākumus. Iepriekš ieņēmis dažādus ar drošību saistītus vadošus amatus „GE Money Bank”. A.Neimanis ir absolvējis Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, kur ieguvis uzņēmējdarbības vadības bakalaura grādu un Latvijas Policijas akadēmiju, kur ieguvis jurista kvalifikāciju.


IV Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju
Jautājums tika atstāts bez izskatīšanas.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 28, 2015
Akciju sabiedrības „Reverta” 2015. gada 28. maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 27.aprīļa valdes sēdē
un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 28.aprīļa padomes sēdē


Akciju sabiedrības „Reverta”
2015. gada 28. maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTII Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu

 1. Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu.
 2. *Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
  1) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
  2) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
  3) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
  4) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
  5) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
  * Akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā.


IV *Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju

 1. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
 2. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
 3. Uzdot akciju sabiedrības „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumus par Revīzijas komitejas locekļa pienākuma izpildi.
  * Akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā. Darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu ir ierosinājusi VAS „Privatizācijas aģentūra”.


Papildu informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 28, 2015
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2015.gada 28.aprīlī
Nr.2.-08/45

Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 28.maijā Brīvības ielā 148A-1, Rīgā AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:

 1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.
 3. Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu.
 4. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju (iekļauts pēc akcionāra VAS „Privatizācijas aģentūra” lūguma).

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2015.gada 28.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015.gada 14.maija līdz 2015.gada 27.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Brīvības ielā 148A-1, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779103, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Ar cieņu,
Akciju sabiedrības „Reverta” valde