Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

May 30, 2014
Akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Akciju sabiedrības „Reverta”
2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I.    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
II.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
III.    Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam
1.    Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.”
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
IV.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1.    Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2.    Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā.
3.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
V.    Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1.    Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295 (trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2.    Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
VI.    Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta”  statūtos
1.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR  442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2.  855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3.    Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
4.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
5.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
6.    Noteikt, ka akciju sabiedrības „Reverta” statūtu grozījumi stājas spēkā ar to reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
May 30, 2014
Akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Akciju sabiedrības „Reverta”
2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I.    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
II.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
III.    Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam
1.    Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.”
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
IV.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1.    Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2.    Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā.
3.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
V.    Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1.    Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295 (trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2.    Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
VI.    Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta”  statūtos
1.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR  442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2.  855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3.    Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
4.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
5.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
6.    Noteikt, ka akciju sabiedrības „Reverta” statūtu grozījumi stājas spēkā ar to reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
 
May 19, 2014
Akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu.

II. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.

III. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.”

IV. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1. Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2. Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā.
3. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.

V. Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1. Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295 (trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2. Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.

VI. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām: 3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām; 3.1.2. 855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
4. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
5. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
6. Noteikt, ka šis lēmums par statūtu grozījumiem stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu akciju sabiedrības „Reverta” statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
May 19, 2014
Akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu.

II. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.

III. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.”

IV. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1. Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2. Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā.
3. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.

V. Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1. Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295 (trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2. Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.

VI. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām: 3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām; 3.1.2. 855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
4. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
5. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
6. Noteikt, ka šis lēmums par statūtu grozījumiem stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu akciju sabiedrības „Reverta” statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
Apr 30, 2014
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 30.maijā plkst. 14.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 5.stāva konferenču telpā Nr. 5.3.55.

Darba kārtība:

 1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.
 3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam.
 4. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu.
 5. Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro.
 6. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos. 


Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 311 027 295, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 250 883 439.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2014.gada 30.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā. 


Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2014.gada 16.maija līdz 2014.gada 29.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178 vai 67779144, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 6.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos”:

 1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām: 3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām; 3.1.2. 855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
 2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
 3. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
 4. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
 5. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
  „6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
 6. Noteikt, ka šis lēmums par statūtu grozījumiem stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu akciju sabiedrības „Reverta” statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 
   

Ar cieņu,
Akciju sabiedrības „Reverta” valde

Apr 30, 2014
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 30.maijā plkst. 14.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 5.stāva konferenču telpā Nr. 5.3.55.

Darba kārtība:

 1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.
 3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam.
 4. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu.
 5. Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro.
 6. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos. 


Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 311 027 295, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 250 883 439.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2014.gada 30.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā. 


Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2014.gada 16.maija līdz 2014.gada 29.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178 vai 67779144, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 6.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta” statūtos”:

 1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām: 3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām; 3.1.2. 855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
 2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
 3. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
 4. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
 5. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
  „6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
 6. Noteikt, ka šis lēmums par statūtu grozījumiem stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu akciju sabiedrības „Reverta” statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 
   

Ar cieņu,
Akciju sabiedrības „Reverta” valde