Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Jun 26, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2013.gada 26.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 5.stāva konferenču telpā Nr.5.3.55.

Darba kārtība:
1. Par AS „Reverta” padomes ievēlēšanu.
2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.jūlijā – no plkst. 09.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos AS „Reverta” akcionāri var iepazīties no 2013.gada 12.jūlija līdz 2013.gada 25.jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Jun 26, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2013.gada 26.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 5.stāva konferenču telpā Nr.5.3.55.

Darba kārtība:
1. Par AS „Reverta” padomes ievēlēšanu.
2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.jūlijā – no plkst. 09.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos AS „Reverta” akcionāri var iepazīties no 2013.gada 12.jūlija līdz 2013.gada 25.jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Apr 26, 2013
AS „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
I.    Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II.    Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu
Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III.    Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
1.    Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV.    Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
1.    Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi, personas kods 231268-13050, par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
2.    Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts.

V.    Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.
Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Pielikumi:
- Atalgojuma pamatprincipi
- Revīzijas komitejas ziņojums


Rīgā, 2013.gada 26.aprīlī

AS „Reverta” valde
Apr 26, 2013
AS „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
I.    Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II.    Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu
Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III.    Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
1.    Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV.    Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
1.    Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi, personas kods 231268-13050, par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
2.    Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts.

V.    Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.
Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Pielikumi:
- Atalgojuma pamatprincipi
- Revīzijas komitejas ziņojums


Rīgā, 2013.gada 26.aprīlī

AS „Reverta” valde
Apr 12, 2013
Akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” valdes sēdē 2013.gada 9.aprīlī

un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” padomes sēdē 2013.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības „Reverta”

2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces


LĒMUMU PROJEKTI

 

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu.

 1. Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu

Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.

 1. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
 1. Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
 2. Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
 1. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 1. Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
 2. Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
 1. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus.

Apr 12, 2013
Akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” valdes sēdē 2013.gada 9.aprīlī

un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” padomes sēdē 2013.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības „Reverta”

2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces


LĒMUMU PROJEKTI

 

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu.

 1. Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu

Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.

 1. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
 1. Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
 2. Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
 1. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 1. Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
 2. Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
 1. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus.

Apr 3, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

Rīgā, 2013.gada 28.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde precizē 2013.gada 27.marta Paziņojumā par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu norādīto AS „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces, kas ir sasaukta 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00, darba kārtību, iekļaujot jautājumu Par AS „Reverta” revīzijas komiteju.

Precizētā akcionāru sapulces darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 5. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde

Apr 3, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

Rīgā, 2013.gada 28.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde precizē 2013.gada 27.marta Paziņojumā par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu norādīto AS „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces, kas ir sasaukta 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00, darba kārtību, iekļaujot jautājumu Par AS „Reverta” revīzijas komiteju.

Precizētā akcionāru sapulces darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 5. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde

Apr 2, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2013.gada 27.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Ar AS „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2013.gada 12.aprīļa līdz 2013.gada 25.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde

Apr 2, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2013.gada 27.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Ar AS „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2013.gada 12.aprīļa līdz 2013.gada 25.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde