Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Apr 13, 2012
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2012.gada 19.martā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2012.gada 21.martā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2011.gada pārskatu (AS „Parex banka” 2011.gada pārskats pieejams. http://reverta.lv/lv/investors/text-table/).

Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.

Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam
1. Ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr.5 par AS „Parex banka” zvērinātu revidentu 2012.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi noslēgt līgumu ar PricewaterhouseCoopers SIA par AS „Parex banka” 2012.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Parex banka” padomi.


Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Apr 13, 2012
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2012.gada 19.martā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2012.gada 21.martā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2011.gada pārskatu (AS „Parex banka” 2011.gada pārskats pieejams. http://reverta.lv/lv/investors/text-table/).

Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.

Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam
1. Ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr.5 par AS „Parex banka” zvērinātu revidentu 2012.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi noslēgt līgumu ar PricewaterhouseCoopers SIA par AS „Parex banka” 2012.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Parex banka” padomi.


Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Mar 28, 2012
Paziņojums par akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
2.Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.
3.Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam.
4.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2012.gada 27.aprīlī – no plkst. 14.30 līdz 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2012.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 26.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 4.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Mar 28, 2012
Paziņojums par akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
2.Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.
3.Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam.
4.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2012.gada 27.aprīlī – no plkst. 14.30 līdz 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2012.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 26.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 4.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde