Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Dec 14, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 28.novembrī un 12.decembrī
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 28.novembrī un 14.decembrī

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai
1. Atteikties no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai, ievērojot Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļas noteikumus.
2.Nolūkā ievērot Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļas noteikumus un saglabāt AS „Parex banka” maksātspēju, atbilstoši attiecīgo līgumu par LR Finanšu ministrijas noguldījumu (kredītiestādei sniegtais valsts komercdarbības atbalsts) izvietošanu noteikumiem pēc LR Finanšu ministrijas pieprasījuma konvertēt LR Finanšu ministrijas izvietotos noguldījumus dematerializētās slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligācijās.
3.Emitēt dematerializētas slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligācijas LR Finanšu ministrijas veikto noguldījumu pamatsummu atlikumu apmērā, kas nepieciešamas LR Finanšu ministrijas veikto noguldījumu konvertēšanai un pilnvarot AS „Parex banka” padomi apstiprināt minēto dematerializēto slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligāciju emisijas noteikumus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt turpmākus grozījumus minētajos emisijas noteikumos.
4.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai emitētu AS „Parex banka” obligācijas, konvertētu LR Finanšu ministrijas izvietotos noguldījumus AS „Parex banka” obligācijās, kā arī saņemtu Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minēto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saistībā ar atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai.

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos
1.Aizstāt visā AS “Parex banka” statūtu tekstā (izņemot vārdu savienojumā „Parex banka”) vārdu “Banka” ar vārdu “Sabiedrība”.
2.Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 2.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
2.1.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
2.1.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
2.1.3. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.1.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.1.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3. Izslēgt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.10.-6.3.12.punktu.
4. Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.13.punktu šādā redakcijā:

„6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai;”

5. Noteikt, ka visi augstāk minētie grozījumi AS „Parex banka” statūtos stājas spēkā ar brīdi, ka AS „Parex banka” ir saņēmusi Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minēto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saistībā ar atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai.

3. Par AS „Parex banka” nosaukuma maiņu.
1.Pēc Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minētās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saistībā ar AS „Parex banka” atteikšanos no tai izsniegtās licences kredītiestādes darbībai saņemšanas mainīt AS „Parex banka” nosaukumu.
2.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, t.sk. pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, AS „Parex banka” jaunā nosaukuma apstiprināšanai AS „Parex banka” 2012.gada kārtējā akcionāru sapulcē.

Dec 14, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 28.novembrī un 12.decembrī
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 28.novembrī un 14.decembrī

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai
1. Atteikties no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai, ievērojot Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļas noteikumus.
2.Nolūkā ievērot Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļas noteikumus un saglabāt AS „Parex banka” maksātspēju, atbilstoši attiecīgo līgumu par LR Finanšu ministrijas noguldījumu (kredītiestādei sniegtais valsts komercdarbības atbalsts) izvietošanu noteikumiem pēc LR Finanšu ministrijas pieprasījuma konvertēt LR Finanšu ministrijas izvietotos noguldījumus dematerializētās slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligācijās.
3.Emitēt dematerializētas slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligācijas LR Finanšu ministrijas veikto noguldījumu pamatsummu atlikumu apmērā, kas nepieciešamas LR Finanšu ministrijas veikto noguldījumu konvertēšanai un pilnvarot AS „Parex banka” padomi apstiprināt minēto dematerializēto slēgtās emisijas AS „Parex banka” obligāciju emisijas noteikumus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt turpmākus grozījumus minētajos emisijas noteikumos.
4.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai emitētu AS „Parex banka” obligācijas, konvertētu LR Finanšu ministrijas izvietotos noguldījumus AS „Parex banka” obligācijās, kā arī saņemtu Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minēto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saistībā ar atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai.

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos
1.Aizstāt visā AS “Parex banka” statūtu tekstā (izņemot vārdu savienojumā „Parex banka”) vārdu “Banka” ar vārdu “Sabiedrība”.
2.Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 2.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
2.1.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
2.1.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
2.1.3. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.1.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.1.5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3. Izslēgt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.10.-6.3.12.punktu.
4. Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.13.punktu šādā redakcijā:

„6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai;”

5. Noteikt, ka visi augstāk minētie grozījumi AS „Parex banka” statūtos stājas spēkā ar brīdi, ka AS „Parex banka” ir saņēmusi Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minēto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saistībā ar atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai.

3. Par AS „Parex banka” nosaukuma maiņu.
1.Pēc Kredītiestāžu likuma 126.panta 3.daļā minētās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saistībā ar AS „Parex banka” atteikšanos no tai izsniegtās licences kredītiestādes darbībai saņemšanas mainīt AS „Parex banka” nosaukumu.
2.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, t.sk. pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, AS „Parex banka” jaunā nosaukuma apstiprināšanai AS „Parex banka” 2012.gada kārtējā akcionāru sapulcē.

Nov 28, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības Parex banka akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 28.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai;
2.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos;
3.Par AS „Parex banka” nosaukuma maiņu.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2011.gada 28.decembrī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 14.decembra līdz 2011.gada 27.decembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS “Parex banka” statūtu tekstā (izņemot vārdu savienojumā „Parex banka”) vārdu “Banka” ar vārdu “Sabiedrība”.
2. Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 2.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
2.2.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
2.2.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
2.1.1. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.1.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.1.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3. Izslēgt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.10.-6.3.12.punktus.
4. Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.13.punktu šādā redakcijā:

„6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai”.

Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Nov 28, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības Parex banka akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 28.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai;
2.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos;
3.Par AS „Parex banka” nosaukuma maiņu.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2011.gada 28.decembrī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 14.decembra līdz 2011.gada 27.decembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS “Parex banka” statūtu tekstā (izņemot vārdu savienojumā „Parex banka”) vārdu “Banka” ar vārdu “Sabiedrība”.
2. Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 2.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
2.2.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
2.2.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
2.1.1. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.1.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.1.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3. Izslēgt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.10.-6.3.12.punktus.
4. Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.13.punktu šādā redakcijā:

„6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai”.

Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Nov 14, 2011
AS "Parex banka" 2011.gada 28.novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 26.oktobrī un 09.novembrī
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 27.oktobrī un 14.novembrī

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 28.novembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:
1. Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu), 17.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 34’500’000 (trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2. Apstiprināt AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.


2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:
1. Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 265 583 439 (divi simti sešdesmit pieci miljoni pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60 143 856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


2. Gadījumā, ja atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumiem netiek parakstītas visas AS „Parex banka” 17.slēgtajā akciju emisijā izlaistās akcijas un akciju emisija atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumiem uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā, pilnvarot AS „Parex banka” valdi izdarīt un apstiprināt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas rezultātiem.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1. Ievēlēt Andri Riekstiņu, personas kods: 160160-12978, un Svetlanu Koļesņikovu, personas kods 191258-12708, par AS “Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 19.decembrī.
2. Uzdot AS „Parex banka” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar jaunievēlētajiem Revīzijas komitejas locekļiem.
3. Noteikt, ka šis AS „Parex banka” valdes lēmums stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi AS „Parex banka” padome.


Rīgā, 2011.gada 14.novembrī
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Akciju sabiedrības „Parex banka”
17.slēgtās akciju emisijas
NOTEIKUMI

1.Akciju emisijas mērķis.
Lai nodrošinātu akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk tekstā – Banka) darbības stabilitāti, efektivitāti, regulējošo prasību ievērošanu, tiek palielināts Bankas pamatkapitāls, emitējot jaunas akcijas Latvijas Republikas Komerclikuma 251.pantā paredzētajā kārtībā. 2011.gada 28.novembrī Bankas akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu), 17.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju (turpmāk – Jaunās akcijas).

2.Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība.
2.1. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 271’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas (turpmāk – Esošās akcijas), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

 • 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
 • 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.


2.2. Jebkuras akciju kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
2.3. Viss līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir apmaksāts.

3.Bankas pamatkapitāla palielinājums.
3.1.
Paredzēts palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu).
3.2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls kopā ar plānoto Bankas pamatkapitāla palielinājumu ir LVL 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati).

4.Jauno akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi.
4.1.
Paredzēts emitēt 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) vārda akcijas ar balsstiesībām, kurām nav noteiktas nekādas priekšrocības.

5.Jauno akciju nominālvērtība, pārdošanas cena un apmaksas veids.
5.1.
Vienas Jaunās akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
5.2. Jaunās akcijas tiek pārdotas par to nominālvērtību. Emisijas uzcenojums nav noteikts.
5.3. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā.

6.Līdzšinējo Bankas akcionāru pirmtiesības.
6.1.
Līdzšinējiem Bankas akcionāriem (turpmāk – Esošie akcionāri) ir pirmtiesības iegādāties Jaunās akcijas, proporcionāli viņiem uz Bankas ārkārtas akcionāru sapulces 2011.gada 28.novembrī slēgšanas brīdi (turpmāk – Aprēķina brīdis) piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai.
6.2. Viena Esošā akcija dod tiesības parakstīties uz 0,118464162 (nulle komats viens viens astoņi četri seši četri viens seši divi) Jaunajām akcijām (turpmāk – Pirmtiesības).
6.3. Ja Esošajam akcionāram atbilstoši Pirmtiesībām pienākas tāds Jauno akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Noapaļošana tiek veikta uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir pieci vai vairāk. Noapaļošana tiek veikta uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir mazāka par pieci.

7.Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām un to apmaksas kārtība.
7.1
. Par parakstīšanās uz Jaunajām akcijām vietu ir uzskatāma adrese: Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1522.
7.2. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām notiks divos posmos:

7.2.1. Pirmais parakstīšanās posms
7.2.1.1. Esošie akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz Jaunajām akcijām atbilstoši Pirmtiesībām;
7.2.1.2. Parakstīšanās tiek uzsākta dienā, kad Banka izsūta Esošajiem akcionāriem šos Noteikumus un informatīvu paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par attiecīgajam Esošajam akcionāram pienākošos Jauno akciju skaitu saskaņā ar Pirmtiesībām, un tiek pabeigta pēc viena mēneša no parakstīšanās uzsākšanas. Precīzi parakstīšanās termiņa sākuma un beigu datumi tiek norādīti Paziņojumā.
7.2.1.3. Parakstīšanās uz Jauno akciju tiek veikta veicot Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksu uz šo Noteikumu 9.punktā norādīto Bankas kontu akciju apmaksai (turpmāk – Konts). Jaunā akcija tiek uzskatīta par parakstītu, ja Noteikumu 7.2.1.2. noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā Kontā ir saņemta Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā.

7.2.2. Otrais parakstīšanās posms
7.2.2.1. Otrajā parakstīšanās posmā parakstīšanai tiek piedāvātas tās Jaunās akcijas, kuras Esošie akcionāri nav parakstījuši pirmajā posmā atbilstoši Pirmtiesībām (turpmāk – Atlikušās akcijas).
7.2.2.2. Uz Atlikušajām akcijām ir tiesīgi parakstīties tie Esošie akcionāri, kas ir parakstījušies uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām (turpmāk – Tiesīgie akcionāri).
7.2.2.3. Katrs Tiesīgais akcionārs ir tiesīgs parakstīties uz sev vēlamo maksimālo Atlikušo akciju skaitu.
7.2.2.4. Parakstīšanās uz Atlikušajām akcijām ir veicama šo Noteikumu 7.2.1.2. un 7.2.1.3.punktā minētajā termiņā un kārtībā vienlaicīgi ar parakstīšanos uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām.
7.2.2.5. Gadījumā, ja pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde konstatē, ka otrajā posmā ir parakstīts tāds Atlikušo akciju skaits, kas pārsniedz kopējo Atlikušo akciju skaitu, Atlikušās akcijas tiek sadalītas starp Tiesīgajiem akcionāriem, kuri ir piedalījušies otrajā parakstīšanās posmā, proporcionāli attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai pret visiem Tiesīgajiem akcionāriem, kuri piedalījušies otrajā parakstīšanas posmā, piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai Aprēķina brīdī.
7.2.2.6. Samaksāto akciju nominālvērtību par Atlikušajām akcijām, kuras attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram nepienākas saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.2.5.punkta noteikumiem, Banka atmaksās Tiesīgajam akcionāram uz Tiesīgā akcionāra norādītu norēķinu kontu.

8.Jauno akciju emisijas rezultāta noteikšana
8.1.
Trīs darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde apstiprina Jauno akciju emisijas rezultātus, izdarot attiecīgus ierakstus Bankas akcionāru reģistrā.
8.2. Desmit darba dienu laikā pēc Jauno akciju emisijas rezultātu apstiprināšanas Bankas valdē Banka rakstiski informē Esošos akcionārus, kuri piedalījās Jauno akciju emisijā, par attiecīgajam Esošajam akcionāram piederošo Jauno akciju skaitu, nosūtot Esošajam akcionāram akciju apliecību.
8.3. Ja šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā visas Jaunās akcijas nav parakstītas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Jauno akciju apjomā. Šādā gadījumā Bankas valde ir pilnvarota izdarīt un apstiprināt grozījumus Bankas statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši Jauno akciju emisijas rezultātiem.

9.Akciju apmaksas konts
konts Nr.: LV17PARX0012953570001
banka: AS „Citadele banka", kods PARXLV22
Saņēmējs: AS „Parex banka",
(reģ. nr.: 40003074590,
jurid. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522)
maksājuma mērķis: [skaits] AS „Parex banka” 17.emisijas akciju apmaksa

10.Akcionāru ievērībai
Pieņemot lēmumu par parakstīšanos uz Bankas jaunās emisijas akcijām, Banka aicina akcionārus izvērtēt ar ieguldījumu Bankas pamatkapitālā saistītos riskus.

Papildu informācija:

Nov 14, 2011
AS "Parex banka" 2011.gada 28.novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 26.oktobrī un 09.novembrī
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 27.oktobrī un 14.novembrī

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 28.novembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:
1. Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu), 17.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 34’500’000 (trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2. Apstiprināt AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.


2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:
1. Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 265 583 439 (divi simti sešdesmit pieci miljoni pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60 143 856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


2. Gadījumā, ja atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumiem netiek parakstītas visas AS „Parex banka” 17.slēgtajā akciju emisijā izlaistās akcijas un akciju emisija atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas noteikumiem uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā, pilnvarot AS „Parex banka” valdi izdarīt un apstiprināt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši AS „Parex banka” 17.slēgtās akciju emisijas rezultātiem.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1. Ievēlēt Andri Riekstiņu, personas kods: 160160-12978, un Svetlanu Koļesņikovu, personas kods 191258-12708, par AS “Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 19.decembrī.
2. Uzdot AS „Parex banka” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar jaunievēlētajiem Revīzijas komitejas locekļiem.
3. Noteikt, ka šis AS „Parex banka” valdes lēmums stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi AS „Parex banka” padome.


Rīgā, 2011.gada 14.novembrī
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Akciju sabiedrības „Parex banka”
17.slēgtās akciju emisijas
NOTEIKUMI

1.Akciju emisijas mērķis.
Lai nodrošinātu akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk tekstā – Banka) darbības stabilitāti, efektivitāti, regulējošo prasību ievērošanu, tiek palielināts Bankas pamatkapitāls, emitējot jaunas akcijas Latvijas Republikas Komerclikuma 251.pantā paredzētajā kārtībā. 2011.gada 28.novembrī Bankas akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu), 17.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju (turpmāk – Jaunās akcijas).

2.Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība.
2.1. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 271’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas (turpmāk – Esošās akcijas), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

 • 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
 • 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.


2.2. Jebkuras akciju kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
2.3. Viss līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir apmaksāts.

3.Bankas pamatkapitāla palielinājums.
3.1.
Paredzēts palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši latu).
3.2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls kopā ar plānoto Bankas pamatkapitāla palielinājumu ir LVL 325’727’295 (trīs simti divdesmit pieci miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati).

4.Jauno akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi.
4.1.
Paredzēts emitēt 34’500’000 (Trīsdesmit četri miljoni pieci simti tūkstoši) vārda akcijas ar balsstiesībām, kurām nav noteiktas nekādas priekšrocības.

5.Jauno akciju nominālvērtība, pārdošanas cena un apmaksas veids.
5.1.
Vienas Jaunās akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
5.2. Jaunās akcijas tiek pārdotas par to nominālvērtību. Emisijas uzcenojums nav noteikts.
5.3. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā.

6.Līdzšinējo Bankas akcionāru pirmtiesības.
6.1.
Līdzšinējiem Bankas akcionāriem (turpmāk – Esošie akcionāri) ir pirmtiesības iegādāties Jaunās akcijas, proporcionāli viņiem uz Bankas ārkārtas akcionāru sapulces 2011.gada 28.novembrī slēgšanas brīdi (turpmāk – Aprēķina brīdis) piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai.
6.2. Viena Esošā akcija dod tiesības parakstīties uz 0,118464162 (nulle komats viens viens astoņi četri seši četri viens seši divi) Jaunajām akcijām (turpmāk – Pirmtiesības).
6.3. Ja Esošajam akcionāram atbilstoši Pirmtiesībām pienākas tāds Jauno akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Noapaļošana tiek veikta uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir pieci vai vairāk. Noapaļošana tiek veikta uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir mazāka par pieci.

7.Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām un to apmaksas kārtība.
7.1
. Par parakstīšanās uz Jaunajām akcijām vietu ir uzskatāma adrese: Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1522.
7.2. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām notiks divos posmos:

7.2.1. Pirmais parakstīšanās posms
7.2.1.1. Esošie akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz Jaunajām akcijām atbilstoši Pirmtiesībām;
7.2.1.2. Parakstīšanās tiek uzsākta dienā, kad Banka izsūta Esošajiem akcionāriem šos Noteikumus un informatīvu paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par attiecīgajam Esošajam akcionāram pienākošos Jauno akciju skaitu saskaņā ar Pirmtiesībām, un tiek pabeigta pēc viena mēneša no parakstīšanās uzsākšanas. Precīzi parakstīšanās termiņa sākuma un beigu datumi tiek norādīti Paziņojumā.
7.2.1.3. Parakstīšanās uz Jauno akciju tiek veikta veicot Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksu uz šo Noteikumu 9.punktā norādīto Bankas kontu akciju apmaksai (turpmāk – Konts). Jaunā akcija tiek uzskatīta par parakstītu, ja Noteikumu 7.2.1.2. noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā Kontā ir saņemta Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā.

7.2.2. Otrais parakstīšanās posms
7.2.2.1. Otrajā parakstīšanās posmā parakstīšanai tiek piedāvātas tās Jaunās akcijas, kuras Esošie akcionāri nav parakstījuši pirmajā posmā atbilstoši Pirmtiesībām (turpmāk – Atlikušās akcijas).
7.2.2.2. Uz Atlikušajām akcijām ir tiesīgi parakstīties tie Esošie akcionāri, kas ir parakstījušies uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām (turpmāk – Tiesīgie akcionāri).
7.2.2.3. Katrs Tiesīgais akcionārs ir tiesīgs parakstīties uz sev vēlamo maksimālo Atlikušo akciju skaitu.
7.2.2.4. Parakstīšanās uz Atlikušajām akcijām ir veicama šo Noteikumu 7.2.1.2. un 7.2.1.3.punktā minētajā termiņā un kārtībā vienlaicīgi ar parakstīšanos uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām.
7.2.2.5. Gadījumā, ja pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde konstatē, ka otrajā posmā ir parakstīts tāds Atlikušo akciju skaits, kas pārsniedz kopējo Atlikušo akciju skaitu, Atlikušās akcijas tiek sadalītas starp Tiesīgajiem akcionāriem, kuri ir piedalījušies otrajā parakstīšanās posmā, proporcionāli attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai pret visiem Tiesīgajiem akcionāriem, kuri piedalījušies otrajā parakstīšanas posmā, piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai Aprēķina brīdī.
7.2.2.6. Samaksāto akciju nominālvērtību par Atlikušajām akcijām, kuras attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram nepienākas saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.2.5.punkta noteikumiem, Banka atmaksās Tiesīgajam akcionāram uz Tiesīgā akcionāra norādītu norēķinu kontu.

8.Jauno akciju emisijas rezultāta noteikšana
8.1.
Trīs darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde apstiprina Jauno akciju emisijas rezultātus, izdarot attiecīgus ierakstus Bankas akcionāru reģistrā.
8.2. Desmit darba dienu laikā pēc Jauno akciju emisijas rezultātu apstiprināšanas Bankas valdē Banka rakstiski informē Esošos akcionārus, kuri piedalījās Jauno akciju emisijā, par attiecīgajam Esošajam akcionāram piederošo Jauno akciju skaitu, nosūtot Esošajam akcionāram akciju apliecību.
8.3. Ja šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā visas Jaunās akcijas nav parakstītas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Jauno akciju apjomā. Šādā gadījumā Bankas valde ir pilnvarota izdarīt un apstiprināt grozījumus Bankas statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši Jauno akciju emisijas rezultātiem.

9.Akciju apmaksas konts
konts Nr.: LV17PARX0012953570001
banka: AS „Citadele banka", kods PARXLV22
Saņēmējs: AS „Parex banka",
(reģ. nr.: 40003074590,
jurid. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522)
maksājuma mērķis: [skaits] AS „Parex banka” 17.emisijas akciju apmaksa

10.Akcionāru ievērībai
Pieņemot lēmumu par parakstīšanos uz Bankas jaunās emisijas akcijām, Banka aicina akcionārus izvērtēt ar ieguldījumu Bankas pamatkapitālā saistītos riskus.

Papildu informācija:

Oct 28, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības Parex banka akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 28.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu;
2.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos;
3.Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas ievēlēšanu.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2011.gada 28.novembrī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 14.novembra līdz 2011.gada 27.novembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 327 727 295 (trīs simti divdesmit septiņi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 327 727 295 (trīs simti divdesmit septiņi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 267 583 439 (divi simti sešdesmit septiņi miljoni pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60 143 856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Oct 28, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības Parex banka akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 28.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu;
2.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos;
3.Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas ievēlēšanu.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2011.gada 28.novembrī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 14.novembra līdz 2011.gada 27.novembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 327 727 295 (trīs simti divdesmit septiņi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 327 727 295 (trīs simti divdesmit septiņi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 267 583 439 (divi simti sešdesmit septiņi miljoni pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60 143 856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Aug 26, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:
1.Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2.Apstiprināt AS „Parex banka” 16.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:
Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Rīgā, 2011.gada 26.augustā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Aug 26, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:
1.Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2.Apstiprināt AS „Parex banka” 16.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3.Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:
Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Rīgā, 2011.gada 26.augustā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Aug 12, 2011
Arkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 25. jūlijā un 11.augustā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 25.jūlijā un 12.augustā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:

1. Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2. Apstiprināt AS „Parex banka” 16.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.


2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:

Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Rīgā, 2011.gada 12.augustā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Akciju sabiedrības „Parex banka”
pamatkapitāla palielināšanas
(16.emisijas)
NOTEIKUMI

1. Akciju emisijas mērķis.
Lai nodrošinātu akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk tekstā – Banka) darbības stabilitāti, efektivitāti, regulējošo prasību ievērošanu, un izpildītu Bankas esošās saistības (tai skaitā veiktu Finanšu ministrijas (Valsts kases) noguldījumu pamatsummas atmaksu un procentu par 2011.gadu samaksu), tiek palielināts Bankas pamatkapitāls, emitējot jaunas akcijas Latvijas Republikas Komerclikuma 251.pantā paredzētajā kārtībā. 2011.gada 26.augustā Bankas akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju (turpmāk – Jaunās akcijas).

2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība.
2.1.
Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir LVL 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas (turpmāk – Esošās akcijas), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

 • 211 083 439 (divi simti vienpadsmit miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
 • 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.


2.2. Jebkuras akciju kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
2.3. Viss līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir apmaksāts.

3. Bankas pamatkapitāla palielinājums.
3.1.
Paredzēts palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu).
3.2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls kopā ar plānoto Bankas pamatkapitāla palielinājumu ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati).

4. Jauno akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi.
4.1.
Paredzēts emitēt 20’000’000 (divdesmit miljoni) vārda akcijas ar balsstiesībām, kurām nav noteiktas nekādas priekšrocības.

5. Jauno akciju nominālvērtība, pārdošanas cena un apmaksas veids.
5.1.
Vienas Jaunās akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
5.2. Jaunās akcijas tiek pārdotas par to nominālvērtību. Emisijas uzcenojums nav noteikts.
5.3. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā.

6. Līdzšinējo Bankas akcionāru pirmtiesības.
6.1.
Līdzšinējiem Bankas akcionāriem (turpmāk – Esošie akcionāri) ir pirmtiesības iegādāties Jaunās akcijas, proporcionāli viņiem uz Bankas ārkārtas akcionāru sapulces 2011.gada 26.augustā slēgšanas brīdi (turpmāk – Aprēķina brīdis) piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai.
6.2. Viena Esošā akcija dod tiesības parakstīties uz 0.0737389 (nulle komats nulle septiņi trīs septiņi trīs astoņi deviņi) Jaunajām akcijām (turpmāk – Pirmtiesības).
6.3. Ja Esošajam akcionāram atbilstoši Pirmtiesībām pienākas tāds Jauno akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Noapaļošana tiek veikta uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir pieci vai vairāk. Noapaļošana tiek veikta uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir mazāka par pieci.

7. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām un to apmaksas kārtība.
7.1
. Par parakstīšanās uz Jaunajām akcijām vietu ir uzskatāma adrese: Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1522.
7.2. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām notiks divos posmos:

7.2.1. Pirmais parakstīšanās posms
7.2.1.1. Esošie akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz Jaunajām akcijām atbilstoši Pirmtiesībām;
7.2.1.2. Parakstīšanās tiek uzsākta dienā, kad Banka izsūta Esošajiem akcionāriem šos Noteikumus un informatīvu paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par attiecīgajam Esošajam akcionāram pienākošos Jauno akciju skaitu saskaņā ar Pirmtiesībām, un tiek pabeigta pēc viena mēneša no parakstīšanās uzsākšanas. Precīzi parakstīšanās termiņa sākuma un beigu datumi tiek norādīti Paziņojumā.
7.2.1.3. Parakstīšanās uz Jauno akciju tiek veikta veicot Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksu uz šo Noteikumu 9.punktā norādīto Bankas kontu akciju apmaksai (turpmāk – Konts). Jaunā akcija tiek uzskatīta par parakstītu, ja Noteikumu 7.2.1.2. noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā Kontā ir saņemta Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā.

7.2.2. Otrais parakstīšanās posms
7.2.2.1. Otrajā parakstīšanās posmā parakstīšanai tiek piedāvātas tās Jaunās akcijas, kuras Esošie akcionāri nav parakstījuši pirmajā posmā atbilstoši Pirmtiesībām (turpmāk – Atlikušās akcijas).
7.2.2.2. Uz Atlikušajām akcijām ir tiesīgi parakstīties tie Esošie akcionāri, kas ir parakstījušies uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām (turpmāk – Tiesīgie akcionāri).
7.2.2.3. Katrs Tiesīgais akcionārs ir tiesīgs parakstīties uz sev vēlamo maksimālo Atlikušo akciju skaitu.
7.2.2.4. Parakstīšanās uz Atlikušajām akcijām ir veicama šo Noteikumu 7.2.1.2. un 7.2.1.3.punktā minētajā termiņā un kārtībā vienlaicīgi ar parakstīšanos uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām.
7.2.2.5. Gadījumā, ja pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde konstatē, ka otrajā posmā ir parakstīts tāds Atlikušo akciju skaits, kas pārsniedz kopējo Atlikušo akciju skaitu, Atlikušās akcijas tiek sadalītas starp Tiesīgajiem akcionāriem, kuri ir piedalījušies otrajā parakstīšanās posmā, proporcionāli attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai pret visiem Tiesīgajiem akcionāriem, kuri piedalījušies otrajā parakstīšanas posmā, piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai Aprēķina brīdī.
7.2.2.6. Samaksāto akciju nominālvērtību par Atlikušajām akcijām, kuras attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram nepienākas saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.2.5.punkta noteikumiem, Banka atmaksās Tiesīgajam akcionāram uz Tiesīgā akcionāra norādītu norēķinu kontu.

8. Jauno akciju emisijas rezultāta noteikšana
8.1.
Trīs darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde apstiprina Jauno akciju emisijas rezultātus, izdarot attiecīgus ierakstus Bankas akcionāru reģistrā.
8.2. Desmit darba dienu laikā pēc Jauno akciju emisijas rezultātu apstiprināšanas Bankas valdē Banka rakstiski informē Esošos akcionārus, kuri piedalījās Jauno akciju emisijā, par attiecīgajam Esošajam akcionāram piederošo Jauno akciju skaitu, nosūtot Esošajam akcionāram akciju apliecību.
8.3. Ja šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā visas Jaunās akcijas nav parakstītas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Jauno akciju apjomā. Šādā gadījumā Bankas valde ir pilnvarota izdarīt un apstiprināt grozījumus Bankas statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši Jauno akciju emisijas rezultātiem.

9. Akciju apmaksas konts
konts Nr.: LV17PARX0012953570001
banka: AS „Citadele banka", kods PARXLV22
Saņēmējs: AS „Parex banka",
(reģ. nr.: 40003074590,
jurid. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522)
maksājuma mērķis: [skaits] AS „Parex banka” 16.emisijas akciju apmaksa

10. Akcionāru ievērībai
Pieņemot lēmumu par parakstīšanos uz Bankas jaunās emisijas akcijām, Banka aicina akcionārus izvērtēt ar ieguldījumu Bankas pamatkapitālā saistītos riskus.
Papildu informācija:

Aug 12, 2011
Arkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 25. jūlijā un 11.augustā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 25.jūlijā un 12.augustā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:

1. Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2. Apstiprināt AS „Parex banka” 16.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.


2. Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:

Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Rīgā, 2011.gada 12.augustā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Akciju sabiedrības „Parex banka”
pamatkapitāla palielināšanas
(16.emisijas)
NOTEIKUMI

1. Akciju emisijas mērķis.
Lai nodrošinātu akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk tekstā – Banka) darbības stabilitāti, efektivitāti, regulējošo prasību ievērošanu, un izpildītu Bankas esošās saistības (tai skaitā veiktu Finanšu ministrijas (Valsts kases) noguldījumu pamatsummas atmaksu un procentu par 2011.gadu samaksu), tiek palielināts Bankas pamatkapitāls, emitējot jaunas akcijas Latvijas Republikas Komerclikuma 251.pantā paredzētajā kārtībā. 2011.gada 26.augustā Bankas akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju (turpmāk – Jaunās akcijas).

2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība.
2.1.
Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir LVL 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas (turpmāk – Esošās akcijas), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

 • 211 083 439 (divi simti vienpadsmit miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
 • 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.


2.2. Jebkuras akciju kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
2.3. Viss līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir apmaksāts.

3. Bankas pamatkapitāla palielinājums.
3.1.
Paredzēts palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu).
3.2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls kopā ar plānoto Bankas pamatkapitāla palielinājumu ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati).

4. Jauno akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi.
4.1.
Paredzēts emitēt 20’000’000 (divdesmit miljoni) vārda akcijas ar balsstiesībām, kurām nav noteiktas nekādas priekšrocības.

5. Jauno akciju nominālvērtība, pārdošanas cena un apmaksas veids.
5.1.
Vienas Jaunās akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
5.2. Jaunās akcijas tiek pārdotas par to nominālvērtību. Emisijas uzcenojums nav noteikts.
5.3. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā.

6. Līdzšinējo Bankas akcionāru pirmtiesības.
6.1.
Līdzšinējiem Bankas akcionāriem (turpmāk – Esošie akcionāri) ir pirmtiesības iegādāties Jaunās akcijas, proporcionāli viņiem uz Bankas ārkārtas akcionāru sapulces 2011.gada 26.augustā slēgšanas brīdi (turpmāk – Aprēķina brīdis) piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai.
6.2. Viena Esošā akcija dod tiesības parakstīties uz 0.0737389 (nulle komats nulle septiņi trīs septiņi trīs astoņi deviņi) Jaunajām akcijām (turpmāk – Pirmtiesības).
6.3. Ja Esošajam akcionāram atbilstoši Pirmtiesībām pienākas tāds Jauno akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Noapaļošana tiek veikta uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir pieci vai vairāk. Noapaļošana tiek veikta uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir mazāka par pieci.

7. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām un to apmaksas kārtība.
7.1
. Par parakstīšanās uz Jaunajām akcijām vietu ir uzskatāma adrese: Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1522.
7.2. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām notiks divos posmos:

7.2.1. Pirmais parakstīšanās posms
7.2.1.1. Esošie akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz Jaunajām akcijām atbilstoši Pirmtiesībām;
7.2.1.2. Parakstīšanās tiek uzsākta dienā, kad Banka izsūta Esošajiem akcionāriem šos Noteikumus un informatīvu paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par attiecīgajam Esošajam akcionāram pienākošos Jauno akciju skaitu saskaņā ar Pirmtiesībām, un tiek pabeigta pēc viena mēneša no parakstīšanās uzsākšanas. Precīzi parakstīšanās termiņa sākuma un beigu datumi tiek norādīti Paziņojumā.
7.2.1.3. Parakstīšanās uz Jauno akciju tiek veikta veicot Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksu uz šo Noteikumu 9.punktā norādīto Bankas kontu akciju apmaksai (turpmāk – Konts). Jaunā akcija tiek uzskatīta par parakstītu, ja Noteikumu 7.2.1.2. noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā Kontā ir saņemta Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā.

7.2.2. Otrais parakstīšanās posms
7.2.2.1. Otrajā parakstīšanās posmā parakstīšanai tiek piedāvātas tās Jaunās akcijas, kuras Esošie akcionāri nav parakstījuši pirmajā posmā atbilstoši Pirmtiesībām (turpmāk – Atlikušās akcijas).
7.2.2.2. Uz Atlikušajām akcijām ir tiesīgi parakstīties tie Esošie akcionāri, kas ir parakstījušies uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām (turpmāk – Tiesīgie akcionāri).
7.2.2.3. Katrs Tiesīgais akcionārs ir tiesīgs parakstīties uz sev vēlamo maksimālo Atlikušo akciju skaitu.
7.2.2.4. Parakstīšanās uz Atlikušajām akcijām ir veicama šo Noteikumu 7.2.1.2. un 7.2.1.3.punktā minētajā termiņā un kārtībā vienlaicīgi ar parakstīšanos uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām.
7.2.2.5. Gadījumā, ja pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde konstatē, ka otrajā posmā ir parakstīts tāds Atlikušo akciju skaits, kas pārsniedz kopējo Atlikušo akciju skaitu, Atlikušās akcijas tiek sadalītas starp Tiesīgajiem akcionāriem, kuri ir piedalījušies otrajā parakstīšanās posmā, proporcionāli attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai pret visiem Tiesīgajiem akcionāriem, kuri piedalījušies otrajā parakstīšanas posmā, piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai Aprēķina brīdī.
7.2.2.6. Samaksāto akciju nominālvērtību par Atlikušajām akcijām, kuras attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram nepienākas saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.2.5.punkta noteikumiem, Banka atmaksās Tiesīgajam akcionāram uz Tiesīgā akcionāra norādītu norēķinu kontu.

8. Jauno akciju emisijas rezultāta noteikšana
8.1.
Trīs darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde apstiprina Jauno akciju emisijas rezultātus, izdarot attiecīgus ierakstus Bankas akcionāru reģistrā.
8.2. Desmit darba dienu laikā pēc Jauno akciju emisijas rezultātu apstiprināšanas Bankas valdē Banka rakstiski informē Esošos akcionārus, kuri piedalījās Jauno akciju emisijā, par attiecīgajam Esošajam akcionāram piederošo Jauno akciju skaitu, nosūtot Esošajam akcionāram akciju apliecību.
8.3. Ja šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā visas Jaunās akcijas nav parakstītas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Jauno akciju apjomā. Šādā gadījumā Bankas valde ir pilnvarota izdarīt un apstiprināt grozījumus Bankas statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši Jauno akciju emisijas rezultātiem.

9. Akciju apmaksas konts
konts Nr.: LV17PARX0012953570001
banka: AS „Citadele banka", kods PARXLV22
Saņēmējs: AS „Parex banka",
(reģ. nr.: 40003074590,
jurid. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522)
maksājuma mērķis: [skaits] AS „Parex banka” 16.emisijas akciju apmaksa

10. Akcionāru ievērībai
Pieņemot lēmumu par parakstīšanos uz Bankas jaunās emisijas akcijām, Banka aicina akcionārus izvērtēt ar ieguldījumu Bankas pamatkapitālā saistītos riskus.
Papildu informācija:

Jul 26, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2011.gada 26.jūlijā
Nr. _____

Paziņojums par akciju sabiedrības “Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS “Parex banka” (vienotais reģistrācijas nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS “Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 26.augustā plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:

 1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu;
 2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 26.augustā – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS “Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS “Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 12.augusta līdz 2011.gada 25.augustam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:

Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;

3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Jul 26, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2011.gada 26.jūlijā
Nr. _____

Paziņojums par akciju sabiedrības “Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS “Parex banka” (vienotais reģistrācijas nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS “Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 26.augustā plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:

 1. Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu;
 2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 26.augustā – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS “Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS “Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 12.augusta līdz 2011.gada 25.augustam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:

Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:

3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;

3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

May 27, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI


1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt AS “Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2010.gada pārskatu (Pielikumā AS „Parex banka” 2010.gada pārskats).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā: „Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.
Noteikt ikmēneša atlīdzību AS „Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem šādā apmērā:
- komitejas priekšsēdētajam 1250 LVL;
- komitejas loceklim– 1000 LVL.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2011.gada 27.maijā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde
May 27, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI


1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt AS “Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2010.gada pārskatu (Pielikumā AS „Parex banka” 2010.gada pārskats).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā: „Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.
Noteikt ikmēneša atlīdzību AS „Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem šādā apmērā:
- komitejas priekšsēdētajam 1250 LVL;
- komitejas loceklim– 1000 LVL.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2011.gada 27.maijā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde
May 13, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 17.martā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 24.martā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt AS “Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2010.gada pārskatu (AS „Parex banka” 2010.gada pārskats pieejams http://reverta.lv/lv/investors/text-table/).

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā: „Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.

4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.
Noteikt ikmēneša bruto atlīdzību AS „Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem šādā apmērā:
komitejas priekšsēdētajai Gunai Kalniņai-Priedei – 700 LVL;
komitejas loceklei Svetlanai Koļesņikovai – 500 LVL;
komitejas loceklim Andrim Riekstiņam – 500 LVL.

Rīgā, 2011.gada 11.maijā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

May 13, 2011
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 17.martā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 24.martā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt AS “Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2010.gada pārskatu (AS „Parex banka” 2010.gada pārskats pieejams http://reverta.lv/lv/investors/text-table/).

2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā: „Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”.

3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.

4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.
Noteikt ikmēneša bruto atlīdzību AS „Parex banka” Revīzijas komitejas locekļiem šādā apmērā:
komitejas priekšsēdētajai Gunai Kalniņai-Priedei – 700 LVL;
komitejas loceklei Svetlanai Koļesņikovai – 500 LVL;
komitejas loceklim Andrim Riekstiņam – 500 LVL.

Rīgā, 2011.gada 11.maijā
Akciju sabiedrības “Parex banka” valde

Apr 26, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” akcionāram

Paziņojums par akciju sabiedrības “Parex banka” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu


AS “Parex banka” (vienotais reģistrācijas nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS “Parex banka” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2011.gada 27.maijā plkst. 10.00 Citadeles konferenču zālē (Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zāle).

Darba kārtība:

 1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
 3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
 4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 27.maijā – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS “Parex banka” 2010.gada pārskatu un akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS “Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 13.maija līdz 2011.gada 26.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:

Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā:

„Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”.

Apr 26, 2011
Paziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” akcionāram

Paziņojums par akciju sabiedrības “Parex banka” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu


AS “Parex banka” (vienotais reģistrācijas nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS “Parex banka” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2011.gada 27.maijā plkst. 10.00 Citadeles konferenču zālē (Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zāle).

Darba kārtība:

 1. Par AS „Parex banka” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
 3. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2010.gadu.
 4. Par atlīdzības noteikšanu AS „Parex banka” Revīzijas komitejai.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2011.gada 27.maijā – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS “Parex banka” 2010.gada pārskatu un akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS “Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 13.maija līdz 2011.gada 26.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātais lēmumu projekts 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:

Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.1.punktu šādā redakcijā:

„Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju”.