Par kompāniju

Atalgojuma politika

Akciju sabiedrības „Reverta” atalgojuma politikas principi
AS „Reverta” kā atbildīga darba devēja atalgojuma politikas mērķis ir izveidot tādu darbinieku darba samaksas sistēmu, lai piesaistītu un noturētu augsti profesionālus speciālistus uzņēma pamata mērķa – valsts līdzekļu atgūšana – sasniegšanai.

Atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām, un tās mērķis ir nodrošināt godīgu un taisnīgu samaksu atbilstoši darbinieku kompetencei un sasniegtajiem rezultātiem.

Darba samaksas sistēmu nosaka AS „Reverta” Personāla vadības un atalgojuma politika, kuru apstiprina uzņēmuma padome.

Darba atalgojums sastāv no amatalgas, atalgojuma mainīgās daļas, kā arī jebkura cita veida atlīdzības saistībā ar darbu.

Amatalga – katram amatam noteiktā nemainīgā mēneša darba alga.
Atalgojuma mainīgā daļa – no uzņēmuma darbības rezultātiem atkarīga darba samaksas daļa saskaņā ar katra darbinieka ikgadējo novērtējumu.

AS „Reverta” darba samaksu nosaka amatalgu grupas un to līmeņi, kas tādējādi veido darba samaksas sistēmu.

AS „Reverta” darbinieku amatalgas ir veidotas, ņemot vērā šādus kritērijus:
  • Profesionālās zināšanas, tostarp izglītības līmenis un darba pieredze;
  • Problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana un sarežģītība;
  • Atbildības līmenis, ietekme uz rezultātu.


AS „Reverta” atalgojuma politikā ir ietverti interešu konflikta novēršanas pasākumi:
  • Izslēgt iespēju vadošajiem darbiniekiem noteikt vai piedalīties sava atalgojuma noteikšanā;
  • Izslēgt tiešas pakļautības iespēju starp pirmās pakāpes radiniekiem un dzīvesbiedriem;
  • Valdes locekļiem, direkciju vadītājiem un iekšējā audita darbiniekiem savā starpā vai ar tiešā pakļautībā esošiem darbiniekiem nav pieļaujamas dzīvesbiedru attiecības vai tām pielīdzināmas attiecības, kā arī jebkuras attiecības, kuras rada personisku ieinteresētību otras personas atalgojumā vai papildus labumu gūšanā;
  • Visos gadījumos ievērot un rīkoties pilnā saskaņā ar AS „Reverta” Ētikas kodeksu.