Par kompāniju
Reverta problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā, un tās darbības mērķis bija iespējami lielākā apjomā atgūt valsts ieguldījumu grūtībās nonākušajā Parex banka. Septiņos darbības gados Reverta ir atguvusi 765 milj. EUR jeb 70% no tajā atstātajiem aktīviem.
Reverta ir atguvusi 765 milj. EUR jeb 70% no tajā atstātajiem aktīviem.

Personas datu apstrādes principi

Likvidējamās akciju sabiedrības „Reverta”

Personas datu apstrādes principi

(spēkā no 2018.gada 25.maija)

Šajos Personas datu apstrādes principos ir aprakstīts kā likvidējamā akciju sabiedrība „Reverta” (turpmāk – Reverta) apstrādā personas datus.

Definīcijas1
Klients – jebkura fiziska persona, kura ir izmantojusi Revertas pakalpojumus, t.sk. laika posmā līdz 2012.gada 15.martam Revertas (toreizējais nosaukums – AS „Parex banka”) sniegtos kredītiestādes pakalpojumus;
Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija;
Apstrāde – Personas datu glabāšana, nodošana tiesībsargājošām iestādēm u.c.

Reverta veic Apstrādi šādiem mērķiem:

 • pierādījumu glabāšana;
 • iesniegumu un iebildumu izskatīšana un apstrāde;
 • ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpilde;
 • kompetento iestāžu un amatpersonu pieprasījumu apstrāde un izpilde;
 • vēršanās tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Reverta ir tiesīga izpaust Personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • Apstrādi un informācijas sniegšanu paredz Revertai saistoši tiesību akti vai tiesas vai tiesneša nolēmums;
 • ir saņemta Klienta piekrišana;
 • tas nepieciešams aizskarto vai apstrīdēto, kā ari ar likumu aizsargāto Revertas interešu aizsardzībai.

Reverta veic Personas datu glabāšanu, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Reverta vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (nav iestājies noilgums);
 • Revertai pastāv juridisks pienākums glabāt Personas datus;
 • pastāv Apstrādes mērķis;
 • ir saņemta Klienta piekrišana Personas datu apstrādei.

11 Definīciju satura papildus izzināšana veicama ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)