Par kompāniju

Medijiem

Nov 27, 2015
„Reverta” iemaksā Valsts kasē vēl 22,5 miljonus eiro

„Reverta” iemaksā Valsts kasē vēl 22,5 miljonus eiro Akciju sabiedrība „Reverta” 2015. gada pirmajos deviņos mēnešos Valsts kasei ir atmaksājusi 22,5 miljonus eiro, no kuriem 14,5 miljoni eiro ir novirzīti procentu maksājumiem par valsts sniegto atbalstu, bet 8 miljoni eiro – aizdevuma pamatsummas atmaksai. 2015. gadā lielākais izaicinājums „Revertai” ir nelabvēlīgie tirgus apstākļi, kurus radījusi jaunā ģeopolitiskā situācija. Kredītu izstrādes, atgūšanas un realizācijas jomā šis ir bijis sarežģītākais un smagākais darbības periods kopš 2010. gada augusta, kad tika uzsākta akciju sabiedrības „Parex banka” problemātisko kredītu atgūšana Latvijas valsts interesēs.

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava uzsver: „Pārskata periodā „Revertas” darbības rezultāti, tostarp Valsts kasei atmaksājamās summas apjoms, lielā mērā bija atkarīgi no vairāku izstrādes procesā esošu lielu darījumu realizācijas termiņiem. Pieaugošās investoru piesardzības rezultātā lielajiem objektiem pircējus atrast ir krietni sarežģītāk, turklāt darījumu izvērtēšanas process ir skrupulozāks un laikietilpīgāks nekā agrāk. Tā kā „Reverta” savas darbības piecos gados lielāko investīciju projektu daļu jau ir realizējusi, tad patlaban ir jāveic sarežģīts un individualizēts darbs ikviena darījuma īstenošanai.”

Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” kopumā ir atguvusi 639,5 miljonus eiro. Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi 580,8 miljonus eiro, no tiem Valsts kasei ir samaksāti 336 miljoni eiro.

Lai arī Latvijas nekustamo īpašumu tirgus neuzrāda būtisku aktivitātes pieaugumu, tomēr darījumi, kaut arī pārsvarā ar zemas vērtības objektiem, notiek, un deviņos mēnešos no nekustamo īpašumu pārdošanas „Reverta” ir saņēmusi 11,2 miljonus eiro. Darījumu summas svārstās no dažiem tūkstošiem eiro par zemes gabaliem līdz 30 - 100 tūkstošiem eiro par dzīvojamajiem īpašumiem. Atbilstoši prognozētajam „Revertas” nekustamo īpašumu portfelis ir būtiski sarucis, un pievilcīgākie objekti jau ir realizēti, līdz ar to tiek veiktas aktīvas darbības pircēju intereses piesaistīšanai. Pārskata perioda beigās pārdošanā bija izlikti aptuveni 255 objekti, no kuriem daļa ir zemes gabali.

Šā gada pirmajos deviņos mēnešos „Revertas” zaudējumi bija plānotajā līmenī un veidoja 32,6 miljonus eiro, salīdzinot ar 31 miljonu eiro 2014. gada deviņos mēnešos. Zaudējumu pamatā tāpat kā iepriekš bija, pirmkārt, procentu izdevumi par emitētajām obligācijām (16,7 miljoni eiro) un, otrkārt, izveidotie uzkrājumi saistībā ar aktīvu vērtības samazinājumu. Atbilstoši restrukturizācijas plānam zaudējumi jau sākotnēji tika plānoti visā „Revertas” darbības laikā. 

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 639,5 miljonus eiro.

Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Aug 28, 2015
„Reverta”: smagākais un sarežģītākais periods kredītu atgūšanā

Akciju sabiedrība „Reverta” 2015. gada pirmajos sešos mēnešos no problemātiskajiem kredītiem ir atguvusi 20,6 miljonus eiro. Valsts kasei šā gada pirmajos sešos mēnešos ir atmaksāti 9,7 miljoni eiro un vēl 12,8 miljonu eiro lielu maksājumu „Reverta” veica pēc pārskata perioda beigām. 

„Kopš 2010. gada 1. augusta, kad „Reverta” uzsāka „Parex bankā” ieguldīto valsts līdzekļu atgūšanu, šis pārskata periods ir bijis smagākais un sarežģītākais gan kredītu izstrādes, gan atgūšanas jomā. Krīze Krievijā un Ukrainā, nestabilais ģeopolitiskais stāvoklis, kā arī ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē ir ievērojami samazinājusi aktīvu vērtību un apgrūtinājusi to atgūšanas iespējas. Tomēr neatlaidīgi turpinām cīnīties par katru centu, lai pēc iespējas mazinātu valsts zaudējumus. Gūtie rezultāti liecina, ka spējam risināt arī šķietami bezcerīgas situācijas”, norāda „Revertas” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava. 

Kopš 2010. gada 1. augusta līdz pārskata perioda beigām „Reverta” kopumā ir atguvusi 625,5 miljonus eiro, savukārt valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā kopumā ir atguvusi 569 miljonus eiro, tostarp 323,2 miljonus eiro kā tiešos maksājumus Valsts kasei. 

Pārskata periodā „Revertas” darbību turpināja ietekmēt nelabvēlīgie ārējie apstākļi, bet jo īpaši Krievijas/Ukrainas krīze, kā rezultātā ir krasi samazinājies no NVS valstu portfeļa atgūto līdzekļu apjoms. Krievijas ekonomikas recesija un rubļa devalvācija apgrūtināja Krievijas un citu NVS valsts klientu kredītu atmaksas iespējas, turklāt nereti kredītņēmēji radušos situāciju izmantoja ļaunprātīgi, mēģinot nobēdzināt aktīvus un neveicot maksājumus. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, kredītu atgūšanas procesus būtiski apgrūtina pārslogotā un neefektīvā Latvijas tiesu sistēma. Vienas lietas izskatīšanas un iztiesāšanas vidējais ilgums ir 5-7 gadi, kuru laikā būtiski samazinās ieķīlāto objektu vērtība un attiecīgi no to pārdošanas atgūto līdzekļu apjoms. Ieilgušo tiesvedību rezultātā tiek patērēti arī ievērojami cilvēkresursi: pārskata perioda beigās „Revertas” darba kārtībā bija 2440 tiesvedību procesi dažādās tiesvedības stadijās un 2009 kredītkaršu lietas. Kopumā pārskata periodā „Reverta” ir piedalījusies 621 tiesu sēdē. 

Pārskata periodā „Revertas” nekustamo īpašumu portfelis ir samazinājies no 584 objektiem šā gada sākumā līdz 390 objektiem pārskata perioda beigās. Pārskata periodā ir pārdoti 125 īpašumi, salīdzinot ar 254 darījumiem analogā periodā pērn. Darījumu skaita samazinājums pamatā ir saistīts ar „Revertas” nekustamo īpašumu portfeļa struktūru, proti, likvīdie īpašumu jau ir pārdoti, bet atlikušie neietilpst pieprasīto īpašumu segmentā. Kopējie ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas pārskata periodā veidoja 5,7 miljonus eiro. 

2015. gada 30. jūnijā „Revertas” kopējie aktīvi veidoja 194,9 miljonus eiro, no tiem kredītu portfelis – 134,7 miljonus eiro. 

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jul 30, 2015
Par Reverta valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Solvita Deglava

AS „Reverta” padome atkārtoti par valdes priekšsēdētāju ir ievēlējusi Solvitu Deglavu, kura darbu šajā amatā uzsāka 2013. gada 1. janvārī. AS „Reverta” valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana veikta saistībā ar Solvitas Deglavas valdes locekles pilnvaru termiņa beigām šā gada 31. jūlijā. 

Tāpat kā līdz šim, darbu AS „Reverta” valdē turpinās Ruta Amtmane un Edgars Miļūns. 

Saskaņā ar LR Komerclikumu valde tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. 

Papildus informācijai: 
AS “Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma
darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. martam „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 614 miljonus eiro. 

Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jun 3, 2015
Par AS Reverta padomes priekšsēdētāju atkārtoti pārvēlēts Maikls Borks

Šodien, 2015. gada 3 jūnijā, AS Reverta padome atkārtoti par padomes priekšsēdētāju pārvēlēja Maiklu Borku (Michael Joseph Bourke). Savukārt par padomes priekšsēdētāja vietnieci ir ievēlēta Līga Kļaviņa.

Kā jau ziņots, Reverta padome tika pārvēlēta šā gada 28.maijā notikušajā kārtējā akcionāru sapulcē, tā kā līdzšinējais padomes loceklis Kaspars Āboliņš 2015. gada 1.februārī atkāpās no amata. Padomē tika ievēlēti: Maikls Borks, Meri Elena Kolinsa (Mary Ellen Collins), Līga Kļaviņa un Artūrs Neimanis.

Saskaņā ar Reverta statūtiem padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem.

Papildu informācija:
AS Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta līdz 2015. gada 31. martam Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 614 miljonus eiro.

Lai uzzinātu par AS Reverta vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 28, 2015
AS „Reverta” 2015.g. 28.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Reverta”
2015.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu
1.    Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.    Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1)    Michael Joseph Bourke,
2)    Mary Ellen Collins,
3)    Līgu Kļaviņu,
4)    Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

Jaunievēlēto AS „Reverta” padomes locekļu pēdējo trīs gadu darba pieredze:

Līga Kļaviņa ir Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos kopš 2013. gada marta. No 2011.gada līdz 2013. gadam ieņēmusi  Finanšu tirgus politikas departamenta direktores amatu. Arī iepriekš ieņēmusi dažādus ar finanšu un jurisprudences jomu saistītus vadošus amatus. L.Kļaviņa ir absolvējusi Banku augstskolu (maģistra grāds finansēs), Latvijas universitātes Starptautisko attiecību institūtu (maģistra grāds jurisprudencē), un Latvijas Policijas akadēmijas juridisko fakultāti.   

Artūrs Neimanis ir Labklājības ministrijas padomnieks administratīvajos, finanšu un personāla politikas jautājumos kopš 2014.gada janvāra. Kopš 2015. gada aprīļa pilda arī AS „Latvijas kuģniecība” padomes locekļa pienākumus. Iepriekš ieņēmis dažādus ar drošību saistītus vadošus amatus „GE Money Bank”. A.Neimanis ir absolvējis Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, kur ieguvis uzņēmējdarbības vadības bakalaura grādu un Latvijas Policijas akadēmiju, kur ieguvis jurista kvalifikāciju.

IV Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komiteju

Jautājums tika atstāts bez izskatīšanas.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lvI

May 28, 2015
Akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Reverta”
2015.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu
1. Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu. 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1) Michael Joseph Bourke,
2) Mary Ellen Collins,
3) Līgu Kļaviņu,
4) Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

Jaunievēlēto AS „Reverta” padomes locekļu pēdējo trīs gadu darba pieredze:

Līga Kļaviņa ir Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos kopš 2013. gada marta. No 2011.gada līdz 2013. gadam ieņēmusi Finanšu tirgus politikas departamenta direktores amatu. Arī iepriekš ieņēmusi dažādus ar finanšu un jurisprudences jomu saistītus vadošus amatus. L.Kļaviņa ir absolvējusi Banku augstskolu (maģistra grāds finansēs), Latvijas universitātes Starptautisko attiecību institūtu (maģistra grāds jurisprudencē), un Latvijas Policijas akadēmijas juridisko fakultāti. 

Artūrs Neimanis ir Labklājības ministrijas padomnieks administratīvajos, finanšu un personāla politikas jautājumos kopš 2014.gada janvāra. Kopš 2015. gada aprīļa pilda arī AS „Latvijas kuģniecība” padomes locekļa pienākumus. Iepriekš ieņēmis dažādus ar drošību saistītus vadošus amatus „GE Money Bank”. A.Neimanis ir absolvējis Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, kur ieguvis uzņēmējdarbības vadības bakalaura grādu un Latvijas Policijas akadēmiju, kur ieguvis jurista kvalifikāciju. 

IV Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju
Jautājums tika atstāts bez izskatīšanas.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 26, 2015
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu.
4. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju (iekļauts pēc akcionāra VAS „Privatizācijas aģentūra” lūguma).

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2015.gada 28.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015.gada 14.maija līdz 2015.gada 27.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Brīvības ielā 148A-1, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779103, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Ar cieņu,
Akciju sabiedrības „Reverta” valde
May 26, 2015
Akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu
1. Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu.
2. *Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
2) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
3) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
4) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
5) _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
* Akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā.

IV *Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju
1. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2. Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3. Uzdot akciju sabiedrības „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumus par Revīzijas komitejas locekļa pienākuma izpildi.
* Akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā. Darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu ir ierosinājusi VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Papildu informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 14, 2015
AS "Reverta” 2015.g.28.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 27.aprīļa valdes sēdē
un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada 28.aprīļa padomes sēdē

AS "Reverta” 2015.g.28.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu.

II    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” Padomes ievēlēšanu
1.    Ņemot vērā padomes locekļa Kaspara Āboliņa paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atbrīvot no padomes locekļa amata Michael Joseph Bourke, Mary Ellen Collins un Andri Ozoliņu.
2.    *Ar 2015.gada 29.maiju ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1)    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
2)    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
3)    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
4)    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
5)    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
* Akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā.

IV *Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komiteju

1.    Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2.    Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3.    Uzdot akciju sabiedrības „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumus par Revīzijas komitejas locekļa pienākuma izpildi.
* Akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā. Darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu ir ierosinājusi VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Papildu informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
May 14, 2015
Savas pastāvēšanas laikā „Reverta” Valsts kasei ienesusi jau 323,5 miljonus eiro
Akciju sabiedrība „Reverta” kopš 2010.gada 1.augusta Valsts kasi ir papildinājusi par 323,5 miljoniem eiro, pēdējā darījumā šī gada maijā pārskaitot 5 miljonus eiro. Kopā ar citiem maksājumiem kopš 2010.gada „Reverta” valstij ir samaksājusi jau vairāk nekā pusmiljardu eiro.

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava norāda: „Reverta” pastāvēšanas laikā Valsts kasei esam ienesuši ievērojamu naudas summu, ko iespējams novirzīt tādām būtiskām jomām kā, piemēram, veselības aprūpe, izglītība vai autoceļu uzturēšana. Ņemot vērā politekonomisko situāciju un nozares izaicinājumus, mūsu speciālisti ir sasnieguši teju maksimāli iespējamo rezultātu, taču tai pašā laikā esam reālisti. Cik tas ir iespējams, esam darījuši visu, lai minimizētu valstij iespējamos zaudējumus - tā kā pēc „Parex” sadalīšanas no iepriekšējiem akcionāriem saņemto aktīvu kvalitāte bija zema, un iespaidu ir atstājusi arī ekonomiskās situācijas maiņa, apzināmies, ka zaudējumi būs jāatzīst.”

Ņemot vērā, ka „Reverta” atgūst kredītus ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Krievijā un Ukrainā, 2014.gadā sākusies Krievijas – Ukrainas attiecību krīze un tās rezultātā novājinātā abu valstu ekonomika turpina nelabvēlīgi ietekmēt „Reverta” darbības rādītājus. Šobrīd atlikušo kredītu izstrāde kļūst arvien sarežģītāka, un NVS valstīs atgūto līdzekļu apjoms šī gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies. Savukārt pozitīvi vērtējami pēdējā laikā uzlabojumi Latvijas tiesu sistēmas darbībā, kas devis atbalstu problemātiskajās tiesvedībās.

Kopumā kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.decembrim valsts no „Reverta” kopumā ir saņēmusi vairāk nekā pusmiljardu eiro. Šo summu veido maksājumi Valsts kasei 323,5 miljonu eiro apmērā, kā arī valsts galvotā sindicētā aizdevuma un uzkrāto procentu atmaksa 244,6 miljonu eiro apmērā. Savukārt dažādu nodokļu un nodevu maksājumos valsts ir saņēmusi aptuveni 15 miljonus eiro. Par subordinētajām saistībām kopš 2010.gada 1.augusta kopumā samaksāti 17,2 miljoni eiro.

Papildu informācijai:

AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 614,9 miljonus eiro.
Apr 28, 2015
Paziņojums par AS "Reverta" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 28.maijā Brīvības ielā 148A-1, Rīgā AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:
1.    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
2.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2014.gadu.
3.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Padomes ievēlēšanu.
4.    Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komiteju (iekļauts pēc akcionāra VAS „Privatizācijas aģentūra” lūguma).

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2015.gada 28.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
•    akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
•    akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.
 
Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015.gada 14.maija līdz 2015.gada 27.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Brīvības ielā 148A-1, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779103, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
 
Akciju sabiedrības „Reverta” valde

 
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
 
Apr 28, 2015
AS „Reverta” auditētais 2014. gada pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums
Akciju sabiedrība „Reverta” 2014.gadu ir noslēgusi ar pārliecinošiem darbības rādītājiem, pārskata periodā atmaksājot Valsts kasei 85,2 miljonus eiro, kas ir par 27,3 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. No visiem pērn atgūtajiem līdzekļiem 60 miljonu eiro ir novirzīti valsts ieguldījuma pamatsummas dzēšanai, savukārt 25,2 miljoni eiro samaksāti procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu.

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava uzsver: „Ņemot vērā spēcīgos izaicinājumus, makroekonomiskos rādītājus un politekonomisko situāciju, pērn visa „Reverta” komanda ir paveikusi ārkārtīgi vērtīgu un apjomīgu darbu. Varētu pat teikt, ka uz spēju robežas ir izdarīts maksimāli iespējamais, sasniedzot labus rezultātus. Tai pašā laikā ir jābūt reālistiem, jo zaudējumi būs jāatzīst.”

Pērn gada pirmajā pusē „Reverta” rezultātus pozitīvi ietekmēja gan kopējie Latvijas ekonomiskie rādītāji, gan vērojamā aktivitāte nekustamo īpašumu jomā, piemēram, „Reverta” realizēja vienu no sarežģītākajiem un lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem Latvijā. Tika pārdots sporta komplekss „Skonto”, valstij atgūstot 13,8 miljonus eiro, kas pilnībā nosedza ne vien kredītsaistības, bet arī objekta uzturēšanas izmaksas.

Gada otrā puse „Reverta” iezīmējās ar pašas Krievijas un Krievijas–Ukrainas krīzes ietekmēto makroekonomisko rādītāju pasliktināšanos, rubļa devalvācijai apgrūtinot Krievijas un citu NVS valsts klientu kredītu atmaksas iespējas. Tāpat Latvijas ekonomiku un nekustamo īpašumu tirgu negatīvi ietekmēja neprognozētās izmaiņas Latvijas likumdošanā par nerezidentu uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību, kā arī plānotā „nolikto atslēgu” principa ieviešana, kas izsauca asu banku pretestību un strauji samazināja izsniegto hipotekāro kredītu skaitu.

„Reverta” kopējie aktīvi 2014.gada 31.decembrī veidoja 228,8 miljonus eiro, salīdzinot ar 350,7 miljoniem eiro gadu iepriekš. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz pērnā gada 31.decembrim valsts no  „Reverta” kopumā ir saņēmusi vairāk nekā pusmiljardu eiro. Šo summu veido maksājumi Valsts kasei 313,4 miljonu eiro apmērā, kā arī valsts galvotā  sindicētā aizdevuma un uzkrāto procentu atmaksa 244,6 miljonu eiro apmērā. Savukārt dažādu nodokļu un nodevu maksājumos valsts ir saņēmusi aptuveni 15 miljonus eiro. Par subordinētajām saistībām kopš 2010.gada 1.augusta kopumā samaksāti 17,2 miljoni eiro.  

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 605 miljonus eiro.


Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
 
Mar 26, 2015
Par AS „Reverta” juridiskās adreses maiņu
Informējam, ka  no  2015. gada 28. marta  AS „Reverta”  juridiskā adrese būs: Rīga, Brīvības iela 148A,  LV-1012.
Uzņēmuma telefona numuri un e-pasti netiks mainīti.


Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 604,9 miljonus eiro.
Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.
 
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
Mar 2, 2015
„Reverta” Valsts kasei pērn atmaksājusi 85,2 miljonus eiro
Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava uzsver: „Ņemot vērā spēcīgos izaicinājumus, makroekonomiskos rādītājus un politekonomisko situāciju, pērn visa „Reverta” komanda ir paveikusi ārkārtīgi vērtīgu un apjomīgu darbu. Varētu pat teikt, ka uz spēju robežas ir izdarīts maksimāli iespējamais, sasniedzot labus rezultātus. Tai pašā laikā ir jābūt reālistiem, jo zaudējumi būs jāatzīst.”

Pērn gada pirmajā pusē „Reverta” rezultātus pozitīvi ietekmēja gan kopējie Latvijas ekonomiskie rādītāji, gan vērojamā aktivitāte nekustamo īpašumu jomā, piemēram, „Reverta” realizēja vienu no sarežģītākajiem un lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem Latvijā. Tika pārdots sporta komplekss „Skonto”, valstij atgūstot 13,8 miljonus eiro, kas pilnībā nosedza ne vien kredītsaistības, bet arī objekta uzturēšanas izmaksas.

Gada otrā puse „Reverta” iezīmējās ar pašas Krievijas un Krievijas–Ukrainas krīzes ietekmēto makroekonomisko rādītāju pasliktināšanos, rubļa devalvācijai apgrūtinot Krievijas un citu NVS valsts klientu kredītu atmaksas iespējas. Tāpat Latvijas ekonomiku un nekustamo īpašumu tirgu negatīvi ietekmēja neprognozētās izmaiņas Latvijas likumdošanā par nerezidentu uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību, kā arī plānotā „nolikto atslēgu” principa ieviešana, kas izsauca asu banku pretestību un strauji samazināja izsniegto hipotekāro kredītu skaitu.

„Reverta” kopējie aktīvi 2014.gada 31.decembrī veidoja 228,8 miljonus eiro, salīdzinot ar 350,7 miljoniem eiro gadu iepriekš. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz pērnā gada 31.decembrim valsts no „Reverta” kopumā ir saņēmusi vairāk nekā pusmiljardu eiro. Šo summu veido maksājumi Valsts kasei 313,4 miljonu eiro apmērā, kā arī valsts galvotā sindicētā aizdevuma un uzkrāto procentu atmaksa 244,6 miljonu eiro apmērā. Savukārt dažādu nodokļu un nodevu maksājumos valsts ir saņēmusi aptuveni 15 miljonus eiro. Par subordinētajām saistībām kopš 2010.gada 1.augusta kopumā samaksāti 17,2 miljoni eiro.

Papildu informācijai:

AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 604,9 miljonus eiro.

Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
Feb 2, 2015
AS “Reverta” padomes loceklis Kaspars Āboliņš atstāj amatu

AS Reverta padomē darbu turpinās padomes priekšsēdētājs Maikls Borks (Michael Joseph Bourke), kā arī padomes locekļi Meri Elena Kolinsa (Mary Ellen Collins) un Andris Ozoliņš.

Saskaņā ar Reverta statūtiem padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem.

Kaspars Āboliņš kopš 1997. gada strādā Valsts kasē, no 2006. gada līdz šim brīdim - Valsts kases pārvaldnieka amatā. Vada Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdi, kā arī regulāri sadarbojas ar LR vērtspapīru investoriem un starptautisko finanšu institūciju atbildīgajām amatpersonām.
 

Papildus informācijai: 
AS Reverta darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana  un  nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. Kopš 2010. gada 1.augusta līdz 2014. gada 31. decembrim  Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 591 miljonu eiro. 

 
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169