Par kompāniju

Medijiem

Dec 28, 2010
Palielināts Parex bankas pamatkapitāls

Bankas kopējo saistību apjoms pret Latvijas valsti nepieaug, darījuma veikšanai nav nepieciešams papildus finansējums.

Šodien, 28. decembrī, atbilstoši akciju sabiedrības Parex banka restrukturizācijas plānam un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra lēmumam, ir veikta bankas pamatkapitāla palielināšana 9,7 miljonu latu apmērā. Minētā darījuma mērķis ir Parex bankas kapitāla pietiekamības rādītāju izpildes nodrošināšana.

Veicot slēgto akciju emisiju un emitējot 9 700 000 vārda akcijas ar balsstiesībām viena lata nominālvērtībā, Parex bankas pamatkapitāls palielināts par 9 700 000 latiem. Emitētās akcijas ir iegādājusies valsts akciju sabiedrība Privatizācijas aģentūra, tādējādi realizējot valsts līdzdalības palielināšanu Parex bankas pamatkapitālā. Pēc izmaiņu reģistrēšanas LR Komercreģistrā valsts akciju sabiedrībai Privatizācijas aģentūra piederēs 82% Parex bankas akciju, bet Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas īpašumā būs 15% akciju.

Savukārt balsstiesīgo akciju proporcija pēc pamatkapitāla palielināšanas ir šāda – 79% balsstiesīgo akciju pieder valsts akciju sabiedrībai Privatizācijas aģentūra un 19% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Parex bankas pamatkapitāla palielināšanai ir izmantota daļa no uzkrātajiem procentiem par bankā izvietoto valsts termiņnoguldījumu, līdz ar to papildus finansējums pamatkapitāla palielināšanai nav bijis nepieciešams. Darījuma rezultātā nav mainījies arī Parex bankas kopējo saistību apjoms pret Latvijas valsti.

Par Parex banku

Parex banka ir veidota kā risinājuma banka, kuras galvenais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana noteiktajā termiņā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai Parex bankas darbība ir vērsta uz aktīvu atgūšanu, efektīvu kredītu restrukturizāciju un pārņemto nekustamo īpašumu, kas kalpojuši kā kredītu nodrošinājums, pārvaldīšanu. Plānojot mērķtiecīgu minēto aktīvu vērtības celšanu, Parex banka veic arī profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, lai, atveseļojoties nekustamo īpašumu tirgiem, realizētu to iespējami izdevīgu pārdošanu valsts un nodokļu maksātāju interesēs.

Dec 1, 2010
Divu mēnešu laikā pēc banku sadalīšanas Parex banka atgūst 20 miljonus latu

Akciju sabiedrības Parex banka darbība 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos ir noritējuši būtisku pārmaiņu zīmē - pirmo reizi Latvijā ir īstenots vērienīgs bankas restrukturizācijas projekts, tādējādi palīdzot ne tikai globālās finanšu krīzes procesu ietekmē grūtībās nonākušajai lielākajai Latvijas nacionālajai bankai - Parex bankai, bet, kā norāda finanšu eksperti, arī Latvijas bankām ar nacionālo kapitālu kopumā.

Šā gada 15. septembrī Parex bankas restrukturizācijas plānu apstiprināja arī Eiropas Komisija. Minētās atļaujas saņemšana uzskatāma par nozīmīgu panākumu bankas atveseļošanas plāna īstenošanā, ņemot vērā, ka vairākas Eiropas bankas uz analogu atļauju saņemšanu gaida būtiski ilgāku laika periodu.

Kopējos Parex bankas finanšu rezultātus joprojām būtiski ietekmē bankas un grupas uzņēmumu pārskata periodā izveidotie papildus uzkrājumi 83,8 un attiecīgi 75,2 miljonu latu apmērā. Tādējādi šā gada pirmos deviņus mēnešus Parex banka un grupa noslēdza ar kopējiem zaudējumiem 120,0 un 103,0 miljonu latu apmērā, savukārt zaudējumi pirms uzkrājumiem un nodokļiem veidoja 43,2 un 19,8 miljonus latu. Ņemot vērā, ka Parex bankas bilanci veido problemātiskie aktīvi, veikto uzkrājumu mērķis ir aktīvu vērtības samazinājuma atzīšana.

”Kopumā bankas saimnieciskā darbība norit atbilstoši plānotajam un saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz neizbēgamu zaudējumu rašanos. Tomēr, pateicoties bankas profesionālo darbinieku komandas intensīvajam un spraigajam darbam, kopš bankas sadalīšanas tikai divu mēnešu laikā mums ir izdevies atgūt 20 miljonus latu”, norāda Parex bankas valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

Parex bankas un tās grupas kredītportfelis 2010. gada 30. septembrī bija 630,6 un attiecīgi 638,0 miljonu latu, kopējie aktīvi – 859,7 un 866,4 miljoni latu. Kapitāla un rezervju apjoms 2010. gada septembra beigās veidoja 74,5 un 78,4 miljonus latu.

Ievērojot Parex bankas pārvaldībā esošo aktīvu apmēru, kas šā gada 30. septembrī veidoja gandrīz 900 miljonus latu, būtiska uzmanība tiek pievērsta to pārvaldīšanai. Tādēļ Parex banka īpašu uzmanību velta atbilstošas kvalifikācijas speciālistu piesaistīšanai un profesionālas komandas veidošanai vienlaicīgi ar rūpīgu un atbildīgu administratīvo resursu izvērtēšanu un efektīvu ārpakalpojumu izmantošanu.

Pakāpeniski atgūstot līdzekļus no Parex bankas esošā kredītportfeļa, tiek plānots, ka bankas ģenerētā naudas plūsma būs pietiekama, lai nākamais sindicētā kredīta maksājums tiktu veikts bez valsts atbalsta. Saskaņā ar 2009. gada martā panākto vienošanos ar sindicēto kredītu devējiem, Parex banka ir atmaksājusi jau 70 procentus no kopējās kredīta summas. Atlikušo 30 procentu jeb 163 miljonu latu atmaksa ir jāveic 2011. gada maijā.

Kaut gan atgūstamo līdzekļu palielināšanas nolūkos veiktās aktivitātes bankai nenovēršami radīs īslaicīgus zaudējumus, tomēr pat vispiesardzīgākās prognozes liecina, ka, valstu ekonomikām atgūstoties, Parex bankas kredītu un īpašumā esošo aktīvu vērtība nākotnē pieaugs. Kopumā atgūstamo līdzekļu termiņš un apjoms ir atkarīgs gan no Parex bankas aktīvu pārvaldīšanas efektivitātes, proti, bankas speciālistu profesionālajām darbībām un zināšanām, gan arī lielā mērā no pasaules un Latvijas ekonomiku attīstības tendencēm un atveseļošanās tempa, tostarp šo procesu ietekmes uz nekustamo īpašumu tirgiem.

Par Parex banku

Parex banka ir veidota kā risinājuma banka, kuras galvenais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana noteiktajā termiņā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai Parex bankas darbība ir vērsta uz aktīvu atgūšanu, efektīvu kredītu restrukturizāciju un pārņemto nekustamo īpašumu, kas kalpojuši kā kredītu nodrošinājums, pārvaldīšanu. Plānojot mērķtiecīgu minēto aktīvu vērtības celšanu, Parex banka veic arī profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, lai, atveseļojoties nekustamo īpašumu tirgiem, realizētu to iespējami izdevīgu pārdošanu valsts un nodokļu maksātāju interesēs.

Oct 18, 2010
Par drošības jautājumiem Parex bankā turpmāk gādās LR Satversmes aizsardzības biroja veidotājs Uldis Dzenītis

Darbu Parex bankā šodien ir uzsācis augsti kvalificēts speciālists drošības jautājumos Uldis Dzenītis, - viens no LR Satversmes aizsardzības biroja (SAB) veidotājiem, kura padomi, ņemot vērā viņa unikālās zināšanas valsts drošības iestāžu juridiskajos jautājumos, ir bijuši augstu novērtēti un pieprasīti arī citās valsts drošības iestādēs.

U. Dzenītim ir ievērojama darba pieredze, un viņa profesionālās darbības jomas aptver gan SAB direktora vietnieka un direktora pirmā vietnieka amata pienākumu pildīšanu (1995-2010), gan darbu Rīgas pilsētas prokurora un LR Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā (1992-1994, 1994-1995).

Parex bankā U. Dzenītis vadīs Drošības direkciju, un viņa atbildības joma būs iekšējie drošības jautājumi, kā arī bankas ekonomisko interešu aizsardzība. Tādējādi valsts sektorā gūto īpašo pieredzi un zināšanas U. Dzenītis izmantos Parex bankā ieguldīto valsts līdzekļu aizsargāšanai.

“Esmu patiesi gandarīts par tik zinoša un pieredzējuša speciālista pievienošanos mūsu komandai. Ņemot vērā Parex bankas darbības specifiku, kas ir saistīta ar ievērojamu naudas līdzekļu atgūšanu, un līdz ar to neapšaubāmi skars atsevišķas ekonomiskās intereses, sagaidāms, ka mūsu centieni atgūt valsts ieguldījumu izsauks nopietnu pretdarbība. Tādēļ ekonomiskās drošības jautājumi mums ir vitāli svarīgi”, uzsver Kriss Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

“Jebkura uzņēmuma panākumu pamatā ir darbinieki, bet atļaušos apgalvot, ka Parex bankas gadījumā šim faktam ir īpaša nozīme, ņemot vērā, ka valsts naudas atgūšana ir lielā mērā atkarīga tieši no Parex bankas darbinieku profesionalitātes un darba rezultātiem. Lai mēs sasniegtu bankai izvirzītos mērķus, mums ir nepieciešami tikai izcili darbinieki,” norāda K. Gviljams.

Apliecinājums U. Dzenīša profesionalitātei ir viņam piešķirtais Otrās šķiras Viestura ordenis, un viņa darbs ir novērtēts ar tādiem apbalvojumus kā LR Drošības policijas “Zelta goda zīme”, Aizsardzības ministra apbalvojuma medaļa “Sekmējot Latvijas dalību NATO”, un goda zīme “Par ieguldījumu Militārās pretizlūkošanas dienesta attīstībā”.

Oct 1, 2010
Noteiktas bankas valdes locekļu atbildības jomas

Atbilstoši esošajam Parex banka statusam un biznesa stratēģijai, bankas valde ir veikusi uzņēmumam nepieciešamās strukturālās un organizatoriskās izmaiņas. Lai nodrošinātu efektīvu bankas darbību un novērstu funkciju dublēšanu, ir skaidri nodalītas bankas valdes locekļu atbildības jomas.

  • Parex bankas valdes priekšsēdētāja Kristofera Gviljama būtiskākās kompetences jomas būs valdes vadība, bankas stratēģiskās darbības noteikšana, restrukturizācijas jautājumu pārvaldība un bankas pārstāvniecību un filiāļu Latvijā un ārzemēs pārraudzība.
  • Parex bankas valdes locekles Solvitas Deglavas tiešā pārraudzībā būs Finanšu, risku pārvaldības un operacionālā direkcija, un viņas atbildības lokā būs tādi jautājumi kā bankas finanšu jautājumu risināšana, bankas IT jautājumu pārraudzība, personāla jautājumu pārraudzība, kredītu administrēšana un kontrole, kā arī administratīvie jautājumi.
  • Parex bankas valdes locekļa Jurijs Adamoviča pārvaldībā būs bankas juridiskā joma, NVS kredītu restrukturizācijas joma, pārņemto aktīvu pārvaldība, korporatīvo komunikāciju joma un bankas mazākumakcionāru jautājumi.

Sep 29, 2010
Maikls Borks aicina Īrijas biznesa pārstāvjus uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā

Šā gada 29. septembrī Dublinas Tirdzniecības kameras rīkotajā seminārā “Latvija – ceļš uz Austrumeiropu” kopā pulcēsies Īrijas uzņēmēji, lai tuvāk iepazītos ar biznesa iespējām un darījumu vidi Latvijā. Pasākuma mērķis ir sniegt nepastarpinātu informāciju tiem Īrijas uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti attīstīt un paplašināt savu darbību ārpus savas zemes robežām un ienākt Latvijas tirgū, kas faktiski nozīmē investīciju piesaisti Latvijai.

Pasākumu “Latvija – ceļš uz Austrumeiropu” atklās Latvijas vēstnieks Īrijā Pēteris Kārlis Elferts, savukārt starp runātājiem būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Londonas biroja pārstāve Kristīne Metuzāle un Parex bankas padomes priekšsēdētājs, Īrijas Centrālās bankas konsultants Maikls Borks (Michael Bourke). Kristīne Metuzāle informēs potenciālos investorus par LIAA atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, savukārt M. Borks uzstāsies ar tēmu “Finanšu pakalpojumu nozare Latvijā“, kā arī dalīsies savā ievērojamajā praktiskajā pieredzē Latvijas finanšu jomā.

“Mēs patiešām priecājamies, ka M. Bourke kungs ir piekritis piedalīties sadarbībā ar Dublin Chamber of Commerce rīkotajā pasākumā. Mēs ceram, ka šis pasākums būs vēl viens solis, kas veicinās tālāku sadarbību starp latviešu un īru uzņēmējiem’, uzsver Kristīne Metuzāle, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Londonas biroja pārstāve.

Dublinas Tirdzniecības kameras rīkotajā pasākumā Īrijas uzņēmēji tiks iepazīstināti ar vispusīgu pārskatu par biznesa iespējām Latvijā, tostarp apskatot arī tādas nozares kā informācijas tehnoloģijas un finanšu pakalpojumi. Tāpat pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt būtiskākos faktus par Latvijas darījumu vidi un ekonomiku kopumā, kā arī saņemt konsultācijas un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

Sep 17, 2010
Parex bankas mazākuma akcionāru prasībai nav juridiska pamata

Šodien, 17. septembrī, atbilstoši paredzētajai darba kārtībai Parex bankas padomes sēdē tika izskatīts 2010. gada 7. septembrī saņemtais mazākuma akcionāru Firebird Republics SPV, Amber Trus un DCF Fund pieprasījums. Tajā mazākuma akcionāri vērsās pie Parex bankas padomes ar aicinājumu iesniegt tiesā prasību pret bankas iepriekšējo valdi par šā gada sākumā veikto Baltkrievijas Parex leasing pārdošanu.

Iepazīstoties un rūpīgi izvērtējot mazākuma akcionāru iesniegto pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī citus nozīmīgus saistītos dokumentus, Parex bankas padome secināja, ka prasības ierosināšanai objektīvi nav juridiska pamata, un ka tajā ietvertie mazākuma akcionāru prasījumi ir balstīti uz nepilnīgu informāciju.

Kā jau vairākkārt ziņots, darījums par Parex leasing pārdošanu tika atzīts par izdevīgu un pamatotu risinājumu atbilstoši tirgus situācijai un Parex bankas restrukturizācijas plānam. Darījums tika īstenots 2010. gada maijā, pirms tam saņemot Parex bankas padomes, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas un Privatizācijas aģentūras atbalstu. Turklāt darījumu apstiprināja Finanšu un kapitāla tirgus komisija, un par to tika informēta arī Eiropas Komisija. Parex leasing pārdošanas darījums nodrošināja Parex bankas aktīvu vērtības maksimālu atgūšanu, ievērojot visu akcionāru intereses.

Lēmums par Parex leasing pārdošanu bija pieņemts pēc vispusīgas un skrupulozas darījuma izpētes, vienlaicīgi izstrādājot un izvērtējot iespējamos uzņēmuma biznesa attīstības scenārijus. Preventīvi veiktā pārdošanas darījuma finanšu analīze parādīja, ka Parex bankas ieguvumi no konkrētā pārdošanas darījuma būtu ievērojami lielāki par ieguvumiem no saimnieciskās darbības turpināšanas bankai uzlikto ierobežojumu ietvaros.

Aug 27, 2010
Parex banka vērsusies augtākajā tiesā ar blakussūdzību

Akciju sabiedrība Parex banka ir vērsusies LR Augstākajā tiesā ar blakussūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu attiecībā par naudas summas septiņu miljonu latu apmērā iemaksu, kas nodrošinātu iespējamos atbildētāju Valēriju Kargina un Viktoru Krasovicka zaudējumus.

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu Parex bankai bija jāiemaksā tiesu izpildītājam naudas summa septiņu miljonu latu apmērā, taču tas nav samērīgi ar atbildētājiem iespējami radītajiem zaudējumiem. Šāds lēmums bija tiesas iniciatīva, taču nav skaidrs tā pamatojums un šāda nepieciešamība neizriet arī no celtās prasības būtības. Parex bankas celtā prasība ir par bankai nodarīto zaudējumu atlīdzību, bet šāda naudas iemaksa iespējamo atbildētāju zaudējumu nodrošināšanai rada bankai tikai vēl lielākus papildu zaudējumus. Faktiski prasītājs, kurš vēlas aizsargāt savas aizskartās likumīgās intereses taisnīgā tiesā, tiek nostādīts ievērojami nelabvēlīgākā situācija nekā atbildētāji.

Turklāt depozīta iemaksas apmērs ievērojami pārsniedz ne tikai atbildētāju iespējami radītos zaudējumus no prasības nodrošināšanas, bet pat pašu faktiski iespējamo prasības nodrošināšanas izpildes apmēru.Izvērtējot šā brīža situāciju un faktu, ka formāli V.Karginam un V. Krasovickim Latvijā nav ievērojamu īpašumu, paredzams, ka atbildētāju faktiski apķīlātās mantas apmērs būs krietni mazāks par tiesas noteikto prasības nodrošinājuma kopējo apmēru. Minēto iemeslu dēļ Parex banka ir apstrīdējusi šo tiesas lēmumu par naudas iemaksu un uzskata, ka tas būtu atceļams.

Jau ziņots, 2010. gada 30. jūlijā Parex banka vērsās tiesā pret bankas bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus. Kopējais prasības apmērs pārsniedz 62 miljonus latu.

2010. gada 16. augustā Rīgas apgabaltiesa nolēma nodrošināt akciju sabiedrības Parex banka prasību pret tās bijušajiem īpašniekiem un valdes locekļiem V. Karginu un V. Krasovicki par zaudējumu atlīdzību, apķīlājot abiem bijušajiem Parex bankas valdes locekļiem piederošos nekustamos īpašumus, kustamo mantu, skaidru naudu un maksājumus, kas viņiem pienākas no trešajām personām, tostarp naudas līdzekļus kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, ieskaitot Parex banka.

Vienlaicīgi tiesa ir pieņēmusi lēmumu noteikt Parex bankai nodrošināt zaudējumu atlīdzību, kas varētu rasties no šī lēmuma izpildes, iemaksājot tiesas noteiktu summu septiņu miljonu latu apmērā tiesas izpildītāja depozīta kontā. Parex banka tiesas lēmumu izpildīja šā gada 19. augustā.

Par Parex banku

Parex banka ir veidota kā risinājuma banka, kuras galvenais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana. Izvirzītā mērķa sasniegšanai Parex bankas darbība tiek koncentrēta uz efektīvu kredītu restrukturizāciju un pārņemto kredītu nodrošinājumiem, pārsvarā nekustamajiem īpašumiem. Plānojot mērķtiecīgu minēto aktīvu vērtības celšanu, Parex banka veic arī īpašumu profesionālu apsaimniekošanu, lai, stabilizējoties situācijai nekustamo īpašumu segmentos, realizētu to iespējami izdevīgu pārdošanu visu akcionāru interesēs.

Aug 16, 2010
Tiesa nolemj nodrošināt Parex bankas prasību pret V. Karginu un V. Krasovicki

Šodien, 2010. gada 16. augustā, Rīgas apgabaltiesa nolēma nodrošināt akciju sabiedrības Parex banka prasību pret tās bijušajiem īpašniekiem un valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību, apķīlājot V. Karginam un V. Krasovickim piederošos nekustamos īpašumus, kustamo mantu, skaidru naudu un maksājumus, kas viņiem pienākas no trešajām personām, tostarp- naudas līdzekļus kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, ieskaitot Parex banka. Faktiski tas nozīmē, ka turpmāk V. Kargins un V. Krasovisckis nesaņems ievērojamos procentu maksājumus par viņu noguldījumiem Parex banka.

Vienlaicīgi tiesa ir pieņēmusi lēmumu noteikt Parex bankai nodrošināt zaudējumu atlīdzību, kas varētu rasties no šī lēmuma izpildes, iemaksājot tiesas noteiktu summu tiesas izpildītāja depozīta kontā.

Jau ziņots, ka 2010. gada 30. jūlijā, Parex banka vērsās tiesā pret bankas bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus. Kopējais prasības apmērs pārsniedz 62 miljonus latu.

Izvērtējot laika posmā no 1995. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 5. decembrim slēgtos aizdevumu un noguldījumu līgumus starp banku un abiem bijušajiem bankas valdes locekļiem, kuri vienlaicīgi bija arī Bankas vairākuma akcionāri, kā arī ar viņiem saistītām personām, Banka ir konstatējusi virkni darījumu, kas noslēgti pretēji bankas interesēm un piemērojot bankai īpaši neizdevīgus noteikumus, kas krasi atšķiras no nosacījumiem, uz kādiem nesaistītas puses noslēgtu šādus līgumus. Darījumu analīze liecina, ka minētajā periodā tie faktiski ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina par vairāk nekā 62 miljoniem latu.

Būtiski, ka pēc bankas rīcībā esošās informācijas šie līgumi tikuši slēgti V. Karginam un V. Krasovickim atrodoties interešu konfliktā un pārkāpjot vairāku likumu normas. Līdz ar to abu bijušo bankas valdes locekļu darbībās ir saskatāmi nozīmīgi likumā noteikto valdes locekļu pienākumu pārkāpumi, bankai nodarot ievērojamus zaudējumus.

Par Parex banku

Parex banka ir veidota kā risinājuma banka, kuras galvenais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana. Izvirzītā mērķa sasniegšanai Parex bankas darbība tiek koncentrēta uz efektīvu kredītu restrukturizāciju un pārņemto kredītu nodrošinājumiem, - pārsvarā nekustamajiem īpašumiem. Plānojot mērķtiecīgu minēto aktīvu vērtības celšanu, Parex banka veic arī īpašumu profesionālu apsaimniekošanu, lai, stabilizējoties situācijai nekustamo īpašumu segmentos, realizētu to iespējami izdevīgu pārdošanu visu akcionāru interesēs.

Aug 10, 2010
Parex banka nolēmusi atteikties no reiting kompānijas Moody’s pakalpojumiem

Ņemot vērā Parex bankas turpmāko darbības specifiku, proti, banka plānos neietilpst jaunu noguldītāju piesaistīšana, depozītu pieņemšana, jaunu kredītu izsniegšana, kā arī maksājumu pieņemšana, Parex banka ir rūpīgi izvērtējusi starptautiskās reitingu aģentūras Moody’s pakalpojumu lietderību, un šobrīd ir uzsākusi ar līguma pārtraukšanu saistīto formalitāšu kārtošanu. Parex bankas administratīvo izmaksu konsekventa samazināšana – viens no Parex bankas dienas kārtības jautājumiem - ir būtisks aspekts potenciālā lēmuma pieņemšanā.

Šā gada 1. augustā sekmīgi noslēdzoties Parex bankas restrukturizācijas procesam, Parex banka kā risinājumu banka ir aktivizējusi darbību atbilstoši tās noteiktajiem mērķiem un funkcijām, par prioritāro uzdevumu izvirzot valsts ieguldījumu maksimālu atgūšanu.

Parex bankas valdes priekšsēdētājs Kriss Gviljams uzsver: “Reitingu aģentūras Moody’s sniegtie pakalpojumi nenoliedzami ir vērtīgi un pat vitāli nepieciešami tajos gadījumos, kad uzņēmums ir ieinteresēts piesaistīt papildus finansējumu vai, piemēram, potenciālos noguldītājus. Savukārt mēs šādas darbības neplānojam veikt, jo - tās nav saistītas ar Parex bankas definētajiem mērķiem un uzdevumiem.”

Saskaņā ar Parex bankas darbības stratēģiju, Parex bankas turpmākā darbība tiks koncentrēta uz kredītu restrukturizāciju, kā arī pārņemto kredītu nodrošinājumu, pārsvarā nekustamo īpašumu, efektīvu apsaimniekošanu. Stabilizējoties situācijai nekustamo īpašumu tirgos, Parex banka plāno to iespējami izdevīgu pārdošanu visu akcionāru interesēs.

Atgādinām, ka šā gada 1. augustā notikušās Parex bankas restrukturizācijas rezultātā tika izveidoti divi uzņēmumi – uz banku Citadele tika pārnesa lielākā daļa līdzšinējās Parex bankas aktīvu, savukārt neprofila aktīvi tika atstāti Parex bankā jeb risinājumu bankā.

Aug 4, 2010
Par AS “Parex banka” subordinētajām obligācijām EUR 5’350’000 ar dzēšanas termiņu 2018. gada 8. maijā

AS “Parex banka” (reģistrācijas numurs 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522, Latvija) paziņo, ka visas saistības par 2008. gada novembrī izlaistajām subordinētajām obligācijām EUR 5’350’000 ar dzēšanas termiņu 2018. gada 8. maijā paliek AS "Parex banka". Atbilstoši subordinēto obligāciju prospektam kupona izmaksas notiks katra gada 8. maijā un 8. novembrī, līdz 2013. gada 8. maijam 11% gadā, no 2013. gada 8. maija līdz dzēšanas datumam 12% gadā. AS "Parex banka" patur tiesības dzēst subordinētās obligācijas visas emisijas apmērā pirms termiņa, sākot ar 2013. gada 8. maiju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi parex@parex.lv vai zvanot uz informācijas tālruni +371 6 777 9100.

Aug 2, 2010
Ievēlēta Parex bankas valde

Atbilstoši Parex bankas padomes 2010. gada 30. jūlija lēmumam, Parex bankas valdē ir ievēlēti Kristofers Džons Gviljams (Christopher John Gwilliam), Solvita Deglava un Jurijs Adamovičs* - trīs augsti kvalificēti speciālisti ar ievērojamu starptautisku pieredzi finanšu jomā. Jaunā valde darbu uzsāka šā gada 1. augustā. Par valdes priekšsēdētāju iecelts K. Dž. Gviljams, kuram ir vairāk nekā 30 gadu ilga pieredze finanšu nozarē, tajā skaitā Austrumeiropā un Centrālajā Eiropā.

Savu karjeru K. Dž. Gviljams sācis 1972. gadā Midland bank. K. Dž. Gviljama darbības lauks bijis apjomīgs - kreditēšanas jautājumi, konsultāciju sniegšana jo sevišķi banku privatizācijas un korporatīvo tirgu jomā. K. Dž. Gviljamam ir nozīmīga pieredze banku darbības jomās, kas saistītas ar to atveseļošanu, rekapitalizāciju un citiem pārmaiņu vadības procesiem.

Solvita Deglava Parex bankā sākusi strādāt 2008. gadā, pildot Revīzijas komitejas priekšsēdētājas pienākumus. Kopš 2010. gada marta S. Deglava pilda Kredītu restrukturizācijas direkcijas Finanšu un administrācijas daļas vadītājas pienākumus, bet kopš 2010. gada marta arī Kredītu restrukturizācijas direkcijas vadītāja p.i. Pirms pievienošanās Parex bankas komandai ir ieguvusi plašu auditora pieredzi starptautiskajā revidentu uzņēmumā SIA PricewaterhouseCoopers un finanšu vadības pieredzi AS Latvijas kuģniecība, kur ieņēma par finanšu vadību atbildīgā valdes locekļa amatu. S. Deglavas profesionālā darbība saistīta arī ar konsultāciju sniegšanu finanšu un nodokļu jautājumos, finanšu risku vadību, aizņēmumu piesaistīšanu un kontroli, finanšu investīciju projektu finansiālajiem novērtējumiem un citiem. Kopš 2001. gada ir Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedre (Association of Chartered Certified Accountants), Lielbritānija.

Jurijs Adamovičs kopš 2007. gada bijis ERAB (Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas) Direktoru padomes padomnieks Londonā, kur konsultējis Somijas, Norvēģijas un Latvijas valdību pārstāvjus jautājumos par bankas stratēģisko un operatīvo vadību, darbojies audita, budžeta, finanšu darbības un politiku komitejās. Vadījis padomnieku grupu, izvērtējot starptautiski nozīmīgu restrukturizāciju projektu risinājumus. Pirms tam J. Adamovičs strādājis LR Finanšu ministrijā, ieņemot Starptautisko Finanšu departamenta direktora amatu.

Par Parex banku

Akciju sabiedrība Parex banka ir dibināta 1992. gadā un sekmīgi darbojusies tās pārstāvniecībās, filiālēs un meitas uzņēmumos 13 pasaules valstīs. Mainoties situācijai globālajos finanšu tirgos, 2008. gada nogalē Parex bankas kapitāldaļas pārņēma valsts, nodrošinot bankas likviditātes stabilitāti un veicot bankas restrukturizāciju, kā rezultātā 2010. gada 1. augustā tika īstenota uzņēmuma pāreja no Parex bankas uz AS “Citadele banka”. Parex bankā, t.s. risinājuma bankā, ir palikusi daļa no Parex bankas agrākajiem aktīviem un saistībām. Parex bankas svarīgākais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana.

Papildu informācijai:
Marita Ozoliņa-Tumanovska
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67778384vai 29287169
E-pasts: Marita.Ozolina-Tumanovska@parex.lv
* J. Adamovičs darbu Parex banka valdē sāks šā gada 16. augustā.
Parex banka vēršas tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem

Piektdien, 30. jūlijā, Parex banka ir vērsusies tiesā pret bankas bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus.

Izvērtējot laika posmā no 1995. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 5. decembrim slēgtos aizdevumu un noguldījumu līgumus starp banku un abiem bijušajiem bankas valdes locekļiem, kuri vienlaicīgi bija arī Bankas vairākuma akcionāri, kā arī ar viņiem saistītām personām, Banka ir konstatējusi virkni darījumu, kas noslēgti pretēji bankas interesēm un piemērojot bankai īpaši neizdevīgus noteikumus, kas būtiski atšķiras no nosacījumiem, uz kādiem nesaistītas puses noslēgtu šādus līgumus. Darījumu analīze liecina, ka minētajā periodā tie faktiski ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina.

Šādi secinājumi izriet no veiktās juridiskās un finanšu izpētes un apstākļu detalizētas un kompetentas analīzes, ko Bankas uzdevumā ir veikuši gan Latvijas, gan starptautiska mēroga finanšu un juridiskie konsultanti: advokātu birojs Herbert Smith LLP (Londona), auditorfirma KPMG LLP (Londona) un zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Bitāns” (Latvija).

Būtiski, ka pēc bankas rīcībā esošās informācijas šie līgumi tikuši slēgti V.Karginam un V.Krasovickim atrodoties interešu konfliktā un pārkāpjot vairāku likumu normas. Līdz ar to abu bijušo bankas valdes locekļu darbībās ir saskatāmi būtiski likumā noteikto valdes locekļu pienākumu pārkāpumi, bankai nodarot ievērojamus zaudējumus. Komerclikums nosaka, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, un paredz arī valdes locekļu atbildību par zaudējumiem, ko tie ar savu darbību vai bezdarbību nodarījuši attiecīgajai kapitālsabiedrībai. Tādēļ bankai ir tiesības vērsties tiesā pret attiecīgajiem bijušajiem valdes locekļiem, prasot atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus.

Vienlaicīgi, celtās prasības ietvaros Banka vēršas pret V.Karginu un V.Krasovicki arī par zaudējumu atlīdzību saistībā ar 2008.gada novembrī noslēgtā Ieguldījuma līguma pārkāpumiem.

Valsts bankas kapitāldaļas no V.Kargina un V.Krasovicka pārņēma 2008.gada 5.decembrī. Šobrīd Parex bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% akciju pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992. gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Ārkārtas akcionāru sapulce ievēl jaunu Parex bankas padomi
Šodien, 2010. gada 30. jūlijā, akciju sabiedrības Parex banka ārkārtas akcionāru sapulce ievēlēja Parex banka padomi četru cilvēku sastāvā, tai skaitā, Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), līdzšinējo Parex banka padomes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī Sarmīti Jumīti, Vladimiru Loginovu un Meri Elenu Kolinsu (Mary Ellen Collins). Visiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir ievērojamas zināšanas un plaša starptautiska pieredze finanšu nozarē. Jaunā padome darbu sāks 1. augustā, un līdz 2010.gada 31.augustam darbosies patreizējā Parex bankas padome.

Parex banka padomes priekšsēdētājam M. Borkam ir gandrīz 40 gadu ilga profesionālā pieredze banku sektorā – M. Borks savu karjeru ir uzsācis 1971.gadā Īrijas Centrālajā bankā. Vēlāk strādājis Starptautiskajā Valūtas Fondā (SVF) saistībā ar izsniegtajiem ārvalstu aizdevumiem, ieņēmis Īrijas bankas NCB Group finanšu direktora amatu, kā arī turpinājis darbu SVF, sadarbojoties ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu centrālajām bankām. No 1992. līdz 1997. gadam M. J. Borks bijis arī Latvijas Bankas padomnieks, palīdzot Latvijai veidot mūsdienīgu banku uzraudzības sistēmu. No 1997. līdz 2006. gadam M. J. Borks ieņēma Rietumu bankas prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatus, bet 2009. gadā M. J. Borks tika ievēlēts Parex bankas padomē. Īrijas valdība M. J. Borku iecēlusi arī par goda konsulu Latvijā, un M. J. Borks ir sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs.

Savukārt Vladimiram Loginovam ir vairāk kā desmit gadu pieredze investīciju banku un korporatīvo finanšu jomā, tai skaitā, M&A darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Baltcom GSM, Mobil Plus, Kolorits, privatizācijas darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Ventspils Nafta, Latvijas Unibanka, kā arī daudziem citiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Šobrīd V.Loginovs ir konsultants Privatizācijas aģentūrai, taču pirms tam ir bijis Investīciju pakalpojumu daļas vadītājs Parex bankā. Viņam ir ASV iegūts CFA grāds (Chartered Financial Analyst).

Sarmīte Jumīte ir ieņēmusi virkni vadošu amatu Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, tai skaitā, vadījusi ārējā parāda administrēšanas daļu, viņa šobrīd vada Valsts Kases juridisko daļu. S.Jumīte ir piedalījusies pārrunās par Valsts aizdevumu un valsts garantiju izsniegšanu gan ar Pasaules banku, gan ar Eiropas Investīciju banku, kā arī citām bankam Latvijā.

Meri Elena Kolinsa (Mary Ellen Collins) ir vairāk nekā 30 gadu pieredze banku sektorā. Šobrīd viņa ir neatkarīgā finanšu konsultante, kas ir specializējusies investoru piesaistē jaunajiem tirgiem centrālajā un Austrumeiropā, Krievijā un centrālajā Āzijā. Pirms tam vairāk kā astoņus gadus strādājusi Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankā, kur nodarbojās ar uzņēmumu restrukturizēšanu un atveseļošanu pēc krīzes.
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme

Šā gada 30. jūlijā notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju, kā arī par Parex bankas uzņēmuma daļas pāreju bankas Citadele īpašumā.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta iepriekšējā ārkārtas akcionāru sanāksmē 2010. gada 6.aprīlī, kurā tika ievēlēts Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks. Vēl šajā sēdē tika lemts par Revīzijas komiteju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

Restrukturizēti lielākie ierobežotie noguldījumi Parex bankā 205 miljonu eiro apmērā

Tuvojoties 1. augustā paredzētajai Parex bankas sadalīšanai, kad pilnvērtīgu darbu uzsāks jaunā banka Citadele, tikuši restrukturizēti klientu noguldījumu Parex bankā, kuriem bija saistoši FKTK noteiktie saistību izpildes ierobežojumi 205 miljonu eiro apmērā. Noguldījumu restrukturizācijas pabeigšana ļaus bankai Citadele uzsākt darbību bez jebkādiem ierobežojumiem.

205 miljoni eiro klientu noguldījumu, uz kuriem Parex bankā attiecās FKTK noteiktie ierobežojumi, ar noguldītāju piekrišanu ir restrukturizēti eiroobligācijās ar dzēšanas termiņu 2012. gada 15. februāris vai termiņdepozītos ar atmaksas termiņu 2 gadi. Eiroobligācijas ir kļuvušas par instrumentu, pēc kura ir izveidojies noteikts pieprasījums otrreizējā tirgū.

15. februārī un 28. jūnijā Parex banka veica divus vērtspapīru emisijas laidienus, izlaižot eiroobligācijas 29,3 miljonu eiro apjomā. Pirmajā laidienā tika emitētas obligācijas 17,68 miljonu eiro apjomā, bet otrajā laidienā – 11,6 miljonu eiro apmērā. Emitēto eiroobligāciju kupona likme ir 5% gadā.

Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992. gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes.

Veiksmīgi noslēdzies otrais bankas sadalīšanas mēģinājums

Pagājušās nedēļas nogalē veiksmīgi noticis otrais Parex bankas sadalīšanas tehniskais mēģinājums, kuru veica testa vidē, lai pārbaudītu bankas sadalīšanas plāna darbību praksē. Bankas sadalīšanas mēģinājums notika saskaņā ar laika grafiku, kāds tiks pielietots 1. augustā paredzētajā bankas sadalīšanā.

„Otrais bankas sadalīšanas mēģinājums apliecina, ka bankas sadalīšana operacionāli notiks, nodrošinot bankas darbības nepārtrauktību un klientu datu migrāciju, netraucējot ar papildus formalitātēm klientus - visi līdz šim noslēgtie līgumi ar Parex banku un citiem grupas uzņēmumiem, tai skaitā norēķina konta līgumi, algu karšu līgumi, kredīta līgumi, līgumi par maksājuma karšu pieņemšanu, noguldījumu līgumi, saglabās savu juridisko spēku,” norāda Operacionālās direkcijas vadītājs Kaspars Cikmačs.

Bankas sadalīšanas plāna tehniskajai īstenošanai nepieciešamas aptuveni 24 stundas, un lielāko daļu šī laika aizņem kredītu informācijas, vērtspapīru un grāmatvedības datu pārnešana uz risinājuma bankas sistēmām, dažādas datu kvalitātes pārbaudes. Saskaņā ar bankas sadalīšanas plānu, 31. jūlijā un 1. augustā bankas filiāles un klientu apkalpošanas centri strādās pēc darba dienas grafika, bet 31. jūlija pēcpusdienā, uzsākot tehnisko sadali, atvērtajos klientu apkalpošanas centros nevarēs veikt skaidras naudas pārskaitījumus. Tajā pat laikā būs pieejami skaidras naudas darījumi bankomātos un arī maksājumu karšu norēķini darbosies kā parasti. Datu migrācijas laikā internetbanka strādās nakts režīmā - maksājumi tiks pieņemti, bet to apstrāde notiks pakāpeniski, tādēļ banka aicina regulāros maksājumus, kuru izpilde tiek plānota uz 31. jūliju un 1. augustu, veikt savlaicīgi.

Kā ziņots iepriekš, pirmais bankas sadalīšanas mēģinājums notika no 17. līdz 19. jūnijam.

Visaptveroša informācija par jaunās bankas veidošanas procesu un Parex bankas restrukturizāciju atrodama mājas lapā www.jaunabanka.lv. Tajā atrodami arī atbildīgo iestāžu un ekspertu komentāri, sniegtas atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, starptautiskā pieredze par banku restrukturizāciju un informācija klientiem par jaunās bankas priekšrocībām. Mājas lapas apmeklētajiem ir iespēja uzdot savu jautājumu par jaunās bankas izveidi.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jul 13, 2010
Nolemj par valsts atbalsta griestiem „Parex bankas” restrukturizācijas fāzē

Otrdien, 13. jūlijā, Ministru kabinets (MK) saskaņoja akciju sabiedrības „Parex banka” precizēto valsts atbalsta restrukturizācijas plānu, kas tiek nodots izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK), kas konceptuāli paredz valsts atbalsta maksimālo robežu kapitalizācijai, izmantojot Valsts kases (VK) noguldījumus bankā. MK otrdien, 13. jūlijā, nelēma par līdzekļu kapitalizāciju, jo tas tiks lemts katru reizi atsevišķi par konkrētu summu.

Precizētā plāna redakcija saistīta ar nepieciešamību veikt bankā jau esošā valsts finansējuma pārveidošanu, lai nodrošinātu AS „Parex banka” restrukturizācijas rezultātā izveidojamo abu banku kapitāla pietiekamību atbilstoši Kredītiestāžu likuma prasībām.

MK lēmums paredz, ka līdz 2014. gadam nebūs nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi, izņemot VK depozītu kapitalizācija 103 miljonu latu apmērā „Jaunās bankas” pamatkapitāla finansēšanai bankas sadales brīdī. Pilnveidotā restrukturizācijas plāna redakcija paredz, ka turpmāk netiks investēts papildu valsts kapitāls jaunizveidotajā bankā.

Jāatzīmē, ka izmaiņu pamatā ir fakts, ka „Risinājuma bankas” portfelis ir dinamisks un sadalīšana pati par sevi neuzlabo tās aktīvu kvalitāti. Turklāt jāņem vērā, ka plāna īstenošanas gaitā, mainoties ekonomiskajai situācijai, iespējamas novirzes no tā. Tāpat plānots, ka „Risinājuma bankai” būs pietiekami daudz brīvo līdzekļu, lai atmaksātu sindicēto aizdevumu bez jebkāda valsts atbalsta.

Pašlaik turpinās lēmumu saskaņošanas process ar EK Konkurences ģenerāldirektorātu un Latvijas institūcijām par iesniegto valsts atbalsta restrukturizācijas plānu, lai nodrošinātu, ka piedāvātais restrukturizācijas modelis ir dzīvotspējīgs un nekropļos konkurenci Kopienas iekšējā tirgū.

Valsts atbalsta restrukturizācijas plāns ietver MK apstiprināto AS „Parex banka” restrukturizācijas modeli, kas paredz bankas sadalīšanu. 2010. gada 31. martā plāna sākotnējā versija tika iesniegta EK Konkurences Ģenerāldirektorātā.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 6 708 3994, Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Jul 9, 2010
Līdz 30.jūlijam izvērtēs kandidātus restrukturizētās bankas vadībai

Parex bankas akcionāri izveidojuši atlases komiteju, kuras uzdevums ir pēc profesionāliem un kvalifikācijas kritērijiem izvērtēt un bankas akcionāriem ieteikt restrukturizētās bankas valdes un padomes locekļu kandidatūras. Par padomes locekļu kandidātiem akcionāri plāno lemt 30.jūlijā, savukārt, valdes locekļus secīgi amatos apstiprinās abu banku padomes.

Šobrīd aktuāli izvirzīt risinājuma bankas vadību un ieteikt kandidātus Citadele banka valdes un padomes sastāva paplašināšanai, kas notiks līdz ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas kļūšanu par Citadele banka akcionāru.

Atlases komitejā darbojas Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Privatizācijas aģentūras, Eiropas Rekonstrukcija un attīstības bankas pārstāvji un Ministru prezidenta biroja pārstāvji.

Jul 8, 2010
Parex banka noslēgusi vērtspapīru emisijas otro laidienu

Šā gada 28. jūnijā Parex banka ir noslēgusi vērtspapīru emisijas otro laidienu, izlaižot obligācijas 11,6 miljonu eiro apjomā, un kopējais emisijas apjoms šobrīd abos laidienos ir 29,3 miljoni eiro. Līdz ar to noguldījumu restrukturizācija tuvojas noslēgumam, kopējo restrukturizēto noguldījumu apjomu banka paziņos līdz 1. augustam.

Jau iepriekš ziņots, ka šā gada februārī banka veica parāda vērtspapīru emisijas pirmo laidienu, izlaižot obligācijas 17,68 miljonu eiro apjomā. Lai veicinātu obligāciju tirdzniecību otrreizējā tirgū, banka noslēdza līgumu ar investīciju banku Morgan Stanley par vērtspapīru izplatīšanu investoriem starptautiskajā tirgū.

Līdz šim Parex banka veikusi piecas obligāciju emisijas – vienu obligāciju emisiju vietējā tirgū (dzēsta 2008.gadā), divas subordinēto obligāciju emisijas (viena tiek kotēta Nasdaq OMX Rīga) un divas eiroobligāciju emisijas (viena tiek kotēta Londonas fondu biržā tagad, otra dzēsta 2008.gadā), kuru apjomi arī bija salīdzinoši lieli – kopā emitētas obligācijas vairāk nekā 330 miljonu eiro apmērā, no kurām ir dzēstas divas - gandrīz 110 miljonu eiro apmērā, bet pārējās obligācijas vēl joprojām atrodas apgrozībā.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes.

Jul 1, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 30. jūlijā notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju, kā arī par Parex bankas uzņēmuma daļas pāreju bankas Citadele īpašumā.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta iepriekšējā ārkārtas akcionāru sanāksmē 2010. gada 6.aprīlī, kurā tika ievēlēts Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks. Vēl šajā sēdē tika lemts par Revīzijas komiteju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Jun 29, 2010
Paplašinot sludinājumu klāstu, attīsta portālu nams24.lv

Parex banka sadarbībā ar SIA „Mendo” attīstījusi tās īpašumā esošo un vienu no Latvijas lielākajiem nekustamo īpašumu katalogiem www.nams24.lv, mainot tā vizuālo veidolu, padarot to pārskatāmāku un ātrāku, kā arī būtiski papildinot sludinājumu klāstu par nekustamo īpašumu iegādi vai īres iespējām. Tajā ievietoti arī sludinājumi par Parex bankas piedāvātajiem īpašumiem, kas galvenokārt atrodas Rīgā, bet daļa arī Latvijas reģionos - visvairāk Jūrmalas, Jelgavas un Ogres apkaimē.

Nekustamo īpašumu tirgus sāk uzrādīt nelielas izaugsmes tendences un interese par nekustamo īpašumu iegādi vai īri pieaug. Kopumā šobrīd portālā izvietoti 6687 sludinājumi par dzīvokļu, 1756 māju, 3245 komercplatību iegādi vai īri, kā arī par banku restrukturizētajiem īpašumiem, mežiem u.c.

Portālā izveidotas arī vairākas jaunas sadaļas, piemēram, Celtniecība un remonts, kurā pieejama informācija par uzņēmumiem un privātpersonām, kas veic remontdarbus vai arī interesējas par celtniecības materiālu iegādi īpašuma labiekārtošanai vai uzlabošanai. Tāpat jau tuvākajā laikā tiks atjaunota sadaļa „Jaunie projekti”, kur būs iespējams aplūkot reālus, eksistējošus un tirgū pieejamus jaunuzceltos, bet vēl nerealizētos īpašumus.

Portāls Nams24 savu darbību uzsāka 2001.gada rudenī. Portālā pieejamas gan jaunākās nozares ziņas un tirgus pārskati, gan analītiski raksti par nekustamā īpašuma tirgu un citām nozares aktualitātēm, informācija par kreditēšanas iespējām, likumdošanu, kā arī cita noderīga informācija. Portālu www.nams24.lv ik mēnesi apmeklē vismaz 25 000 unikālu apmeklētāju. Portāls pieder Parex bankai, kas ar SIA „Mendo” ir noslēgusi līgumu par portāla pārvaldīšanu un attīstību.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

Jun 28, 2010
Parex bankas padomes locekli M. Borku ieceļ par Īrijas Centrālās bankas padomnieku

Parex bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks Maikls J. Borks (M. J. Bourke) šā gada 28. jūnijā iecelts par Īrijas Centrālās bankas un Finanšu pakalpojumu iestādes (ĪCBFPI) padomnieku risku jautājumos. Šos pienākumus M. J. Borks veiks papildus ieņemtajam amatam Parex bankas padomē.

ĪCBFPI Risku padomē darbojas finanšu nozares eksperti ar plašu pieredzi banku sektorā, un padomes uzdevums ir sniegt atbalstu centrālajai bankai par finanšu institūciju risku novērtējumu un iespējām tos mazināt. Tāpat Risku padome piedalās pretendentu izvērtēšanā, kas kandidē uz vadošiem amatiem Īrijas finanšu nozares iestādēs. Drīzumā Risku padomi plānots papildināt vēl ar vairākiem ekspertiem.

M. J. Borks savu karjeru uzsāka tieši Īrijas Centrālajā bankā, 1971. gadā. Vēlāk viņš tika nosūtīts uz Starptautisko Valūtas Fondu (SVF) darbam ar Ēģiptei izsniegtajiem ārvalstu aizdevumiem. Pēc tam M. J. Borks ieņēmis Īrijas bankas NCB Group finanšu direktora amatu, kā arī turpinājis darbu SVF, sadarbojoties ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu centrālajām bankām. Šajā laikā no 1992. līdz 1997. gadam M. J. Borks bija Latvijas Bankas padomnieks, palīdzot Latvijai veidot mūsdienīgu banku uzraudzības sistēmu.

No 1997. līdz 2006. gadam M. J. Borks ieņēma Rietumu bankas prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatus, bet 2009. gadā M. J. Borks tika ievēlēts Parex bankas padomē. Īrijas valdība M. J. Borku iecēlusi arī par goda konsulu Latvijā, un M. J. Borks ir sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs.

Īrijas Centrālā banka tika izveidota 1943. gadā, bet 2003. gadā tā tika pārveidota un nosaukta par Īrijas Centrālo banku un Finanšu pakalpojumu iestādi. Pašlaik tā veic gan centrālās bankas funkcijas, gan finanšu pakalpojumu sektora regulatora un patērētāju aizsardzības funkcijas.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

Jun 19, 2010
Parex banka veic pirmo sadalīšanas mēģinājumu

Turpinot gatavoties Ministru kabineta apstiprinātajā Parex bankas restrukturizācijas plānā paredzētajai bankas sadalīšanai, Parex banka 19. jūnijā veikusi pirmo operacionālās sadalīšanas mēģinājumu, lai testa vidē pārbaudītu IT un citu sistēmu migrāciju, veidojot jauno banku un risinājuma banku.

Sadalīšanas mēģinājums veikts, lai praksē pārbaudītu bankas operacionālās sadalīšanas plānu, kā arī konstatētu nepieciešamos sadalīšanas procesa pilnveidojumus un uzlabojumus. Pirmajā mēģinājumā lielākā uzmanība tika pievērsta informācijas sistēmu migrācijai.

Operacionālās direkcijas vadītājs Kaspars Cikmačs: „Gatavošanās process bankas operacionālajai sadalīšanai norit saskaņā ar iepriekš plānoto grafiku. Tajā paredzēts testa vidē veikt vairākus sadalīšanas ģenerālmēģinājumus, lai noteiktajā termiņā mēs būtu maksimāli gatavi praktiski īstenot bankas sadalīšanu un šis process noritētu bez kļūmēm.”

Ministru kabinets šī gada 23.martā apstiprināja Parex bankas restrukturizācijas plānu, bet 1.jūnijā valdība pieņēma lēmumu par jaunas bankas izveidi. Izveidojot jauno banku, galvenie ieguvēji būs noguldītāji esošajā Parex bankā , kas tiks automātiski pārcelti uz jauno banku. Jaunizveidotajai bankai būs stabila finanšu bāze, kas ļaus sekmīgāk piesaistīt investorus un iespējami ātrāk atmaksāt valsts ieguldītos līdzekļus. Jaunā banka turpinās apkalpot visus esošo klientu kontus, un noguldījumiem tiks saglabātas visas garantijas un līdz šim piešķirtās priekšrocības. Banka esošajiem un jaunajiem klientiem, īpaši Latvijas uzņēmumiem, varēs piedāvāt jaunus uzkrājumu produktus un kredītlīnijas.

Savukārt Parex banka pēc restrukturizācijas turpinās darbu kā risinājuma banka, kuras uzdevums būs pārvaldīt tās aktīvus, lai pakāpeniski atgūtu tajos investētos līdzekļus maksimālā apjomā.

Parex bankas valsts kapitāldaļu īpašnieks VAS „Privatizācijas Aģentūra” pašlaik gatavo nepieciešamo dokumentāciju jaunas bankas dibināšanai, lai to iesniegtu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kurai jāpieņem lēmums par bankas licences izsniegšanu. Pēc šī lēmuma dokumentācija tiks iesniegta Uzņēmumu reģistrā, kas pieņems lēmumu par jaunās bankas reģistrēšanu Komercreģistrā.

Visaptveroša informācija par jaunās bankas veidošanas procesu un Parex bankas restrukturizāciju atrodama mājas lapā www.jaunabanka.lv. Tajā atrodami arī atbildīgo iestāžu un ekspertu komentāri, sniegtas atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, starptautiskā pieredze par banku restrukturizāciju un informācija klientiem par jaunās bankas priekšrocībām. Mājas lapas apmeklētajiem ir iespēja uzdot savu jautājumu par jaunās bankas izveidi.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

Jun 16, 2010
Parex banka piecos mēnešos samazina izdevumus par 35%

Gatavojoties uzņēmuma restrukturizācijai, Parex banka arī šogad turpina aktīvi strādāt pie bankas operacionālo izdevumu optimizācijas un likviditātes rādītāju uzlabošanas - 2010. gada piecos mēnešos bankas operacionālie izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem pieciem mēnešiem, ir samazinājušies par 35%, jeb 10,4 miljoniem latu. Savukārt bankas likviditātes rādītājs šā gada maija beigās bija 69%, vairāk nekā divas reizes pārsniedzot minimālo prasību - 30%.

Būtisku izdevumu optimizāciju ietekmi ir atstājusi algu fonda optimizācija, kas kopš gada sākuma ir samazināts par 7%, bet kopš bankas pārņemšanas 2008. gada novembra sākumā -par 53%. Kopējie ikmēneša operacionālie izdevumi, kopš valsts pārņēma Parex bankas kapitāldaļas, ir samazināti par vairāk kā 49%.

Šā gada pirmie mēneši ir bijuši veiksmīgi arī noguldījumu piesaistē - martā bankas noguldījumu portfelis bez Valsts kases noguldījuma pārsniedza 1 miljardu latu, bet maija beigās tas bija 1,05 miljardu latu.

Kā iepriekš ziņots jau 2009. gadā banka būtiski samazināja uzņēmuma administratīvās izmaksas, tai skaitā: par 41% samazinot personāla atalgojuma izmaksas, komandējumu izdevumus par 91%, reklāmas, mārketinga un reprezentācijas izdevumus par 77%, transporta izdevumus par 65%, kancelejas izdevumus par 58% un sakaru izdevumus par 31%, kopumā ietaupot 32 miljonus latu, salīdzinot ar 2008. gadu.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie sagatavošanās bankas restrukturizācija, tai skaitā ir izstrādāts biznesa plāns, kas paredz, ka jaunās bankas stratēģija būs balstīta uz stabila, pelnoša un ietekmīga uzņēmējdarbības modeļa trīs galvenajos biznesa segmentos: privātpersonu apkalpošana, korporatīvo klientu apkalpošana un privātā kapitāla pārvaldība. Pirmie divi segmenti tiks vērsti uz Baltijas valstu tirgu, taču privātā kapitāla pārvaldības segmentam nav ģeogrāfiskas ievirzes, lai gan galvenais mērķa tirgus ir Baltijas valstis un NVS. Šobrīd notiek dokumentu sagatavošanas un saskaņošana, lai līdz 1. jūlijam dibinātu jauno banku.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1700 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

Jun 11, 2010
FKTK: Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS "Parex banka"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 11. jūnija sēdē nolēma pagarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtajā lēmumā "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka"" noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu AS "Parex banka" (tālāk tekstā – Banka) līdz 31.12.2010.

Komisija, ņēma vērā valsts veiktos pasākumus Bankas stabilitātes nodrošināšanā un finansiālo rādītāju uzlabošanā, izvērtēja Bankas finansiālo stāvokli un secināja, ka Banka ir ievērojusi likviditātes rādītāju kopš 2009. gada novembra, nav vērojama strauja naudas līdzekļu aizplūšana, un Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 30.04.2010. bija 9.25%.

FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece skaidro: "Lai nepieļautu neprognozējamu naudas līdzekļu aizplūšanu no Bankas, tādējādi saglabājot mērenas noguldījumu izmaiņas, kas nodrošinātu Bankas darbības stabilitāti un maksātspēju, un neapdraudētu sekmīgu restrukturizācijas plāna īstenošanu, Bankai noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņš būtu pagarināms un paši ierobežojumi atstājami negrozīti. Kā arī Komisija uzskata, ka šobrīd Saeimā steidzamības kārtībā izskatāmie priekšlikumi pilnveidot banku restrukturizācijas tiesisko regulējumu, rada papildus risku neprognozētai naudas līdzekļu aizplūdei no Bankas, kas savukārt ietekmētu Bankas darbības stabilitāti un maksātspēju."

Lēmumā noteiktā saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšana ļaus nodrošināt stabilu Bankas darbību, attiecīgi nodrošinot valsts intereses, atgūstot Bankai sniegto finansiālo atbalstu. Komisijai ir tiesības pagarināt ierobežojumu darbības laiku līdz komercdarbības atbalsta Bankai sniegšanas beigām. Šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar valsts līdzšinējo atbalstu Bankas finanšu rādītāju uzlabošanā un stabilitātes nodrošināšanā, kā arī ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu – finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu, salīdzinot ar Bankas klientu interesēm īstermiņā.

Skaidro FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece: "Ņemot vērā to, ka valsts ir ieguldījusi Bankā ievērojamus finanšu resursus un šā lēmuma publiska nepieejamība varētu negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību Bankas maksātspējai un spējai sniegt kvalitatīvus finanšu pakalpojumus nākotnē, Komisija uzskata, ka šis lēmums daļā, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, ir publiskojams."

Lēmuma teksts ir pieejams Komisijas mājas lapā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 18. jūnijā plkst. 10:00.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6 777 4807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Jun 4, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme

Šā gada 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta 2010. gada 29.janvārī – par padomes priekšsēdētāju apstiprinot Andžu Ūbeli, priekšsēdētāja vietnieku - Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), bet tās locekļiem – Kasparu Āboliņu, Juri Vaskānu, un Lorencu Filipu Adamsu (Laurence Philip Adams).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Ūbelis ir bankas padomes priekšsēdētājs kopš 2008. gada 23. decembra. Vairāk kā 10 gadu karjeras laikā Latvijas valsts pārvaldē A. Ūbelis ieņēmis virkni amatu, kas saistīti ar ES finansējuma vadību un Eiropas integrācijas jautājumiem.

Kaspars Āboliņš ir Valsts kases pārvaldnieks, bet Juris Vaskāns - bijušais Privatizācijas aģentūras valdes loceklis.

Maikls J. Borks ilgu laiku ir bijis Rietumu bankas prezidents, un viņam ir pieredze starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, Īrijas Centrālajā bankā, Starptautiskajā Valūtas fondā un NCB Grupā.

Lorencs F. Adamss ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis ar 25 gadu darba pieredzi finanšu sektorā, strādājis tādās ārvalstu finanšu institūcijās kā ABN AMRO Bank un Citibank.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

May 31, 2010
Parex bankas 1. ceturkšņa prioritāte – restrukturizācijas uzsākšana

Parex banka publiskojusi 2010. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātus un darbības pārskatu, norādot, ka šī perioda galvenais uzdevums bijis bankas restrukturizācijas procesa uzsākšana, kura mērķis ir stabilizēt uzņēmuma operacionālās aktivitātes, izveidot stabilu banku ar ilgtermiņa potenciālu, kā arī palielināt privāto investoru interesi.

Bankas restrukturizācijas plānu izstrādāja starptautiskais finanšu konsultants Nomura International plc, Ministru kabinets to apstiprināja 23. martā un saskaņošanai Eiropas Komisijai tas tika iesniegts 31. martā. Plāns paredz, ka no Parex bankas tiks izdalīta daļa aktīvu un veidota jauna banka, kurai būs stabila finanšu bāze un tas ļaus sekmīgāk piesaistīt investorus un ātrāk atmaksāt valsts ieguldītos līdzekļus. Savukārt, esošā banka varēs ilgākā termiņā realizēt savus aktīvus tirgū, ar mērķi nodrošināt maksimālu valsts ieguldījumu atdevi.

2010. gada pirmajā ceturksnī Parex banka jau ir saņēmusi Starptautiskā Valūtas fonda un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) atļauju palielināt kredītlimitus bankas lielākajiem lojālajiem klientiem – uzņēmumiem, noslēgusi līgumu ar Eiropas Investīciju banku par kredītresursu piešķiršanu 100 miljonu eiro apmērā mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai, kā arī - tirdzniecības finansēšanas līgumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas Parex bankas klientiem – uzņēmējiem - dos iespēju samazināt starptautisko darījumu risku.

Parex bankas likviditāte 1. ceturksnī uzlabojusies - likviditātes rādītājs pārsniedz 60%. Šī gada pirmajos trijos mēnešos turpināja palielināties noguldījumu apjoms bankā, un apkopotie dati liecina, ka kopējais depozītu apjoms marta beigās pārsniedza 1 miljardu latu, neskaitot Valsts kases noguldījumus. Līdz ar to Parex banka šī gada maijā pirms termiņa atmaksāja aizņemtos līdzekļus no Latvijas Bankas 117,6 miljonu latu apmērā. Kopš šī gada sākuma kopējais klientu noguldījumu apjoms bankā un grupā ir pieaudzis par attiecīgi 131,2 un 149,8 miljoniem latu. Pieaugums ir vērojams visos bankas biznesa segmentos, taču visvairāk korporatīvo klientu segmentā – par 59,5 miljoniem latu.

Bankas un grupas kredītportfelis 2010. gada 31. martā bija attiecīgi 1,42 un 1,62 miljardi latu, kopējie aktīvi – 2,44 un 2,59 miljardi latu. Kapitāla un rezervju apjoms 2010. gada 1. ceturkšņa beigās bija attiecīgi 160,3 un 142,2 miljoni latu. 2010. gada pirmajos trijos mēnešos banka turpināja pildīt noteiktās kapitāla prasības. Šī gada pirmo ceturksni banka un grupa noslēdza ar kopējiem neto zaudējumiem attiecīgi 26,7 un 30,8 miljonu latu apmērā, taču zaudējumi pirms uzkrājumiem, nolietojuma un nodokļiem bija 9,9 un 10,5 miljoni latu. Finanšu rezultātus joprojām būtiski ietekmē bankas un grupas izveidotie papildus uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam attiecīgi 19,0 un 20,8 miljonu latu apmērā.

2010. gada publiskais 1. ceturkšņa pārskats

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.

May 28, 2010
Parbaude
May 27, 2010
Palielina Parex līzinga un faktoringa pamatkapitālu

Parex banka par 9,2 miljoniem latu palielinājusi sava meitas uzņēmuma Parex līzings un faktorings pamatkapitālu, tādējādi apliecinot, ka šo pakalpojumu sniegšana arī turpmāk būs stratēģiski svarīga. Uzņēmuma pamatkapitāla palielinājums otrdien, 25. maijā, reģistrēts Komercreģistrā.

Parex līzings un faktorings pamatkapitāls šobrīd sastāda 9,4 miljonus latus un tas ļauj uzņēmumam strādāt atbilstoši tā izveidošanas mērķim – sniegt līzinga un faktoringa pakalpojumus, kas uzņēmumiem rada iespējas realizēt biznesa idejas un stimulēt Latvijas ekonomikas atveseļošanos, savukārt iedzīvotājiem izvēlēties automašīnu atbilstoši ienākumiem.

Parex līzings un faktorings ir Parex bankas meitas uzņēmums. Kopš 2006. gada 1. marta Parex līzings un faktorings Latvijas tirgū piedāvā pilnu līzinga pakalpojumus spektru. No 2009.gada 15. oktobra Parex bankas meitas uzņēmuma Parex līzings un faktorings valdes priekšsēdētāja amatā strādā Valdis Strupčenko.

Par Parex banku:

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gadā kampaņā Uzslavē labu servisu! banka tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem uzņēmumiem finanšu sektorā, saņemot 23 917 uzslavas.
May 6, 2010
Parex banka pirms termiņa atmaksā 117,6 miljonu latu aizdevumu

Parex banka noslēgusi līgumu ar Latvijas Banku, kas paredz pirms termiņa aizņemto līdzekļu 117,6 miljonu apmērā atmaksu. Lēmums pieņemts ņemot vērā pastāvīgi pieaugošo noguldījumu apjomu Parex bankā, stabilitāti latu naudas tirgū, kā arī to, ka bankas likviditātes rādītāji būtiski pārsniedz minimālo nepieciešamo robežu. Līdzekļi tika aizņemti no Latvijas Bankas 2008. gada nogalē un to atmaksa veikta trešdien, 5. maijā.

Parex bankas valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis: „Šogad pirmajā ceturksnī noguldījumu piesaistē rezultāti ir labāki, nekā bija plānots – no klientiem esam saņēmuši arī liela apjoma noguldījumus, tostarp no nerezidentiem, un noguldījumu apjoms šī gada pirmo trīs mēnešu laikā ir palielinājies visos biznesa segmentos. Līdzīgi ir vērojams arī klientu aktivitātes pieaugums – klienti veic aizvien vairāk pārskaitījumus, aktīvāk norēķinās ar maksājumu kartēm un veic citus darījumus, kas rada mums iespēju veikt savu saistību pret vienu no bankas lielākajiem kreditoriem – Latvijas Banku – pilnīgu atmaksu.”

Aizdevuma atmaksa Parex bankai ļaus ievērojami samazināt ikmēneša procentu izmaksas, kā arī efektīvāk pārvaldīt bankas vērtspapīrus. Bankas noguldījumu portfelis no bankas klientiem šī gada pirmajā ceturksnī ir pieaudzis par vairāk kā 100 miljoniem latu. Visstraujākā izaugsme pirmo trīs mēnešu laikā bijusi vērojama korporatīvajā sektorā, kur noguldījumu apjoms palielinājies par 58%.

Termiņnoguldījumu procentu maksājumos Parex banka atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir Valsts kasei kopš 2008. gada decembra samaksājusi vairāk nekā 51 miljonus latu. Parex banka pieņemot, ka likviditātes rādītāji turpinās uzlaboties, izvērtēs iespējas drīzumā sākt arī Valsts kases noguldījumu atmaksu.

Šī gada februārī Parex banka veica kārtējo maksājumu sindicēto kredītu aizdevējiem 310 miljonu eiro apmērā, un lielāko daļu šī maksājuma – 165 miljoniem eiro, banka nodrošināja no saviem resursiem. Saskaņā ar 2009. gada martā panākto vienošanos ar sindicēto kredītu devējiem, banka jau ir atmaksājusi 70% kredīta summas, bet atlikušie 30% būs jāmaksā 2011. gada maijā.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā. 2010. gada martā Parex banka piedalījās kampaņā Uzslavē labu servisu! un ar 23 917 klientu uzslavām tika atzīta par klientu uzslavētāko uzņēmumu finanšu nozarē.

Apr 16, 2010
Parex banka 1.ceturksnī samazinājusi izdevumus par 13%

Jaunākie apkopotie rezultāti liecina, ka šī gada 1. ceturksnī, salīdzinājumā ar 2009. gada 4. ceturksni, Parex banka operacionālos izdevumus samazinājusi par 13% jeb 1,7 miljoniem latu - apsaimniekošanas un komunālās izmaksu samazinājušās par 0,5 miljoniem latu, sakaru un IT izdevumi - par 0,3 miljoniem latu, personāla izdevumi - par 0,3 miljoniem latu u.c.

Daļa izdevumu samazināta, nododot darbus ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, bankas filiāļu apsaimniekošanas izdevumi tā rezultātā tiks samazināti par 80%, bet izdevumi kancelejas un saimniecības preču iegādei – par 22%. Tāpat uzsākti vairāki projekti, kas sniegs līdzekļu ekonomiju ilgtermiņā – starp bankas filiālēm un bankomātiem tiek ierīkotas jaunas datu pārraides līnijas, kas ir ne vien ātrākas un drošākas, bet arī trīs gadu laikā bankai dos iespēju ietaupīt 0,5 miljonus latu.

Vecākā viceprezidente, Operacionālās direkcija vadītāja Tīna Ķuze: “Uzskatu, ka pēdējā gada laikā esam izdarījuši ļoti lielu darbu, panāktais izmaksu samazinājums ir daudzu projektu rezultāts. Banka ir pārskatījusi un turpinās pārskatīt savas funkcijas, meklējot veidus, kā tās veikt efektīvāk un identificējot darbus, no kuriem var atteikties vai nodot ārpakalpojumu sniedzējam. Mūsu mērķis ir izveidot efektīvu izdevumu sistēmu, kas ir samērīga ar biznesa apjomiem.”

Pagājušajā gadā Parex banka samazināja administratīvos izdevumus par 39% jeb 32 miljoniem latu. Uzņēmuma Fontes 2009. gada atalgojuma pētījums banku nozarē apliecina, ka Parex bankas atalgojums atbilst vidējai tirgus situācijai, ja banku sektorā gada laikā atalgojums samazinājies par aptuveni 10%, Parex bankā par 41%.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Apr 12, 2010
Investoru pasākumā klientus informē par Parex bankas restrukturizāciju

2010. gada 9. aprīlī starptautiskā finanšu konsultanta Nomura International plc pārstāvis Pjotrs Čudziks (Piotr Chudzik) Parex bankas privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas klientus informēja par bankas restrukturizācijas plānu, uzsverot, ka tās sadalīšana ir vitāli nepieciešama, lai banka atsāktu strādāt bez valsts atbalsta. Viņš norādīja, ka Ministru kabinetā akceptētais restrukturizācijas plāna variants ir labākais iespējamais risinājums, un jaunās bankas pārdošana ir iespējama tuvākā gada vai divu laikā. Šobrīd plāns ir iesniegts saskaņošanai Eiropas Komisijā un tiek gaidīti komisijas jautājumi, uz kuriem Nomura International plc pārstāvji ir gatavi operatīvi sniegt atbildes.

Parex bankas Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītājs Roberts Idelsons norādīja, ka pasaules ekonomika turpina mērenu augšupeju, pieaug kapitāla pieejamība un aktīvu cenas tirgos turpina pieaugt. Viņš uzsvēra, ka, lai gan situācija Latvijas ekonomikā ir stabilizējusies, izaugsme vēl joprojām nav atsākusies. Situācija nedaudz uzlabojusies nekustamo īpašumu tirgū, taču pēdējā laikā novērotās negatīvas eksporta apjomu tendences neļauj cerēt uz patēriņa pieaugumu un bezdarba līmeņa samazinājumu tuvākajā laikā.

Parex Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs Edgars Makarovs investorus informēja par rekomendētām investīciju stratēģijām, norādot, ka šobrīd, pēc iespaidīgā cenu kāpuma finanšu tirgos, atkal īpaši svarīga kļūst finanšu instrumentu risku analīze, spēja ātri reaģēt uz izmaiņām tirgus situācijā un investīciju diversifikācija.

Šis bija jau 50. Parex bankas investoru brokastis – tās tiek rīkotas regulāri sākot no 2004.gada septembra.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Apr 6, 2010
Parex bankas akcionāru sapulcē ievēl jaunu bankas padomi
Otrdien, 6. aprīlī, notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankas padome – Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks.

Parex bankas padomē tika ievēlēti divi jauni pārstāvji Juris Jākobsons, Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, un Klāvs Vasks, Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Abiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir vairāk nekā 15 gadu ilga pieredze banku sektorā.

Juris Jākobsons kopš 2010. gada janvāra ir Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, iepriekš ieņemot Vereinsbank Riga (vēlāk pārdēvēta par HVB Bank Latvia, patlaban UniCredit Bank) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatu, un SEB Bank Latvija valdes locekļa un viceprezidenta amatu. J.Jākobsons ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Helsinku Biznesa skolā (Helsinki School of Economics and Business Administration).

Savukārt Klāvs Vasks kopš 2009. gada jūlija ir Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Plašu pieredzi ieguvis SEB Bank Latvija, kur ieņēmis viceprezidenta amatu, bijis arī pārstrukturēšanas nodaļas un lielo uzņēmumu apkalpošana nodaļas vadītājs. Maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā.

Jau ziņots, ka ar 31. martu darbu bankas padomē beidza Finanšu ministrijas pārstāvji: padomes priekšsēdētājs Andžs Ūbelis, kurš bankas padomē strādājis kopš 2008. gada 19. decembra, bet padomes priekšsēdētāja amatu ieņēmis kopš 2008. gada 28. decembra, un Valsts Kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. Abi Finanšu ministrijas pārstāvji par darbu bankas padomē atalgojumu nesaņēma, kā arī tie nesaņems nekādas kompensācijas par darba attiecību pārtraukšanu.

Finanšu ministrija uzskata, ka šobrīd ir noslēdzies bankas pēckrīzes stabilizācijas posms un ir sākusies bankas restrukturizācijas fāze, tādēļ Finanšu ministrijas loma bankas vadībā ir mazinājusies. Tāpat par stabilitātes atgriešanos liecina arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody's Investors Service lēmums palielināt Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu no negatīva uz stabilu.
Apr 6, 2010
Parex bankas akcionāru sapulcē ievēl jaunu bankas padomi

Otrdien, 6. aprīlī, notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankas padome – Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks.

Parex bankas padomē tika ievēlēti divi jauni pārstāvji Juris Jākobsons, Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, un Klāvs Vasks, Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Abiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir vairāk nekā 15 gadu ilga pieredze banku sektorā.

Juris Jākobsons kopš 2010. gada janvāra ir Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, iepriekš ieņemot Vereinsbank Riga (vēlāk pārdēvēta par HVB Bank Latvia, patlaban UniCredit Bank) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatu, un SEB Bank Latvija valdes locekļa un viceprezidenta amatu. J.Jākobsons ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Helsinku Biznesa skolā (Helsinki School of Economics and Business Administration).

Savukārt Klāvs Vasks kopš 2009. gada jūlija ir Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Plašu pieredzi ieguvis SEB Bank Latvija, kur ieņēmis viceprezidenta amatu, bijis arī pārstrukturēšanas nodaļas un lielo uzņēmumu apkalpošana nodaļas vadītājs. Maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā.

Jau ziņots, ka ar 31. martu darbu bankas padomē beidza Finanšu ministrijas pārstāvji: padomes priekšsēdētājs Andžs Ūbelis, kurš bankas padomē strādājis kopš 2008. gada 19. decembra, bet padomes priekšsēdētāja amatu ieņēmis kopš 2008. gada 28. decembra, un Valsts Kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. Abi Finanšu ministrijas pārstāvji par darbu bankas padomē atalgojumu nesaņēma, kā arī tie nesaņems nekādas kompensācijas par darba attiecību pārtraukšanu.

Finanšu ministrija uzskata, ka šobrīd ir noslēdzies bankas pēckrīzes stabilizācijas posms un ir sākusies bankas restrukturizācijas fāze, tādēļ Finanšu ministrijas loma bankas vadībā ir mazinājusies. Tāpat par stabilitātes atgriešanos liecina arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s Investors Service lēmums palielināt Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu no negatīva uz stabilu.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1800 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Mar 31, 2010
Parex bankas restrukturizācijas plāns iesniegts EK

AS „Parex banka” restrukturizācijas plāns ir pilnībā sagatavots un trešdien, 31.martā iesniegts Eiropas Komisijā (EK), lai saskaņotu valsts atbalsta sniegšanu finanšu institūcijai.

„Parex banka”, pamatojoties uz Ministru Kabineta 23.martā pieņemto lēmumu par AS „Parex banka” restrukturizācijas modeli, sagatavojusi EK vadlīnijām atbilstošu restrukturizācijas plānu. Atbilstoši ES valsts atbalsta kontroles nosacījumiem Finanšu ministrijai AS „Parex banka” restrukturizācijas plāns ir jāiesniedz saskaņošanai EK, kas arī izdarīts iepriekš ar starptautiskajiem aizdevējiem noteiktajos termiņos – šā gada 31.martā. Sagaidāms, ka EK atzinums tiks sniegts līdz šā gada 30.jūnijam.

Kā zināms, Ministru kabinets 23.martā pieņēma lēmumu par AS „Parex banka” restrukturizācijas modeli, nodalot daļu aktīvu jaunā uzņēmumā (jaunajā bankā). Šo modeli atbilstoši EK noteiktajām vadlīnijām valdībai rekomendēja īstenot valdības piesaistītais starptautiskais finanšu konsultants „Nomura International plc”, jo tas tam ir būtiskas priekšrocības attiecībā uz valsts noguldījumu atgūšanu un bankas klientu interesēm.

Informācijas sagatavotājs:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 6 708 3850; 2 926 5135
baiba.melnace@fm.gov.lv

Mar 31, 2010
Notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce
Šā gada 30. aprīlī notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā paredzēta Parex bankas 2009.gada pārskata apstiprināšana.

Kā iepriekš ziņots, š.g. 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Mar 30, 2010
Par Parex Asset Management padomes sastāva izmaiņām

Saskaņā ar Parex Asset Management vienīgā akcionāra pieņemto lēmumu, veiktas izmaiņas uzņēmuma padomes sastāvā, kas reģistrētas LR Komercreģistrā 2010.gada 29. martā. Jaunā padome ir ievēlēta šādā sastāvā - Nils Melngailis (padomes priekšsēdētājs), Solvita Deglava, Anatolijs Fridmans un Russel James Breiding.

Iepriekšējā padomes sastāva dalībnieki bija Nils Melngailis (padomes priekšsēdētājs), Roberts Stuģis, Anatolijs Fridmans un Russel James Breiding.

Jaunā padomes locekle Solvita Deglava šobrīd ieņem Parex bankas Kredītu restrukturizācijas finanšu un administrācijas daļas vadītājas, Kredītu restrukturizācijas direkcijas vadītāja vietnieces amatu, bet no 2008.gada decembra līdz 2010.gada martam ieņēma Parex bankas Revīzijas komitejas priekšsēdētājas amatu. Pirms darba Parex bankā Solvita Deglava strādāja Latvijas kuģniecībā, kur laika posmā no 2005.-2008.gadam ieņēma tādus amatus kā valdes priekšsēdētaja padomniece, valdes locekle, viceprezidente finanšu jautājumos.

Mar 27, 2010
Parex bankas eiroobligāciju cenas otrreizējā tirgū pirms krīzes līmeņos

Piektdien, 26. martā, indikatīvās cenas Bloomberg sistēmā vēsta, ka Parex bankas eiroobligāciju cena otrreizējā tirgū sasniedz 92,72% no nomināla vērtības. Bloomberg dati liecina, ka kopš 2009. gada 15. janvāra, kad bija zemākais punkts bankas obligāciju cenai otrreizējā tirgū – 34,95% apmērā no nomināla vērtības, bankas emitēto eiroobligāciju cena ir atgriezusies pirms krīzes līmenī.

Parex bankas viceprezidents, resursu pārvaldības daļas vadītājs Kaspars Jansons norāda: „Tirgus novērtē izmaiņas Parex bankas stabilitātē un atveseļojoties Latvijas ekonomikai bankas eiroobligāciju cena otrreizējā tirgū ir atgriezusies pirms krīzes līmeņos. Tirgus Parex bankas sadalīšanā riskus neredz – bankas obligāciju cena nav samazinājusies pēc MK lēmuma par bankas sadalīšanu.”

Līdz šim Parex banka veikusi piecas obligāciju emisijas – vienu obligāciju emisiju vietējā tirgū (dzēsta 2008.gadā), divas subordinēto obligāciju emisijas (viena tiek kotēta Nasdaq OMX Rīga) un divas eiroobligāciju emisijas (viena tiek kotēta Londonas fondu biržā tagad, otra dzēsta 2008.gadā), kuru apjomi arī bija salīdzinoši lieli – kopā emitētas obligācijas vairāk nekā 330 miljonu eiro apmērā, no kurām ir dzēstas divas - gandrīz 110 miljonu eiro apmērā, bet pārējās obligācijas vēl joprojām atrodas apgrozībā. Šā gada 15.februārī noslēgts Parex bankas parāda vērtspapīru emisijas pirmais laidiens, otrais laidiens plānots divu mēnešu laikā, pēc tam kad obligācijām būs izveidojies otrreizējais tirgus. Lai veicinātu obligāciju tirdzniecību otrreizējā tirgū, banka noslēgusi līgumu ar investīciju banku Morgan Stanley par vērtspapīru izplatīšanu investoriem starptautiskajā tirgū.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Mar 26, 2010
Restrukturizētās Parex bankas daļas spēs pildīt visas saistības

Parex banka kopā ar finanšu ekspertiem un starptautiskajiem finanšu konsultantiem Nomura International ir sagatavojusi detalizētus biznesa plānus restrukturizētās bankas abām daļām, kas liecina, ka abas bankas daļas būs dzīvotspējīgas un pildīs visas saistības. Veiktie finanšu aprēķini liecina, ka jaunā banka jau nākamajā gadā strādās ar peļņu, savukārt pašreizējā banka turpinās veikt daļu no biznesa aktivitātēm, fokusējoties uz līdzekļu atgūšanu maksimālā apmērā tās akcionāru labā.

Saskaņā ar jaunās bankas biznesa plānu, tā varēs gūt peļņu jau 2011.gadā, pakāpeniski palielināt noguldījumu portfeli un uzsākt kreditēšanu. Savukārt esošā banka segs savas visas saistības pret kreditoriem, pakāpeniski atgūstot līdzekļus par bankas esošo kredītportfeli. Abu bankas daļu plānotie rādītāji norāda, ka tās būs pievilcīgas investoriem. Izstrādātie biznesa plāni būs restrukturizācijas plāna būtiska sastāvdaļa, ko plānots iesniegt Eiropas Komisijā 2010. gada 31. martā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu jaunās bankas licenci.

Restrukturizācija mērķis ir uzlabot bankas pamatdarbību – tās biznesu Baltijas valstīs, kā arī veiksmīgi atgriezt banku privātajā sektorā, lai tās darbība pozitīvi ietekmētu un atbalstītu Latvijas ekonomikas atveseļošanās procesu. Savukārt bankas problemātiskās aizdevumu portfeļa daļas pārvaldīšana tiks nodalīta atsevišķi, lai maksimizētu šo līdzekļu atgūšanu. Lēmums par Parex bankas restrukturizācijas modeli tika pieņemts otrdien, 23.martā, ņemot vērā Eiropas Komisijas vadlīnijas par valsts atbalstu sniegšanu finanšu institūcijām.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Mar 24, 2010
AS Parex Banka paziņojums 200,000,000 EUR eiroobligāciju ar procentu likmi 5.625% un dzēšanas termiņu 2011. gada 5.maijā (ISIN: XS0253533318) turētājiem

Parex banka paziņo, ka šodien tā publiskoja sākotnējo priekšlikumu projektu iespējamai bankas restrukturizācijai.

Šāda restrukturizācija var ietvert noteiktu aktīvu un pasīvu izdalīšanu no Parex bankas jaunā bankā (“Jaunā banka”), kuras akciju kapitālā piedalīsies Latvijas valdība un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Restrukturizācijas mērķis ir izveidot pamatu Jaunās bankas ilgtspējīgajai izaugsmei un saglabāt Parex bankas finanšu stabilitāti, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību Eiropas Savienības valsts atbalsta sniegšanas principiem. Pēc noteiktu nosacījumu izpildes, tai skaitā saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, piedāvāto restrukturizāciju ir paredzēts īstenot līdz 2010. gada jūlijam. Paziņojums presei par bankas restrukturizāciju ir pieejams bankas mājas lapā: www.parex.lv.

Tuvākajā laikā Parex banka plāno iesniegt piedāvājumu eiroobligāciju īpašniekiem. Piedāvājuma mērķis būs nodrošināt eiroobligāciju kuponu maksāšanas un dzēšanas procesa nepārtrauktību no Parex bankas vai Jaunās bankas puses pēc restrukturizācijas.

Mar 23, 2010
Preses konference par „Parex bankas” restrukturizāciju notiks trešdien, 24.martā, pulksten 12:00 bankas telpās

Otrdien, 23.martā, Ministru kabinets (MK) pieņēma lēmumu par AS „Parex banka” restrukturizācijas modeli, kas paredz perspektīvu un nākotnes bankas biznesa profilam atbilstošo aktīvu nodalīšanu jaunā uzņēmumā (jaunajā bankā). Šo modeli atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām vadlīnijām valdībai rekomendē īstenot valdības piesaistītais starptautiskais finanšu konsultants „Nomura International plc”, jo tam ir būtiskas priekšrocības attiecībā uz valsts noguldījumu atgūšanu un bankas klientu interesēm. Atbilstoši izvēlētajam modelim, apstiprināts arī bankas restrukturizācijas plāns, kuru Finanšu ministrijai uzdots iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijai, tādējādi ievērojot noteikto kārtību attiecībā par valsts atbalsta sniegšanu finanšu institūcijām.

Lai sniegtu sīkāku informāciju par bankas restrukturizācijas modeli un procesu, aicinām trešdien, 24.martā, pulksten 12:00 uz preses konferenci AS „Parex banka” galvenajā birojā Rīgā, Republikas ielā 2A1, kurā piedalīsies:

  • AS „Parex banka” valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis;
  • VAS „Latvijas Privatizācijas aģentūras” valdes priekšsēdētājs Arturs Grants;
  • Starptautiskā finanšu konsultanta „Nomura Internetational plc” restrukturizācijas vadītājs Eiropā Metjū Frenčs (Matthew French).

Preses konferencei tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu, krievu un angļu valodās. Lūgums izmantot ieeju bankā no Eksporta ielas puses un pieteikties līdz 24.marta pulksten 10:00 pa tālruni 6 701 0835, ja nepieciešama stāvvieta.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.
* Ieeja no Eksporta ielas puses.
Mar 20, 2010
Parex banka vienojas ar ERAB par garantiju sniegšanu bankas klientiem

Parex banka ir noslēgusi tirdzniecības finansēšanas līgumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas Parex bankas klientiem – uzņēmējiem - dos iespēju samazināt starptautisko darījumu risku.

Līguma ietvaros ERAB atbalstu varēs saņemt tie Parex bankas klienti – Baltijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar preču un pakalpojumu importu un eksportu, un kuru darījumu veikšanai nepieciešamas bankas garantijas un akreditīvi.

Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle: “Šis ir būtisks solis, ko Parex banka ar sava otra lielākā akcionāra palīdzību sper pretī savu klientu - uzņēmēju - atbalstam, lai palīdzētu īstenot biznesa ieceres un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. ERAB ir pasaulē atpazīta banka ar augstu prestižu, līdz ar to tās sniegtās garantijas uzņēmējiem var atvērt jaunus vārtus biznesa mērķu īstenošanā un iegūt jaunus un vērtīgus sadarbības partnerus ārvalstīs.”

Viens no bankas šī gada stratēģiskiem mērķiem ir veidot un mērķtiecīgi attīstīt uzņēmumu apkalpošanas un finansēšanas kompetences kā Rīgā, tā arī aktīvākajos Latvijas reģionu centros - Ventspilī, Liepājā, Tukumā, Ogrē, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Mar 16, 2010
Finanšu ministrija: Valdība izskata ziņojumu par Parex bankas restrukturizācijas plānu

Saskaņā ar Finanšu ministrijas izplatīto informāciju, otrdien, 16. martā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti Parex bankas restrukturizācijas modeļi un valdība pieņēma zināšanai Latvijas Privatizācijas aģentūras (PA) ziņojumu par darbu pie modeļa, kas paredz perspektīvu un bankas nākotnes biznesa profilam atbilstošu aktīvu nodalīšanu jaunā uzņēmumā (jaunajā bankā). Šo modeli atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām vadlīnijām valdībai rekomendē īstenot valdības piesaistītais starptautiskais finanšu konsultants Nomura International plc. PA arī informēja, ka notiek šī restrukturizācijas modeļa padziļināta izpēte un uzsvēra, ka klientu sadarbību ar banku tās sadalīšana nekādā veidā neietekmēs.

Lēmums par bankas restrukturizācijas modeļa izvēli ir būtisks, lai varētu pabeigt Parex bankas pārveides plānu un pēc saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām Latvijā Finanšu ministrija to varētu iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijai (EK), tādējādi ievērojot EK noteikto kārtību attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu finanšu institūcijām.

Aktīvu un saistību nodalīšana tiks uzsākta tikai pēc bankas restrukturizācijas modeļa saskaņošanas ar EK. Restrukturizācijas rezultātā no bankas tiks nodalīti aktīvi, kuri nav saistīti ar bankas pamatbiznesu, lai tos apsaimniekotu un pārdotu atbilstoši apstiprinātajai aktīvu pārvaldīšanas stratēģijai. Pēc restrukturizācijas banka varēs atsākt kreditēšanu, jo Parex banka jau ir panākusi vienošanos par finansējuma piesaisti, lai varētu izsniegt kredītus mazajiem un vidējiem Baltijas uzņēmumiem, tādējādi ieņemot svarīgu vietu reģiona ekonomiskās atveseļošanas stratēģijā.

Atbilstoši MK lēmumam šā gada 25. janvārī PA atjaunoja līgumu vadošo „Parex bankas” pārdošanas konsultantu - starptautisko investīciju banku Nomura International plc par restrukturizācijas plāna izstrādi, ieviešanu un restrukturizācijas rezultātā izveidoto vienību pārdošanu. Nomura International plc analīze liecina, ka esošo Parex bankas kredītportfeli visefektīvāk var pārvaldīt, nodalot aktīvus, kuri nav saistīti ar jaunās bankas turpmāko stratēģisko attīstību. Jaunās bankas izveide nodrošinās bankas pozīciju nostiprināšanos Baltijas reģionā, noteikto darbības ierobežojumu atcelšanu un sniegs iespēju diversificēt jaunās bankas aktīvu refinansēšanas avotus, tādējādi nodrošinot iespējami pilnīgu valsts atbalsta atmaksu.

Informācijas sagatavotājs:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
Finanšu ministrija
Tālr. 6 708 3850; 2 926 5135
baiba.melnace@fm.gov.lv

Mar 4, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta 2010. gada 29.janvārī – par padomes priekšsēdētāju apstiprinot Andžu Ūbeli, priekšsēdētāja vietnieku - Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), bet tās locekļiem – Kasparu Āboliņu, Juri Vaskānu, un Lorencu Filipu Adamsu (Laurence Philip Adams).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Ūbelis ir bankas padomes priekšsēdētājs kopš 2008. gada 23. decembra. Vairāk kā 10 gadu karjeras laikā Latvijas valsts pārvaldē A. Ūbelis ieņēmis virkni amatu, kas saistīti ar ES finansējuma vadību un Eiropas integrācijas jautājumiem.

Kaspars Āboliņš ir Valsts kases pārvaldnieks, bet Juris Vaskāns - bijušais Privatizācijas aģentūras valdes loceklis.

Maikls J. Borks ilgu laiku ir bijis Rietumu bankas prezidents, un viņam ir pieredze starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, Īrijas Centrālajā bankā, Starptautiskajā Valūtas fondā un NCB Grupā.

Lorencs F. Adamss ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis ar 25 gadu darba pieredzi finanšu sektorā, strādājis tādās ārvalstu finanšu institūcijās kā ABN AMRO Bank un Citibank.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Feb 26, 2010
Palielina Parex bankas pamatkapitālu

Šodien, 26. februārī, izdarīts ieraksts komercreģistrā par Parex bankas pamatkapitāla palielināšana par 31,5 miljoniem latu, kas tika veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23. februāra lēmumu.

Bankas pamatkapitāls palielināts, izmantojot daļu no bankā izvietotā valsts termiņnoguldījuma, tādēļ papildus finansējums pamatkapitāla palielināšanai nav nepieciešams. Šī darījuma rezultātā bankas kopējo saistību apjoms pret Latvijas valsti nepalielināsies.

Saskaņā ar valdības lēmumu, veicot slēgto akciju emisiju, Parex bankas pamatkapitāls palielināts par 31 500 000 latiem, emitējot 31 500 000 vārda akcijas bez balsstiesībām LVL 1 nominālvērtībā. Emitētās akcijas iegādājusies VAS „Privatizācijas aģentūra”, tādējādi palielinot tās līdzdalību bankas pamatkapitālā. Pēc izmaiņu Parex bankas pamatkapitālā reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā, VAS „Privatizācijas aģentūra” pieder 77% bankas akciju, bet Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas īpašumā ir 20% akciju.

Savukārt, balsstiesīgo akciju proporcija saglabāsies nemainīga. 25% un 1 balsstiesīgā akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai, bet Privatizācijas aģentūras īpašumā ir 70,6% balsstiesīgo akciju.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 16, 2010
2010. gadā ievērojami pieaug Latvijas uzņēmumu noguldījumu apjoms Parex bankā

Nepilnu divu mēnešu laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 15. februārim Latvijas uzņēmumu noguldījumu apjoms Parex bankā palielinājies par 34 miljoniem latu, kas liecina par uzņēmumu atzinīgo vērtējumu par bankas piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Uzņēmumi ir ļoti būtisks Parex bankas klientu segments, un juridisko personu uzticības pieaugums atspoguļo to, ka banka aizvien lielāku uzmanību pievērš konkurētspējas paaugstināšanai šajā segmentā. Lai saglabātu pozitīvo noguldījumu pieauguma tendenci, 2010. gadā banka turpinās attīstīt juridisko personu apkalpošanu un finansēšanu, uzlabojot esošos produktus un attīstot jaunus piedāvājumus, kas atbilst katra klienta vēlmēm un vajadzībām.

Pēdējo trīs mēnešu laikā, kopš 2009. gada novembra par 20 miljoniem latu pieaudzis arī starptautisko klientu noguldījumu apjoms Parex bankā, kas liecina par ekonomiskās situācijas uzlabošanos austrumu tirgos un šī reģiona klientu uzticības atjaunošanos bankai.

Viens no jaunumiem Parex bankas piedāvājumā uzņēmumiem ir Uzņēmuma komplekts, kas klientiem pieejams no 4. janvāra. Klienti var izvēlēties vienu no diviem komplektiem, kas ir atbilstošāks konkrētā uzņēmuma vajadzībām – Standarta komplektu vai Mazā uzņēmuma komplektu, kas iekļauj uzņēmuma veiksmīgai darbībai nepieciešamos bankas pakalpojumus. Šis piedāvājums ir izdevīgs, jo cena par izvēlēto pakalpojumu komplektu ir ievērojami zemāka (Standarta komplektam – par 80% zemāka, Mazā uzņēmuma komplektam – par 68% zemāka) par cenu, kas būtu jāmaksā, atsevišķi izvēloties katru no šiem pakalpojumiem.

Parex banka uzņēmumiem piedāvā arī jaunu elektronisko norēķinu veidu DIGI:LINK, kuru izmantojot to klienti var internetā ērti norēķināties par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992. gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 15, 2010
Pieaug starptautisko klientu noguldījumu apjoms Parex bankā

Pēdējo trīs mēnešu laikā, kopš 2009.gada novembra starptautisko klientu noguldījumu apjoms Parex bankā palielinājies par 20 miljoniem latu, kas apliecina klientu uzticības atjaunošanos un sniedz pozitīvus signālus par šī bankas darbības virziena attīstību.

Vecākais viceprezidents, Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītājs Roberts Idelsons: “Situācijas stabilizācija bankā un ekonomiskās situācijas uzlabošanās pasaulē, tai skaitā austrumu tirgos, ir veicinājusi būtisku noguldījuma apjoma pieaugumu Parex bankā. Pēdējo mēnešu dati liecina, ka aug biznesa apjomi un apgrozījums nerezidentu segmentā un tas atstāj pozitīvu iespaidu arī uz bankas finanšu rādītājiem.”

Starptautisko klientu apkalpošana joprojām ir būtisks Parex bankas darbības virziens. Banka galvenokārt piedāvā privātā kapitāla pārvaldīšanas pakalpojumus, kas ietver plašu pakalpojumu klāstu, sākot no vienkāršākiem līdz sarežģītākiem ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, maksājumu karšu un darījumu kontu apkalpošana, depozītu noformēšana, investīciju konsultāciju sniegšana, brokeru pakalpojumi, vērtspapīru glabāšana u.c.

Parex grupas pārstāvniecības piedāvā klientiem konsultācijas par investīciju iespējam vairākās NVS valstīs: Krievijā, Ukrainā, Azerbaidžanā, Baltkrievijā, Kazahstanā, Moldovā, kā arī Rietumeiropas valstīs. Pirmā Parex bankas pārstāvniecība ārpus Latvijas atvērta 1993. gadā Minskā, Baltkrievijā.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 12, 2010
Parex banka norēķinājusies ar sindicēto kredītu aizdevējiem

Parex banka ir veikusi kārtējo maksājumu sindicēto kredītu aizdevējiem, saskaņā ar līgumu pārskaitot 310 miljonus eiro. Stabilizējoties situācijai bankā un uzlabojoties tās likviditātei, banka pati spēja nodrošināt lielāko daļu maksājuma summas – 165 miljonu eiro apmērā, savukārt atlikušo summu 145 miljonu eiro apmērā bankai kā termiņnoguldījumu piešķīra Valsts kase. Līdz ar to Parex bankas saistību kopējais apjoms pret Latvijas valsti samazināsies, jo valsts galvojums bija izsniegts par pilnu sindicēto kredītu apmēru.

2009. gada martā Parex banka ar sindicēto kredītu devējiem vienojās par izmaiņām kredītu atmaksas nosacījumos. Saskaņā ar panākto vienošanos pirmais maksājums 30% apmērā no kopējās aizdevumu pamatsummas tika veikts pagājušā gada pavasarī, šī gada februārī - otrais maksājums 40% apmērā, bet atlikušie 30% būs jāmaksā 2011.gada maijā.

Kopš iepriekšējā sindicētā kredīta maksājumu veikšanas Parex banka kā investoru piesaistījusi Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, par vairāk kā 40% samazinājusi administratīvos izdevumus un palielinājusi noguldījumu apjomu. Gada 3.ceturksnī banka ar panākumiem strādājusi pie jaunu klientu piesaistes, izstrādājot jaunus noguldījumu produktus gan privātpersonām, gan juridiskajiem klientiem. Finanšu rādītāju uzlabošanās bankai ļāva segt lielāko daļu no otrā maksājuma summas.

Saskaņā ar neauditētajiem rezultātiem Parex bankas kredītportfelis 2009.gada beigās bija 1,45 miljardi latu, noguldījumi – 1,54 miljardi latu, kopējie aktīvi bija 2,48 miljardi latu, savukārt kapitāla un rezervju apjoms 2009. gada beigās sasniedza 156,5 miljonus latu. 2009. gadā Parex banka Valsts kasei par noguldītajiem depozītiem, kā arī Privatizācijas aģentūrai par saņemto subordinēto aizdevumu procentu maksājumos ir samaksājusi 40,9 miljonus latu.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Feb 10, 2010
Parex banka apkopojusi gada rezultātus

Ekonomikas lejupslīde 2009. gadā turpināja ietekmēt Parex bankas finanšu rezultātus – banka 2009. gadu noslēdza ar 107,5 miljonu latu neauditētajiem zaudējumiem, no kuriem 103,5 miljoni latu ir izveidotie uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam.

Kopš valsts pārņēma Parex banku, ir veikts vērienīgs darbs izdevumu optimizācijā – 2009. gadā būtiski samazinātas administratīvās izmaksas, tai skaitā: par 41% samazinātas personāla atalgojuma izmaksas, komandējumu izdevumi samazināti par 91%, reklāmas, mārketinga un reprezentācijas izdevumi par 77%, transporta izdevumi par 65%, kancelejas izdevumi par 58% un sakaru izdevumi par 31%, kopumā ietaupot 32 miljonus latu, salīdzinot ar 2008. gadu.

Parex bankas kredītportfelis gada beigās bija 1,45 miljardi latu, noguldījumi – 1,54 miljardi latu, kopējie aktīvi bija 2,48 miljardi latu, savukārt kapitāla un rezervju apjoms 2009. gada beigās sasniedza attiecīgi 156,5 miljonus latu.

2009. gadā Parex banka Valsts kasei par noguldītajiem depozītiem, kā arī Privatizācijas aģentūrai par saņemto subordinēto aizdevumu procentu maksājumos ir samaksājusi 40,9 miljonus latu.

2010. gada 15. februārī Parex banka veiks kārtējo sindicētā kredīta maksājumu 218 miljonu latu (310 miljoni eiro) apmērā. No bankas līdzekļiem šim mērķim tiks novirzīti 116 miljoni latu, bet Valsts Kase sniegs atbalstu 102 miljonu latu apmērā, noguldot atbilstošo līdzekļu apjomu bankā kā depozītu.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 2000 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 9, 2010
Parex banka atzīta par labāko astoņās žurnāla Euromoney aptaujas nominācijās

Žurnāls Euromoney publicējis aptaujas Labākie 2010.gada privātbaņķieru pakalpojumu sniedzēji (Private Banking Survey 2010) rezultātus, un Parex banka ieguvusi labākās bankas titulu astoņās nominācijās Latvijā. Banka ieguvusi augstāko atzinību šādās pozīcijās – investīciju produktu klāsts, konsultāciju pakalpojumi, ārvalstu valūtas tirgus, dārgmetālu investīcijas, pilns pakalpojumu klāsts klientu ģimenes locekļiem, akciju portfeļa pārvaldīšana, vērtspapīru ar fiksēto ienākumu portfeļa pārvaldīšana, ārzonu pakalpojumi.

Savukārt Parex banka ir vienīgā Latvijas banka ar vietējo kapitālu, kas ir ieguvusi nominācijas arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Kopumā privātbaņķieru pakalpojumu sniegšanā reģionā tai piešķirta augstā 8. vieta, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad Parex banka tika atzīta par 14. labāko privātbaņķieru pakalpojumu sniedzēju, ir ievērojami labāks rezultāts.

Savukārt meitas banka Parex bankas Lietuvā atzīta par labāko banku nominācijā investīciju pakalpojumu klāsts, un ieguvusi otro vietu nominācijās nekustamā īpašuma investīcijas un ārzonu pakalpojumi. Arī bankas Igaunijas filiāle aptaujā atzīta par otro labāko banku Igaunijā ārzonu pakalpojumu un privātuma un drošības nominācijās.

Euromoney balva gada labākajiem privātbaņķieriem ir prestižākais apbalvojums aizvien augošajā ieguldījumu pārvaldes sektorā, ik gadu aptverot vairāk kā 60 pasaules valstis un atzīmējot gan globālos, gan reģionālos šī sektora līderus. Aptaujā piedalās un savus vērtējumus iesniedz paši industrijas speciālisti – privātbaņķieri, kā arī klienti. Laureāti tiek izvēlēti, balstoties uz kvantitatīvu un kvalitatīvu konkrētās valsts privātbaņķieru pakalpojumu sektora analīzi, cita starpā ņemot vērā arī tādus rādītājus kā aktīvi pārvaldībā, peļņa, klientu-menedžeru attiecība un piedāvātie pakalpojumi.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 5, 2010
Parex bankas pārdošana paātrinās Latvijas ekonomikas atveseļošanos

Parex bankas pārdošana veicinās Latvijas ekonomikas atveseļošanos, jo valstij būs papildu līdzekļi, kurus novirzīt konkurētspējīgo nozaru attīstīšanai, šīs dienas Parex bankas investoru brokastīs minēja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

“Vienīgais ceļš kā Latvijai atgūt konkurētspēju, ir izdevumu samazināšana, it īpaši valsts sektorā, panākot atalgojuma atbilstību produktivitātei. Pašlaik abu šo rādītāju līknes tuvojas viena otrai un, domājams, ka 2010. gada 4. ceturksnī tās krustosies. Mēs redzam, ka produktivitāte dažādās nozarēs, it īpaši rūpniecībā, strauji pieaug. Tāpat palielinās arī Latvijas eksporta īpatsvars mūsu galvenajās eksporta partnervalstīs,” norādīja Latvijas Bankas prezidents.

Viņš norādīja, ka viena no Latvijas makroekonomikas prioritātēm ir eiro ieviešana 2014. gadā, jo, ja šī iespēja tiek palaista garām, eiro ieviešana jāatliek līdz aptuveni 2020. gadam, jo nebūs iespējams izpildīt konverģences kritērijus.

Parex bankas valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis bankas klientus informēja par aktualitātēm bankas darbā, uzsverot, ka būtiska bankas prioritāte ir kreditēšanas atjaunošana, fokusējoties uz mazo un vidējo uzņēmumu segmentu.

„Esam veiksmīgi uzsākuši sarunas ar vairākām starptautiskajām un Eiropas finanšu institūcijām par līdzekļu piesaisti šim mērķim. Pēc sindicēto kredītu restrukturizācijas, bankas reputācija finanšu tirgū rada optimismu par to rezultātiem, lai uzlabotu bankas konkurētspēju un vērtību, kas būtisks priekšnosacījums, banku pārdodot. Jo ātrāk Parex banka spēs atmaksāt valsts ieguldījumus, jo ātrāk valsts ekonomika spēs atgūties no lejupslīdes un atsākt izaugsmi, tādēļ nedrīkst pieļaut, lai priekšvēlēšanu gaisotne ietekmētu ar to saistītos lēmumus,” uzsvēra N.Melngailis.

Bankas vecākais viceprezidents, Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītājs Roberts Idelsons pasākuma dalībniekiem sniedza rekomendācijas par portfeļu izvietošanu, savukārt riska kapitāla investora BaltCap pārstāvji - par investīcijām riska kapitāla fondos.

Kā jau iepriekš ziņots ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Parex Asset Management š.g. 29. janvārī reģistrēja slēgto ieguldījumu fondu Latvian Venture Capital Fund, kas tā investoriem sniegs iespēju investēt riska kapitāla investora BaltCap izveidotajā komandītsabiedrībā BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS. Latvian Venture Capital Fund pamatvalūta ir EUR, apjoms ir līdz 3 miljoniem eiro un darbības laiks – 10 gadi.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Feb 2, 2010
Parex bankas autoparks samazināts par 50%

Turpinot samazināt izdevumus, kopš 2008. gada oktobra Parex bankai piederošo automašīnu skaits samazināts par 50%, un pašlaik bankai pieder 151 transportlīdzeklis.

Parex bankai piederošo automašīnu skaits tiks samazināts arī turpmāk. 2010. gada otrajā ceturksnī, noslēdzoties bankas autoparka optimizācijai, transportlīdzekļu skaitu plānots samazināt līdz 83 vienībām, neskaitot inkasācijas veikšanai nepieciešamo transportu. Savukārt, ar autoparka uzturēšanu saistītie izdevumi, noslēdzoties optimizācijai, būs par 80% zemāki kā 2008. gada oktobrī, un tie nepārsniegs 40 000 latus mēnesī.

Samazinot autoparku, banka jau ir pārdevusi 146 automašīnas, ieņemot gandrīz 2 miljonus eiro (1,4 miljonus latu), un par realizācijai nodoto transportlīdzekļu pārdošanu paredzēts ieņemt vēl 0,7 miljonus eiro (0,49 miljonus latu). Tās automašīnas, kas bankai nav nepieciešamas pamatdarbības veikšanai, tiks nodotas realizācijai Parex bankas meitas uzņēmumam „Parex līzings un faktorings”.

Gada laikā, kopš darbu uzsākusi Parex bankas jaunā valde, panākts administratīvo izdevumu samazinājums par 41%, un kopējais izdevumu ietaupījums 2009. gadā sasniedza 31 miljonu latu, salīdzinājumā ar administratīvajiem izdevumiem 2008. gadā. Būtisku ietaupījumu devusi izdevumu samazināšana komandējumiem par 92%, reklāmu un mārketingu par 83%, reprezentācijas izdevumiem par 75%, apsardzes izdevumiem par 72%. Vidējie izdevumi mēnesī personāla atalgojumam samazinājušies par 46%, jo 2009. gadā darbinieku skaits samazināts par aptuveni 800 personām un pārskatīts arī darba algu apmērs. Savukārt pērn īstenotā pārcelšanās uz jauno bankas biroju ēku Republikas laukumā 2a ļaus ietaupīt līdz pat 2,7 miljoniem latu gadā.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 30, 2010
Parex Index: nepieciešama birokrātisko procedūru samazināšana

79% Latvijas uzņēmēju uzskata, ka uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā, pirmkārt, būtu jāveic nodokļu sloga samazināšana uzņēmumiem, jo tas būtiski atvieglotu to darbu. Kā otrs svarīgākais pasākums tiek minēta birokrātisko un administratīvo procedūru samazināšana un vienkāršošana (41%). No valdības vēl tiek sagaidīta skaidra ekonomiskās attīstības prioritāšu definēšana (24%), valsts atbalsts iekšējā pieprasījuma veicināšanai (22%), kā arī valsts atbalsts eksporta veicināšanai (14%).

Parex bankas viceprezidente, Baltijas klientu apkalpošanas daļas vadītāja Agnese Paegle: “Aptaujas rezultāti skaidri norāda, ka Latvijas uzņēmumi šobrīd vēlas redzēt konkrētu rīcību no valdības ekonomikas atveseļošanai, proti, lai nodokļu politika būtu labvēlīgāka investīcijām un uzņēmumi būtu ieinteresēti savu biznesu izveidot un attīstīt šeit, Latvijā, neapsverot iespējas to pārcelt uz citu valsti. Pārējās uzņēmumu vēlmes sasaucas ar pārējiem ekonomiskās vides uzlabošanas aspektiem - tiek sagaidīts, lai uzņēmējdarbības vide būtu paredzama, lai būtu skaidrs, kādas ir valsts prioritātes un līdz ar to valsts atbalsts konkrētām nozarēm.”

Kā jau iepriekš ziņots, Parex Index 2009. gada ceturtā ceturkšņa pētījums uzrāda, ka, salīdzinot ar trešo ceturksni, uzņēmēju kopējais noskaņojums nav būtiski mainījies un vairs nav vērojama strauja indeksa samazināšanās, kas liecina par ekonomiskās situācijas stabilizēšanos. 2009.gada pēdējā ceturksnī nedaudz samazinājies nākotnes prognožu indekss (par 0,29 punktiem), savukārt tagadnes indekss saglabājies nemainīgs.

Pētījums tapis Parex bankai sadarbojoties ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS.

Par Parex index

Latvijā pirmo lietišķās aktivitātes indeksu – Parex Index – 2004. gada sākumā izveidoja Parex banka sadarbībā ar vadošo tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī. Parex Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Tas atspoguļo uzņēmēju viedokli un situācijas prognozes par ekonomisko aktivitāti valstī, attiecīgajā nozarē, kā arī dažādiem uzņēmuma darbības rādītājiem: rentabilitāti, apgrozījumu, finansiālo stāvokli, darbinieku skaitu, investīciju apjomu. Ja indekss ir virs 50, tas liecina par optimismu konkrētā jautājuma vērtējumā, savukārt, ja tas ir zem 50 punktu robežas, tad iespējams runāt par pesimismu. Pilnu Parex Index pētījuma pārskatu var aplūkot Parex bankas mājas lapā: www.parex.lv.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 29, 2010
Parex banka emitēs obligācijas EUR 175 miljonu apmērā

2010. gada 29. janvārī Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju, nosakot, ka maksimālā emitēto vērtspapīru nominālu kopsumma ir EUR 175 miljoni un kupona likme ir 5%. Plānotais emisijas datums ir 2010. gada 15. februāris un dzēšanas termiņš 2 gadi, bankai nosakot pirmstermiņa dzēšanas tiesības. Obligācijas plānots emitēt vairākos laidienos.

Parex bankas parāda vērtspapīru emisija tiks veikta ar mērķi nodrošināt bankai ekonomiski izdevīgu un juridiski stabilu noguldījumu restrukturizācijas veidu. Proti, Parex bankas lielākajiem depozītu noguldītājiem, kuriem ir ierobežota iespēja rīkoties ar saviem līdzekļiem, plānots piedāvāt iegādāties vērtspapīrus izmantojot šos bankā noguldītos līdzekļus. Bankas lielāko noguldījumu restrukturizācija labvēlīgi ietekmēs gan lēmumus par noteiktajiem saistību izpildes ierobežojumiem, gan iespējas piesaistīt bankai investorus un atmaksāt valsts ieguldīto naudu. Ierobežojumu atcelšana ir viens no priekšnoteikumiem kreditēšanas atsākšanai, kas šobrīd ir ļoti būtiska ekonomiskās attīstības veicināšanai kopumā.

Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 11, 2010
Parex banka izstrādā kredītņēmēju atbalsta programmu

Parex banka izstrādā kredītņēmēju atbalsta programmu, kuras ietvaros tām privātpersonām, kurām ir grūtības ar kredītu atmaksas grafiku, uz laiku banka piedāvās atvieglotus hipotekāro kredītu atmaksas nosacījumus. Programmas uzsākšana paredzēta šī gada pirmajā ceturknī.

Atbalsts tiks piedāvāts hipotekāro kredītu ņēmējiem, kas to ņēmuši mājokļa iegādei un kuriem ekonomiskās krīzes ietekmē objektīvu apstākļu dēļ samazinājušies ienākumi, un ir grūtības ievērot kredīta atmaksas grafiku. Banka, individuāli izvērtējot katra klienta situāciju, uz termiņu līdz trim gadiem piedāvās atvieglotus kredīta atmaksas nosacījumus. Piemēram, samazinot katru mēnesi maksājamo pamatsummu, samazinot procentu likmi vai uz laiku atliekot procentu maksu, vai arī mainot kādus citus noteikumus. Atvieglotie nosacījumi klientam tiks piešķirti uz noteiktu termiņu.

Atvieglotie nosacījumi klientam tiks piešķirti uz noteiktu termiņu, taču, kad ienākumu plūsma būs stabilizējusies, atvieglojumi tiks atcelti. Šie nosacījumi tiks piešķirti tikai rūpīgi izvērtējot katru gadījumu individuāli.

Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmēju apkalpošanas direkcijas vadītājs Guntis Beļavskis: „Mūsu mērķis ar šo piedāvājumu ir atbalstīt tos klientus, par kuriem esam droši, ka ilgtermiņā atjaunosies to maksātspēja. Atvieglotie nosacījumi netiks piedāvāti nekustamo īpašumu pārpircējiem – to mērķis ir labticīgie kredītņēmēji, kuri ņēmuši kredītu sava ģimenes mājokļa iegādei. Atbalsta programmas uzdevums ir klientiem sniegt iespēju pārvarēt īslaicīgas grūtības, nezaudējot savu mājokli, pasargāt no tiesvedības procesiem, īpašuma atsavināšanas, izsoles un maksātnespējas procedūras.”

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 9, 2010
Parex bankas darbinieki un klienti labdarībai ziedo vairāk nekā 2900 latus

2009. gada novembrī Parex banka kļuva par labdarības projekta „Palīdzēsim trūcīgiem sirmgalvjiem” atbalstītāju, aicinot gan bankas darbiniekus, gan klientus ziedot līdzekļus šim projektam, un apkopotā informācija liecina, ka projekta atbalstam savākti 2910,24 lati, kas nodoti labdarības portāla ziedot.lv rīcībā. Bankas darbinieki šim projektam ziedojuši 1941,11 latus, savukārt klienti - 969,13 latus. Visvairāk līdzekļu ārpus Rīgā saziedoti Limbažos, Rēzeknē un Ludzā.

Portāla ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta: “Vientuļie sirmgalvji bieži ir viena no neaizsargātākajām grupām, tādēļ rūpes, ko uzņēmušies Parex bankas darbinieki un klienti, ir ārkārtīgi nepieciešamas un sirsnīgas. Sirsnīgs paldies trūcīgo sirmgalvju vārdā ikvienam, kurš palīdzēja! Līdzekļi tiks izlietoti pārtikas, malkas un medikamentu iegādei, un to izlietojumam ikviens var sekot portālā ziedot.lv.”

Ziedojumu kastītes ar aicinājumu ziedot projektam „Palīdzēsim trūcīgiem sirmgalvjiem” arī turpmāk būs atrodamas visās Parex bankas filiālēs un klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, lai bankas klienti varētu izrādīt savu atbalstu šim labdarības projektam.

Projekts „Palīdzēsim trūcīgiem sirmgalvjiem” palīdz tiem cienījuma vecuma sirmgalvjiem, kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk. Projekta aprūpē ir vairāk kā 100 vecu, vientuļu sirmgalvju un invalīdu Rīgā, Latgalē un Talsu rajonā, kam tiek sniegta palīdzība gan ar nelieliem naudas pabalstiem pārtikas un malkas iegādei, gan apmaksājot ārstu izrakstītās zāles un medicīniskos pakalpojumus, gan dažkārt sedzot slimnīcas rēķinus.

Tāpat Parex bankas darbinieki labdarībai ziedoja apģērbus, apavus, pārtikas produktus, traukus un citas sadzīvē nepieciešamas lietas, kas pirms Ziemassvētkiem tika nogādātas Talsu rajona Laidzes profesionālās vidusskolas audzēkņiem no trūcīgajām ģimenēm, kā arī Talsu rajona mazturīgajām ģimenēm. Talsu mūzikas skolas 6. klavieru klases audzēkne, jaunā pianiste Krista Lubiņa saņēma kādas bankas darbinieces dāvātās klavieres.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 8, 2010
Zigurds Vaikulis: “Šis būs Latvijas ekonomikas stabilizācijas gads”

2010.gads būs Latvijas ekonomikas stabilizācijas gads, uzskata Parex Asset Management (PAM) Tirgus analīzes nodaļas vadītājs Zigurds Vaikulis. Viņš norāda, ka pasaules lielākajās ekonomikās jau pagājušajā gadā bija vērojamas stabilizācijas un atveseļošanās pazīmes, tāpēc šis gads ir sācies daudz pozitīvāk kā 2009.gads, kad vēl nebija apjaušams krīzes dziļums. Jaunu izaugsmi Latvija varētu sagaidīt tikai nākamgad.

“Jau kopš pagājušā gada 3.ceturkšņa viedoklis par Latvijas ekonomikas perspektīvām pakāpeniski uzlabojas. Lai gan neliela lejupslīde joprojām turpinās, taču pakāpeniski notiek stabilizācija un domājams, ka tā turpināsies visu šo gadu. Pozitīvi, ka eksporta apjomi pieaug, atdzīvojas arī daži Latvijas ekonomikai tradicionāli svarīgi apstrādes rūpniecības segmenti, stabilizējies nekustamo īpašumu tirgus. Uzņēmēji, kas orientējušies uz eksporta preču ražošanu, jutīsies arvien drošāk, bet šis gads joprojām būs grūts tiem, kas orientējas tikai uz iekšējo patēriņu,” norāda Z.Vaikulis.

Kā negatīvu faktoru Latvijas ekonomikas konkurētspējai viņš min paaugstinātos nodokļus, savukārt kā pozitīvu – darbaspēka pieejamību un efektīvāku tā izmantošanu. „Pieaugusī produktivitāte rada potenciālu jaunam pievienotās vērtības izaugsmes ciklam. Vai tas notiks, lielā mērā ir atkarīgs no uzņēmēju, ārvalstu un vietējo, prasmēm palielināt noietu un radīt jaunas idejas, kā arī no Latvijas valdības spējas nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Optimizācijas tumšā puse – bezdarbs – pirmajā pusgadā, visticamāk, turpinās paaugstināties, tā stabilizācija gaidāma vasarā,” uzskata PAM ekonomists.

Darba tirgus uzlabošanās ir svarīgs priekšnosacījums iekšējā patēriņa atjaunošanai. Tāpat iekšējam patēriņam ļoti būtiska ir kreditēšanas atsākšanās. Z.Vaikulis norāda, ka kredītu masas samazināšanās turpināsies vēl pāris ceturkšņus. Savukārt kreditēšanas apjomu pieaugums, kad tas atsāksies, būs nesalīdzināmi lēnāks kā iepriekšējos gados – ap 5-15% gadā.

Šī gada vidusdaļā gaidāma arī Latvijas patēriņa preču cenu stabilizācija. Latvijas patēriņa preču cena ir ļoti atkarīga no resursu tendencēm pasaulē, un paredzams, ka jau tuvākajā laikā gan ASV, gan Eiropā varēs vērot nelielu inflāciju.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.

Jan 6, 2010
Parex banka mēbeļu izsolēs ieņēmusi vairāk nekā 23 700 latu

Noslēdzoties pirmajām septiņām Parex bankas rīkoto mēbeļu un biroja aprīkojuma izsoļu kārtām, pārdotas 724 vienības, ieņemot 23 786 latus. Izsoles portālā www.izsoles.lv tika uzsāktas 2009. gada 11. novembrī, un tās turpināsies līdz pat 2010. gada janvāra beigām.

Šodien, 6. janvārī, sāksies bijušo bankas akcionāru Valērija Kargina un Viktora Krasovicka kādreizējo darba kabinetu aprīkojuma izsoļu otrā kārta, kura ilgs piecas dienas. Pirmā kārta noslēdzās 2009. gada 22. decembrī, kurā no 68 piedāvātajām vienībām tika pārdots 41 priekšmets un ieņemti 14 800 latu. Otrajā kārtā atlikušie 27 priekšmeti tiks piedāvāti par 10% samazinātu izsoles sākumcenu.

Kopā banka izsolēs plāno piedāvāt līdz pat 10 000 mēbeļu un biroja aprīkojuma vienību, kas pēc darbinieku pārcelšanās uz bankas centrālo ēku Republikas laukumā 2a vairs nav nepieciešamas bankas tālākās darbības nodrošināšanai.

Izsoles notiek elektroniski, un tajās piedalīties var ikviens. Portālā www.izsoles.lv atrodams katras izsolāmās vienības fotoattēls un īss apraksts, un piedāvāto priekšmetu saraksts tiek regulāri papildināts. Lielākā izsoļu dalībnieku interese vērojama par darba galdiem, biroja un apmeklētāju krēsliem, skapjiem un gaismas ķermeņiem.

Tās vienības, kuras neizdosies pārdot izsolēs, banka ziedos labdarības mērķiem. 2009. gada septembra beigās Parex atklātais pensiju fonds mēbeles, kas pēc pārcelšanās uz bankas centrālo ēku vairs nebija nepieciešamas, dāvināja Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai.

Pirms pārcelšanās uz bankas jauno ēku Republikas laukumā 2a, Parex bankas administratīvais aparāts bija izvietots 11 dažādās ēkās Rīgā. Pārcelšanās uz jauno ēku sākās 2009. gada augustā un noslēdzās 2009. gada novembrī. Pašlaik bankas administratīvajā ēkā Republikas laukumā 2a ikdienā strādā vairāk nekā 1000 darbinieki. Pārceļoties uz jaunajām telpām, Parex banka ietaupīs vairāk kā 2,7 miljonus latu gadā.

Par Parex banku

Parex banka dibināta 1992.gadā, patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā ap 1900 darbinieku. Bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 13 pasaules valstīs, tajā skaitā Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā, Šveicē un Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Šobrīd bankas 73,4 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 22,4% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 2009. gada augustā Parex banka ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā.