Par kompāniju

Medijiem

May 15, 2017
Reverta Valsts kasei atmaksā vēl 3,6 miljonus eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada 5. , 12. un 13. maijā veica kārtējos procentu maksājumus Valsts kasei par kopējo summu 3,6 miljonu eiro apmērā.

Paralēli intensīvajam darbam pie atlikušo problemātisko kredītu portfeļu pārdošanas un vienlaicīgi arī uzņēmuma sagatavošanai plānotajam likvidācijas procesam, „Reverta” šā gada pirmajos trijos mēnešos ir atguvusi vairāk nekā 13 miljonus eiro.

Tādējādi kopējais Reverta atgūto līdzekļu daudzums 2017. gada marta beigās sasniedza jau 754 miljonus eiro jeb 67 % no visiem „Reverta” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem. „Reverta” jau iepriekš ir uzsvērusi, ka šāds rezultāts būtiski pārsniedz gan uzņēmuma vadības sākotnējās aplēses, gan arī problemātisko aktīvu nozares vidējos rādītājus.

Papildus informācijai:
Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ar konsultantu SIA „KMPG Baltics” turpina strādāt pie kredītportfeļu pārdošanas. Šobrīd tiek izvērtēti četri saistošie investoru piedāvājumi, lai jau šā gada maijā labāko no tiem varētu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetam.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 28, 2017
Paziņojums par AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 14.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam.
4. Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos.
5. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu.
6. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
7. Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu.

Ņemot vērā Komerclikuma 273. panta ceturto daļu, akciju sabiedrības „Reverta” valde informē, ka lēmuma projekts par grozījumiem sabiedrības statūtos ir šāds:
1) „Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2) Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.”

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2017.gada 29.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 28.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779108, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Cieņā
Akciju sabiedrības „Reverta” valde

Mar 8, 2017
Par izmaiņām Reverta akcionāru sastāvā

Akciju sabiedrība „Reverta” informē, ka atbilstoši „Parex banka” restrukturizācijas plānam un Ministru kabineta 2014. gada 15. decembrī pieņemtajam lēmumam par saistību restrukturizāciju attiecībā pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), šā gada 7. martā ERAB izbeidza savu līdzdalību „Reverta” akcionāru sastāvā. Turpmāk valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” piederēs 96,89 % „Reverta” akciju, bet citiem akcionāriem – 3,11 % akciju.


Papildus informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 28, 2017
Reverta: gads bija smags, bet veiksmīgs

Akciju sabiedrības ”Reverta” neauditētie 2016. gada (turpmāk arī – pārskata periods) finanšu rezultāti liecina, ka 2016. gadā atgūto līdzekļu daudzums sasniedzis 74,1 miljonu eiro, salīdzinot ar 61,3 miljoniem eiro analogā 2015. gada periodā. Šāda rezultāta pamatā ir vairāku liela mēroga projektu realizācija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, kuru izstrāde prasīja daudzu gadu darba.
Lielākie 2016. gadā realizētie projekti: Lietuvas kredītu projekts (10,6 milj. eiro), „Meridiāns” – vērtīgs zemes gabals Tallinā (9 milj. eiro), „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums (6,19 milj.eiro), un komercplatības Maskavā „Frunzenskaja Naberežnaja” (2,3 milj. eiro).

Valsts kasei pārskata periodā ir atmaksāti 60 miljoni eiro, no kuriem 40 miljoni eiro tika novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 20 miljoni eiro procentu maksājumiem par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankā”.

„Gads ir bijis smags, bet veiksmīgs, jo mums izdevās realizēt vairākus sarežģītus projektus ārpus Latvijas, kuru izstrādē bijām ieguldījuši daudzu gadu darba. Rezultātā kopš 2010. gada augusta līdz 2016. gada beigām bijām atguvuši 740 miljonus eiro jeb 66 procentus no visiem „Revertā” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem”, norāda akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

„Jau kopš savas darbības sākuma esam informējuši pārraugošās institūcijas un sabiedrību, ka zaudējumi būs jāatzīst, jo visa valsts ieguldījuma atgūšana līdzinātos brīnumam. Tomēr esam izdarījuši visu, kas bijis mūsu spēkos, lai atgūtu iespējami vairāk un samazinātu zaudējumus. Atkarībā no tā, kā noslēgsies uzsāktais atlikušo problemātisko aktīvu pārdošanas process, varēs veikt aplēses par valsts sniegtā atbalsta atgūto apmēru”, uzsver Solvita Deglava.

Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Reverta” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā. Pēc iepazīšanās ar „Reverta” virtuālo datu telpu, septiņi potenciālie investori izteica nesaistošos piedāvājumus. Atbilstoši konsultanta „KMPG Baltics” ieteikumam, četri labāko piedāvājumu izteicēji ir uzaicināti piedalīties padziļinātajā „Reverta” kredītportfeļa izpētē.

Pārskata perioda beigās „Reverta kopējais aktīvu portfelis veidoja 57,2 miljonus eiro – intensīvas aktīvu izstrādes rezultātā gada laikā „Reverta” aktīvi ir samazinājušies par 87,4 miljoniem eiro jeb 60 procentiem.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 15, 2017
Reverta veic kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā

Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada februārī ir veikusi kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā. Kopš 2010. gada 1. augusta Valsts kasei ir atmaksāts 430,1 miljons eiro, bet kopumā valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi 690,3 miljonus eiro, tostarp 16 miljonus eiro nodokļu maksājumu veidā.

Atgūto līdzekļu daudzums 2016. gada beigās sasniedza 740,3 miljonus eiro jeb 66 % no visiem „Revertā” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem, tā pārsniedzot „Reverta” vadības sākotnējās aplēses.

Šobrīd „Reverta” kredītportfelī ir atlikuši tikai objekti ar sarežģītu un laikietilpīgu izstrādes gaitu. Pārējos aktīvus „Reverta” savā darbības laikā jau ir izstrādājusi, realizējusi un atgūto naudu atmaksājusi valstij. Ņemot vērā „Reverta” noteikto ierobežoto darbības laiku, šobrīd atlikušajiem aktīviem tiek meklēts investors, lai līdz 2017. gada beigām „Reverta” varētu beigt saimniecisko darbību. Līdztekus pārdošanas procesam „Reverta” turpinās portfeļu izstrādi līdz to pārdošanas brīdim.

Papildus informācijai:
Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu „Reverta” kredītportfeļu pārdošanas procesā.
No uzrunātājiem 65 potenciālajiem investoriem konfidencialitātes līgumus parakstīja 15 interesenti un 2016. gada novembrī tiem tika piešķirta pieeja virtuālajai datu telpai. Pēc iepazīšanās ar sagatavoto informāciju, septiņi potenciālie investori izteica nesaistošos piedāvājumus. Atbilstoši konsultanta ieteikumam, četri labāko piedāvājumu izteicēji ir uzaicināti piedalīties padziļinātajā „Reverta” kredītportfeļa izpētē.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jan 11, 2017
Reverta: pērn Valsts kasei samaksāti 60 miljoni eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” 2016. gadā Valsts kasei atmaksāja 60 miljonus eiro, kas ir par septiņiem miljoniem eiro vairāk nekā 2015. gadā. No šīs summas 40 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 20 miljoni eiro – procentu maksājumiem par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankā”.
Pagājušā gada rezultātus būtiski uzlaboja vairāku lielu, sarežģītu projektu noslēgšana Latvijā un ārpus tās robežām, kuru izstrāde prasīja daudzu gadu neatlaidīga darba. Kā viens no zināmākajiem ir „air Baltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums, kura kopējā summa veidoja 6,2 miljonus eiro.

Kopš 2010. gada 1. augusta līdz 2016. gada 31. decembrim „Reverta” problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas rezultātā ir atguvusi 735,7 miljonus eiro jeb 65 procentus no atstātajiem aktīviem. Tiešie maksājumi Valsts kasei veido 426,4 miljonus eiro, tomēr tā ir tikai viena daļa no saistībām un maksājumiem, kurus „Reverta” ir savlaicīgi un pilnā apmērā veikusi.

„Līdz 2016. gada 31. decembrim valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 670,6 miljonus. Tas ir tiešām labs rādītājs, ja ņemam vērā, ka problemātiskos aktīvus saņēmām tādā stāvoklī un kvalitātē, kādus tos bija atstājuši bijušie bankas akcionāri. Nereti šo aktīvu reālā tirgus vērtība veidoja tikai 10 procentus no izsniegto kredītu apjoma,” norāda akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

Solvita Deglava uzsver: „Jau 2010. gada vidū, uzsākot darbu pie valsts līdzekļu atgūšanas, bija skaidrs, ka „Reverta” nebūs peļņu nesošs uzņēmums. Mēs apzinājāmies sagaidāmos zaudējumus, bet esam izdarījuši visu, cik no mums ir bijis atkarīgs, lai tos ievērojami mazinātu.”

„Šogad turpinām darbu pie vēl atlikušo kredītu izstrādes un naudas līdzekļu atgūšanas, līdztekus sadarbībā ar konsultantu noris arī aktīvs darbs pie „Reverta” portfeļu pārdošanas. Mūsu uzdevums ir beigt uzņēmuma saimniecisko darbību līdz 2017. gada beigām,” paskaidro Solvita Deglava.

Tā kā „Reverta” savā darbības laikā lielāko aktīvu daļu jau ir izstrādājusi, šobrīd uzņēmuma kopējais aktīvu portfelis ir mazāks par 70 miljoniem eiro.2016. gada laikā „Reverta” aktīvi samazinājās par 79,8 miljoniem eiro jeb 55 procentiem, salīdzinot ar 31.12.2015.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.
 


Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv