Par kompāniju
Reverta darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. Mūsu komandas pieredze un specifiskās zināšanas korporatīvo finanšu, aktīvu pārvaldīšanas, juridiskajos un drošības jautājumos veicina problemātisko aktīvu atveseļošanu un palielina to vērtību.
Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs.

Struktūra

Akcionāru pilnsapulces
Veic padomes un valdes kompetenču un noteiktu lēmumu izvērtēšanu. Pieņem lēmumus par kompānijas darbības reorganizāciju, turpināšanu vai izbeigšanu.
 • Revīzijas komisija
  Uzrauga iekšējās audita daļas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem principiem un akcionāru interesēm.
Padome
Pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā, likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzraugot valdes darbību.
 • Iekšējā audita daļa
  Pārbauda visu uzņēmuma struktūrvienību darbību, tās atbilstību uzņēmuma padomes un valdes lēmumiem, nolikumiem.
 • Padomes sekretariāts
  Padomes sekretariāts organizē un koordinē Padomes diskusiju un sēžu sasaukšanu, kā arī protokolēšanu. Nodrošina komunikāciju un dokumentu apmaiņu starp Padomi un uzņēmuma struktūrvienībām, kā arī uztur aktuālu Padomes pieņemto lēmumu sarakstu, sniedzot ziņojumus Padomei.
Valde
Uzņēmuma izpildinstitūcija, pārstāv un pārvalda banku, atbild par tās komercdarbību un par sabiedrības grāmatvedības atbilstību likumiem, pārvalda uzņēmuma mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.
 • Administratīvā direkcija
  Nodrošina uzņēmuma lietvedības kārtošanu pēc Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem standartiem, organizē un koordinē Valdes diskusiju un sēžu sasaukšanu, kā arī uztur aktuālu Valdes pieņemto lēmumu sarakstu un sniedz ziņojumus Valdei.
  Nodrošina atbilstošu organizācijas attīstību, plānojot tās struktūru un personālu. Atbild par darbinieku datu administrēšanu un personāla atlasi. Uztur efektīvu un pārredzamu darba samaksas sistēmu, iniciē un vada pārmaiņas personāla vadības jomā, sagatavo iekšējās komunikācijas materiālus. Nodrošina apmācību vajadzību realizēšanu darbiniekiem. Uztur darba aizsardzības sistēmu.
 • Kredītu restrukturizācijas direkcija
  Nodrošina efektīvus problemātisko aizņēmumu vadīšanu, aktīvi iesaistoties klientu īstermiņa finanšu problēmu risināšanā, tādējādi mazinot uzņēmuma potenciālos zaudējumus.
 • Finanšu, risku pārvaldības un operacionālā direkcija
  Nodrošina uzņēmuma vadību un pārējās mērķauditorijas ar informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem, veic budžeta plānošanu un kontroli, veic sabiedrības risku novērtēšanu, risina ar personālsastāvu saistītos jautājumus un nodrošina uzņēmuma darbībai nepieciešamo informācijas sistēmu infrastruktūras izveidi un funkcionēšanu, kā arī koordinē Meitas uzņēmumu (līzinga kompāniju) NVS valstīs darbību un veic to uzraudzību.
 • Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas direkcija
  Nodarbojas ar pārņemto aktīvu vadību, to vērtības uzturēšanu, palielināšanu un pārdošanu optimāla laika periodā par iespējami augstāko cenu.
 • Drošības direkcija
  Nodrošina uzņēmuma iekšējās informācijas aizsardzību. Aizsargā uzņēmuma no prettiesiskiem apdraudējumiem, risina iekšējos drošības jautājumus, kā arī nodrošina konfidencialitātes un komercnoslēpuma aizsardzības režīma ievērošanu.
 • Komunikāciju un mārketinga direkcija
  Atbild par uzņēmuma korporatīvās reputācijas jautājumiem, nodrošina sabiedrisko attiecību, tostarp ārējo un iekšējo korporatīvās komunikāciju, kā arī mārketinga aktivitāšu plānošanu un īstenošanu.
 • Juridiskā direkcija
  Nodrošina uzņēmuma tiesisko un finansiālo interešu aizsardzību atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un tiesiskajām normām, kā arī nodrošina uzņēmuma pārvaldes un struktūrvienību juridisko apkalpošanu.

Vēsture

2012
2012. gada 8. maijā iezīmē būtisku pavērsienu Parex bankas darbībā: pēc statusa un nosaukuma maiņas banka uzsāk darbu kā profesionāls problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums — akciju sabiedrība Reverta. Ar aktīvu portfeli gandrīz miljarda eiro apmērā Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas reģionā un ierindojas starp vadošajiem analoga profila uzņēmumiem Austrumeiropā un Centrāleiropā.
2012. gada 15. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbalsta Parex bankas lūgumu un anulē bankas kredītiestādes licenci. Uzņēmuma darbības modeļa maiņa ir likumsakarīgs un rūpīgi pārdomāts solis, ņemot vērā, ka kredītiestādēm raksturīgos pakalpojumus Parex banka nesniedz jau kopš 2010. gada 1. augusta.
2011
2011. gada 28. decembrī Parex bankas akcionāru sapulce pieņem lēmumu par labprātīgu atteikšanos no kredītiestādes darbības veikšanai nepieciešamās licences. Parex bankas valdes loceklis Jurijs Adamovičs savā uzrunā bankas akcionāriem uzsver: „Šodienas akcionāru sapulce ir īpaša. Tā iezīmē jauna ceļa sākumu Parex bankas vēsturē un iedarbinās bankas pārveides procesu. Statusa maiņa mums ļaus koncentrēt bankas resursus un fokusēties uz mūsu pamatbiznesu — problemātisko aktīvu pārvaldīšanu.”
2010
2010. gada 1. augustā veiktās restrukturizācijas rezultātā Parex banka uzsāk darbību kā „risinājumu banka” ar mērķi atgūt tās glābšanā ieguldītos valsts līdzekļus. Vienlaicīgi tiek pārtraukti tādi kredītiestādēm raksturīgie pakalpojumi kā kontu un depozītu apkalpošana, kredītu izsniegšana un citi. Par Parex bankas darbības vienīgo mēru kļūst atgūto līdzekļu apjoms.
2008
2008. gada globālā finanšu krīze iespaido arī lielāko Latvijas banku ar nacionālo kapitālu — 1992. gadā dibināto Parex banku. Izvērtējot Parex bankas maksātnespējas procesa iespējamo ietekmi uz Latvijas banku sektoru un tautsaimniecību, 2008. gada 8. novembrī Ministru kabinets pieņem lēmumu par Parex bankas kontrolpaketes iegādi. Valsts, ko pārstāv Privatizācijas aģentūra, kļūst par Parex bankas lielāko akcionāru. Daļu Parex bankas akciju pēc laika iegādājas arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB).